Bažnyčios istorija

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai reikšmingos datos

Parengė kun. dr. Darius Petkūnas

Sausio 1 d.
Jėzaus vardo diena, praėjus 8 dienoms nuo Kalėdų Dievo Sūnui buvo suteiktas vardas Jėzus.
Kristijonas Donelaitis 1714* (1780†), Tolminkiemio kunigas, poemos “Metai” autorius.
Ulrichas Cvinglis 1484* (1531†), vienas žymiausių XVI a. Bažnyčios reformatorių, kartu su J. Kalvinu pagrindė Reformatų bažnyčios išpažinimo pagrindus.

Sausio 2 d.
Basilijus Didysis 379† (a.329*), Bažnyčios daktaras ir tikėjimo apgynėjas prieš arijonų judėjimą bažnyčioje.

Sausio 3 d.
Šmalkadeno nuostatai 1537, viena pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurioje Martynas Liuteris apibendrino reformacijos mokymą.

Sausio 6 d.
Trys karaliai (išminčiai), vedami žvaigždės Jėzų Betliejuje aplankė trys rytų šalies išminčiai.
Olafas Petri 1493* (1552†), Švedijos bažnyčios reformatorius.
“Sandoros” įsteigimas 1904, draugija įsteigta Tilžėje kun. Kristupo Lokio pastangomis.
Andrius Volanas 1610† (1530*), žymiausias reformacijos laikų LDK reformatų teologas, Lietuvos bažnyčios reformatorius.
Johann Franck 1618* (1677†), vokiečių liuteronų poetas, giesmių “Jėzau, versme džiaugsmo”, “Ruoškis, o brangioji siela” autorius.

Sausio 8 d.
Pirmoji lietuviška knyga 1547, Ragainės kunigas Martynas Mažvydas parašo pirmąją lietuvišką knygą - katekizmą.
Jonas Laskis 1560† (1499*), LDK ir Lenkijos bažnyčios reformatorius, Sandomiro susitarimo (1570) pirmtakas.

Sausio 9 d.
Liudvikas Gediminas Rėza 1776* (1840†), Karaliaučiaus lietuvininkų kunigas, Karaliaučiaus universiteto prorektorius ir teologijos fakulteto profesorius, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, Biblijos lietuvių kalba vertimo redaktorius (1816).

Sausio 10 d.
Jonas Karolis Zembrickis 1856* (1919†), Prūsijos istorikas, daugelio istorinių darbų reformacijos tema autorius.

Sausio 13 d.
Švedija tampa liuteroniška šalimi 1527, karaliaus Gustavo Vazos vadovaujamas Vesteraese seimas reformuoja Švedijos bažnyčią.
Philipp Jakob Spener 1635* (1705†), vokiečių liuteronų teologas, vienas pietizmo pradininkų.

Sausio 15 d.
Natan Söderblom 1866* (1931†), Švedijos arkivyskupas, Nobelio premijos (1930) laureatas, tautinių grupių Klaipėdos krašto liuteronų bažnyčioje taikytojas.
Georg Zauervein (Girėnas) 1831* (1904†), Mažosios Lietuvos poetas, simboliško Mažosios Lietuvos himno “Lietuvininkai mes esam gimę“ autorius.

Sausio 17 d.
Friedrichas Išmintingasis 1463* (1525†), Saksonijos kunigaikštis, Wittenbergo universiteto steigėjas, reformacijos gynėjas Saksonijoje.

Sausio 18 d.
Jonas Berentas 1667* (1737†), Įsruties superintendentas, giesmyno parengėjas (1732), Biblijos lietuvių kalba vertimo redaktorius (1735).
Heidelbergo katekizmas 1563, viena pagrindinių reformatų bažnyčios išpažinimo knygų.
Prūsijos karalystės įkūrimas 1701, Prūsijos kunigaikštis Friedrichas I (1657-1713) karūnuojamas Prūsijos karaliumi.

