Ekumenija

Bendrystės sutartis tarp LELB ir Liuteronų Bažnyčios Misouri Sinodo

PROTOKOLINIS DOKUMENTAS

Tarp Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios ir Liuteronų Bažnyčios Missouri Sinodo

MŪSŲ PARTNERYSTĖS PAGRINDAI

Dėkodami Dievui už jau egzistuojančius ryšius tarp LBMS ir LELB, su džiaugsmu priimame nutarimą pradėti partnerinius bažnytinius ryšius tarp šių dviejų nepriklausomų bažnyčių.

Šie santykiai grindžiami LELB statuto įvado ir 2000 07 29 vykusio LELB sinodo nutarimo dėl bendrystės su LCMS bei Liuteronų Bažnyčios Missouri Sinodo Konstitucijos II dalies nuostatomis.

LELB statuto įvade pasakyta: "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia, kaip Kristaus ir Jo Evangelijos organizuota Bendruomenė (Surinkimas), išpažįsta mokymo ir gyvenimo vienatiniu pagrindu Senojo ir Naujojo Testamento kanoniškąsias knygas ir, aiškindama Šventąjį Raštą (Bibliją), laikosi krikščionijos istorijos eigoje atsiradusių Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų, nepakeistos Augsburgo konfesijos, Martyno Liuterio katekizmų ir visų kitų Santarvės knygoje (Liber Concordiae) sudėtų raštų", o rezoliucijoje: "LELB išlaiko ir siekia išlaikyti tikrą ir teisingą apaštališkąjį Dievo Žodžio skelbimą bei mokymą ir tinkamą paties Viešpaties įsteigtų Sakramentų teikimą. Tai visais laikais buvo ir yra Augsburgo Konfesijos (AC VII) ir Conkordijos Formulės (FC X, 31) išpažinėjų tikslu. Klaidingi mokymai kenkia Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios biblinės ir konfesinės tapatybės išlaikymui. Atmesdami tuos klaidingus mokymus, mes išpažįstame visišką Biblijos autoritetą ir mokymą taip, kaip jis yra teisingai ir neiškreiptai pateiktas Santarvės knygoje. Todėl pilną bendrystę galime turėti su tomis Bažnyčiomis, kurios su mumis laikosi to paties tikėjimo ir mokymo, kurios pagal Dievo Žodį neordinuoja ir nepalaiko moterų ordinacijos, negina homoseksualinio elgesio, nedaro kompromisų išteisinimo doktrinos klausimu ir išpažįsta, kad kiekvienas komunikantas Šventosios Vakarienės duonoje ir vyne gauna ir priima tikrą Viešpaties Kūną ir Kraują. Tokio mokymo laikosi ir LBMS. Todėl šiame sinode, dalyvaujant oficialiai Missouri Sinodo delegacijai, tebūna pritarta gilėjančiai LELB ir LBMS bendrystei".

LBMS Konstitucijos II straipsnyje pasakyta:
„Sinodas ir kiekvienas Sinodo narys besąlygiškai pripažįsta:
1. Kad Senojo ir Naujojo Testamento raštai yra užrašytas Dievo Žodis bei vienintelė tikėjimo ir praktikos taisyklė bei norma;
2. Kad visose evangelikų liuteronų Bažnyčios išpažinimo knygose yra teisingai ir nemelagingai dėstomas ir aiškinimas Dievo Žodis, t.y.: trijuose Visuotinuose (Ekumeniniuose)Tikėjimo Išpažinimuose (Apaštalų, Atanaziškasis ir Nicėniškasis Tikėjimo Išpažinimai), nepakeistame Augsburgo Išpažinime, Augsburgo Išpažinimo Apologijoje, Šmalkaldeno Artikuluose, Didžiajame Liuterio Katekizme , Mažajame Liuterio Katekizme ir Santarvės Formulėje.“

Tokiu būdu, mes pabrėžiame, kad Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats ir Išgelbėtojas, Dievo Sūnus ir Žmogaus Sūnus. Be Jo nėra išgelbėjimo. Bendro mūsų tikėjimo ir išpažinimo centre - Dievo atperkamasis darbas Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje, išreikštas doktrinoje apie išteisinimą iš malonės per tikėjimą nepriklausomai nuo įstatymo darbų. Mūsų prieraišumas tikėjimui, "kartą duotas šventiesiems", atskleistas Šventajame Rašte, suvienija mus kartu ir sukuria mūsų partnerystės pagrindą.

MŪSŲ PARTNERYSTĖS TIKSLAS

Šiuo bendru išpažinimu ir tikėjimu grindžiamas, mūsų partnerystės tikslas - vykdyti misiją, kurią Savo Bažnyčiai nurodė Kristus, o būtent: "Tapsite mano liudytojais ...lig pat žemės pakraščių" (Apd 1,8), kad "kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: 'Jėzus Kristus yra Viešpats!" (Fil.2,11). Šis tikslas bus mūsų veiklos pagrindas. Dėl šio tikslo mes įsipareigojame dalintis tais ištekliais, kuriuos Dievas duoda mūsų Bažnyčioms.