Sausio 19 d.
Erikas Lejeris 1906* (1951†), pirmasis pokario metų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos pirmininkas, Sibiro kankinys

Sausio 20 d.
Sebastian a.288†, imperatoriaus Diaklecijaus laikų krikščionis kankinys, skelbęs evangeliją Romos imperijos kareiviams.
Mažasis Liuterio katekizmas 1529, viena pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų.

Sausio 21 d.
Frydrichas Zigmantas Šusteris 1750† (1671*), Būdviečių kunigas, giesmyno parengėjas (1705).

Sausio 23 d.
Ieva Simonaitytė 1897* (1978†), Klaipėdos krašto rašytoja, lietuvininkų kultūros vaizduotoja.

Sausio 25 d.
Švento Povilo atsivertimas, krikščionių persekiotojas Saulius tampa apaštalu Povilu

Sausio 26 d.
Timotiejus a.97†, apaštalas, ap. Pauliaus bendradarbis, Efezo vyskupas, imperatoriaus Nerva laikų kankinys.
Titas a.97†, apaštalas, ap. Pauliaus mokinys ir bendradarbis, Kretos vyskupas.

Sausio 28 d.
Karolis Didysis 814† (768*), šventosios Romos imperijos imperatorius, vienas pagrindinių šventosios Romos imperijos kūrėjų.
Varšuvos konfederacijos aktas 1573, Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės seimas nustato teisinę liuteronų ir reformatų padėtį valstybėje.

Sausio 31 d.
David Denicke 1603* (1680†), vokiečių liuteronų poetas, giesmių “Mes daiktus dvasiškus, Dieve“, „O, Dievo mielojo Sūnau“ autorius

Sausio 31 d.
Menno Simons 1561† (1496*), reformacijos laikų anabaptistų vadovas, priešinęsis revoliucinėms jo šalininkų idėjoms.

Vasario 1 d.
Ignacijus 110† (a.35*), apaštališkasis tėvas, Antiochijos vyskupas, Imperatoriaus Trajano laikų kankinys.

Vasario 2 d.
Jėzaus pašventinimas ir Marijos įvedybos, Marija ir Juozapas atneša kūdikį Jėzų į šventovę (Lk.2, 22-35).

Vasario 3 d.
Jokūbas Perkūnas 1665* (1711†), Įsruties superintendentas, tautosakos rinkėjas.

Vasario 4 d.
Dietrich Bonhoeffer 1906* (1945†), vokiečių liuteronų teologas, priešinęsis nacistinės Vokietijos idėjoms, Flossenbürg’o koncetracijos stovyklos kankinys.

Vasario 13 d.
Kristijonas Danielius Hasenšteinas 1756* (1821†), Piktupėnų kunigas, giesmių vertėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Vasario 14 d.
Martyno Liuterio paskutinis pamokslas 1546, pasakytas jo tėviškėje, Eislebene.
Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas 1811* (1881†), vokiečių filologas, baltistas, Kristijono Donelaičio raštų leidėjas (1869).
Karl Rudolph Jacoby 1817* (1881†), Klaipėdos lietuvių parapijos (1860 – 1881) kunigas, kalbininkas, pedagogas, pirmasis lietuvių literatūros draugijos pirmininkas. Dėstė lietuvių kalbą Luisės gimnazijoje, parašė ir 1880 išleido vertingą Litauische Chrestomatie zum Schulgebrauch.

Vasario 16 d.
Pilypas Melanchtonas 1497* (1560†), bažnyčios reformatorius, artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis, Augsburgo konfesijos (1530) autorius, giesmių “Dėkui Tau, Dieve, sėdintis aukštybėj”, “Pagarbinkime Dievą Sutvėrėją” autorius.

Vasario 17 d.
Fabijonas Ulrichas Glozeris 1688* (1747†), Didlaukių kunigas, giesmyno parengėjas (1736).

Vasario 19 d.
Pagėgių bažnyčios pašventinimas 1933, po II pas. karo parapija porą metų meldėsi bažnyčioje, kol 1948 m. pastatas buvo atimtas ir jame įrengtas kino teatras “Komjaunuolis”; 1989 m. atiskūrusi Pagėgių parapija vėl meldžiasi senojoje bažnyčioje.

Vasario 21 d.
Vanagų bažnyčios pašventinimas 1909.

Vasario 23 d.
Polykarpus 156† (a.69*), Smyrnos vyskupas, apaštališkasis Tėvas, imperatoriaus Antonino Pijaus laikų kankinys.

Vasario 24 d.
Šventas Motiejus (a.63†), apaštalas, išrinktas apaštalu po Judo Iskarioto mirties, Romos imperatoriaus Nerono laikų kankinys.
Karolis V 1500* (1558†), šventosios Romos imperijos imperatorius, visą savo gyvenimą kovojo prieš reformaciją Europoje.

Vasario 25 d.
Jonas Andrius Cezaris 1710† (a.1650*), Katyčių kunigas, giesmių vertėjas.

Vasario 28 d.
Lozorius Zengštokas 1621† (1562*), Klaipėdos kunigas, giesmyno parengėjas (1612), Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Kovo 1 d.
Bohemijos brolių bendruomenės įkūrimas 1457, reformatoriaus Jono Huso idėjų tesėjai suburia evangelišką bažnyčią.

Kovo 3 d.
Pirmoji savaitės diena paskelbiama poilsio diena. Nutarimas priimtas 321 m.; jau apaštalų laikais krikščionys šventąją vakarienę švęsdavo sekmadienį.
Stanislovas Dagilis 1843* (1915†), reformatų muzikas, giesmyno parengėjas (1910).

Kovo 5 d.
Gabriel Engel 1665* (1761†), Tolminkiemio (1710) ir Žilių (1711 – 1731) par. kunigas, vienas 1722 m. katekizmo leidėjų, subūręs Mažosios Lietuvos dvasininkus priešintis užmačioms išguiti lietuvių kalbą iš mokyklų bei bažnyčių.

Kovo 6 d.
Jonas Bretkūnas pradėjo versti Bibliją į lietuvių kalbą 1579, vertimą baigė 1590 m.

Kovo 7 d.
Tomas Akvinietis 1274† (1225*), Dominikonų teologas ir filosofas, tomizmo kūrėjas.

Kovo 8 d.
Johann Rist 1607* (1667†), vokiečių liuteronų teologas, giesmių “Tyloj tu švenčiamasis”, “Sekite mane, mielieji” autorius.

Kovo 12 d.
Grigalius I Didysis 604† (a.540*), bažnyčios daktaras, popiežius, bažnytinio giedojimo reformatorius, popiežių pasaulinio viešpatavimo pradininkas, giesmės “Šventa Dvasia, pas mus ateik” autorius.
Paul Gerhardt 1607* (1676†), vokiečių liuteronų teologas, giesmių “Miela Kristaus galvelė”, “O, kaip galiu vertingai”, “Paveski Dievo valiai” autorius.

Kovo 15 d.
Martynas Keturakaitis 1911† (1848*), Tauragės kunigas, knygnešys, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Kovo 18 d.
Kirilas iš Jeruzalės 386† (a.315*), bažnyčios daktaras, Jeruzalės vyskupas, tikėjimo apgynėjas prieš arijonų judėjimą bažnyčioje.
Ernestas Dycelijus 1629* (1692†), Valtarkiemio kunigas, giesmės „Tau, Jėzau, aš dėkoju“ autorius.

Kovo 19 d.
Kristupas Gudaitis 1898* (1972†), Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos prerzidentas (1938), veikalo „Lietuviai evangelikai“ (1957) ir kitų liuteroniško turinio raštų autorius.
Michael Weiße 1534† (1488*), žymiausias Bohemijos brolių bendruomenės poetas, giesmės „Šventi apsakė pranašai“ autorius.