Tam, kad kruopščiai ir nuoširdžiai vykdytume mums Viešpaties duotą užduotį, ir kad šita partnerystė vyktų krikščioniškos ramybės dvasioje, santarvėje ir džiaugsme, mes sutariame:

MŪSŲ PARTNERYSTĖS UŽDUOTYS

Kristaus misijos vykdymo darbe mes bendradarbiausime ir dalinsimės ištekliais sekančiose srityse:
1. Aukštojo išsilavinimo srityje, tinkamam asmenų, kurie bus nuolatiniai mūsų bažnyčių darbuotojai (tarnautojai) išmokslinimui, suteikti atitinkamus išteklius ir kviesti dėstytojus;
2. Naujų misijos vietų ir parapijų kūrimas, sąžiningam Evangelijos skelbimui visiems žmonėms, kurie yra mums prieinami tėvynėje;
3. Misijos darbe pasauliniame lygmenyje, planuoti ir keistis ištekliais, kad Evangelija būtų skelbiama visame pasaulyje;
4. Rengti programas padedančias mūsų parapijiečiams augti jų krikščioniškame tikėjime, kol pasieks "subrendusią vyrystę" (Ef 4,13);
5. Rengti programas, leidžiančias mūsų parapijiečiams savo tikėjimą įgyvendinti praktikoje, su nuoširdžia meile bei rūpesčiu padedant ir tarnaujant stokojantiems ir vargstantiems žmonėmis;
6. Naudoti žiniasklaidos priemones ir literatūrą, bendradarbiaujant su įvairiomis mūsų bažnyčių organizacijomis, ruošti renginius, padedančius mūsų parapijiečių tikėjimo ugdymui ir palaikančius mūsų bažnyčių misijos darbą.

ATSTOVAUJANČIOS TARNYBOS IR ASMENYS

Tam, kad mūsų tikslai ir uždaviniai būtų vykdomi krikščioniškoje santarvėje, ramybėje ir džiaugsme, o taip pat tvarkingai ir vertingai, mes sutinkame vykdyti oficialią bendryste tarp mūsų Bažnyčių bažnyčios Vyskupo/Prezidento lygmenyje. Šie du tarnybiniai asmenys, vykdydami oficialius kontaktus tarp mūsų Bažnyčių, esant būtinybei, konsultuosis su atitinkamais savo bažnyčios valdymo organais ir komitetais. Jie gali skirti sau padėjėjus iŠ tarnautojų tarpo, ypatingai teologinių klausymų, bažnytinių santykių, valdymo, planavimo ir finansų srityse.

DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO

Mes sutariame, kad visi bažnyčios parapijų, sričių/dekanatų ar distriktų/vyskupijų kreipimaisi į kitą bažnyčią, prašant skirti pinigines lėšas, turi būti svarstomi ir patvirtinami bažnyčios Prezidento/Vyskupo arba jų įgaliotų atstovų. Toliau mes sutariame, kad viena bažnyčia negali laukti iš kitos bažnyčios finansinio palaikymo kokiam nors savo projektui, jei jį planuojant, nebuvo pasiektas susitarimas.

VALSTYBĖS ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

Sutinkamai su Viešpaties nurodymu, mes sutariame laikytis visų įstatymų ir taisyklių, liečiančių mūsų bendrą darbą, su ta sąlyga, kad tie įstatymai neprieštarauja Šventajam Raštui.

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Mes įsipareigojame būti gerais visų išteklių tvarkytojais, kuriuos mūsų Viešpats suteikia naudojimui. Todėl kiekvienas mūsų sutinka vykdyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę sutinkamai su bendrai priimtomis buhalterinės apskaitos normomis savo šalyje. Pareikalavus, vieni kitiems pateiksime mūsų bendro darbo finansinių atskaitomybės dokumentų kopijas.

BAŽNYTINĖ BENDRYSTĖ SU KITOMIS BAŽNYČIOMIS

Mes giliai gerbiame šią tarpusavio bendrystę ir partnerystę Kristuje. Todėl mes sutariame, konsultuotis vieni su kitais prieš įstojant į bažnytinę bendrystę ar partnerystę su kokia nors kita bažnyčia ar bažnytine federacija. Taip pat mes sutinkame, kad galiausiai, kiekvienas mūsų, už šiuo klausimu priimtus sprendimus, yra atsakingas prieš Bažnyčios Viešpatį.

DARBINIAI SUSITARIMAI

Galiausiai, mes sutariame, kad gali būti naudinga paruošti bendrus darbinius susitarimus, kuriuose detaliai bus išdėstyta administracinių veiksmų tvarka, programų planavimas ir finansavimas, kurie yra skirti mūsų partnerystės užduočių įvykdymui. Jei tokie susitarimai bus parengti, mes sutariame juos peržiūrėti ir atnaujinti ne rečiau kaip kartą, per tris metus.

Mes meldžiamės, kad Šventoji Dvasia palaimintų ir nukreiptų mūsų pastangas Bažnyčios Viešpaties mums iškeltų užduočių įvykdymui. Su Dievo pagalba, mes įsipareigojame daryti viską, ką pajėgiame, kad įvykdytume šiame dokumente išdėstytus mūsų partnerystės tikslus ir užduotis.

2001 m. liepos 15 diena.

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas

Liuteronų Bažnyčios Missouri Sinodo Prezidentas