Kovo 21 d.
Johann Sebastian Bach 1685* (1750†), vienas žymiausių liuteronų bažnyčios kompozitorių.
Moritzas 1521* (1553†), Saksonijos kunigaikštis, Šmalkadeno lygos kare perėjo Romos katalikų pusėn, tačiau lemiamu metu sugrįžo į liuteronybę ir tapo protestantizmo išgelbėtoju; pasirašė Augsburgo taikos aktą 1555.

Kovo 22 d.
Vilhelmas Storosta Vydūnas 1868* (1953†), filosofas, rašytojas, Tilžės lietuvių parapijos choro vadovas, giesmių vertėjas.
August Hermann Francke 1663* (1727†), vokiečių liuteronų teologas, pietizmo vadovas Hallėje, iš kur šis religinis judėjimas pasiekė Prūsiją ir kitas Baltijos šalis, giesmės „Krikščionie, kelkisi kovot“ autorius.
Enzys Jagomastas 1870* (1941†), kultūros veikėjas, Tilžės akto (1918) signataras, savo spaustuvėje Tilžėje spausdino tautinio ir liuteroniško turinio knygas, kartu su visa šeima nacių sušaudytas Paneriuose (1941).

Kovo 23 d.
Adomas Einaras 1842* (1906†), Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas, liuteroniškų giesmių liaudies melodijų rinkėjas, vienas „Sandoros“ draugijos steigėjų.

Kovo 25 d.
Marijos apreiškimas, angelas praneša Marijai apie būsimą Jėzaus gimimą (Lk.1,26-38).
Jakob Andreae 1528* (1590†), kartu su kitais tologais parengė Santravę formulės (1577), vieną iš pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų.

Kovo 28 d.
Amos Comenius 1592* (1670†), Bohemijos brolių bendruomenės vyskupas, moderniosios pedagogikos pradininkas.
Martynas Mažvydas paskiriamas Ragainės kunigu 1549.

Kovo 31 d.
Pilypas Ruigys 1675* (1749†), Valtarkiemio kunigas, Naujojo Testamento vertėjas į lietuvių kalbą (1727), giesmės „Dvasia Dievo Tu šventoji“ autorius.

Balandžio 4 d.
Ambrozijus 397† (339*), Bažnyčios daktaras ir tėvas, Milano vyskupas, Aurelijaus Augustino mokytojas, giedojimo mišiose pradininkas, giesmės “Te Deum Laudamus” - “Tave, Dieve, garbinam“ autorius, tikėjimo gynėjas prieš arijonų judėjimą bažnyčioje.

Balandžio 5 d.
Martynas Mažvydas baigė Karaliaučiaus universitetą 1548

Balandžio 10 d.
Prūsija tampa pirmaja pasaulyje liuteroniška šalimi 1525, paleidžiamas “palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordinas“, paskutinysis ordino magistras kunigaikštis Albrechtas duoda lenininko priesaiką Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam.

Balandžio 11 d.
Povilas Jakubėnas 1871* (1953†), Lietuvos evangelikų reformatų superintendentas, Evangelikų Teologijos fakulteto Kauno Vyt. Didž. universitete dekanas, daugelio teologinių darbų autorius.

Balandžio 14 d.
Sandomiro susitarimas 1570, Lietuvos DK ir Lenkijos karalystės evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai bei bohemijos (čekų) broliai sutarė vertinti minėtų bažnyčių tikėjimą kaip teisingą, saugoti šventosios Trejybės dogmą, vieningai pripažinti mokymą apie išteisinimą, naudoti vieni kitų bažnyčias apeigoms atlikti. LDK ir Lenkijos liuteronai Sandomiro sinodo nutarimų nelaike pilna bažnytine unija, nes nebuvo sutarta dėl vieningo mokymo apie šventąją vakarienę.
Adalbert Becenberger 1851* (1922†), vokiečių kalbininkas, etnografas, Karaliaučiaus universiteto rektorius, M. Mažvydo, J. Bretkūno, D. Kleino ir kitų žymiųjų liuteronų kunigų raštų kalbos tyrėjas, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas.

Balandžio 16 d.
Petrus Waldus 1217† (1140*), 13 amžiaus Prancūzijos bažnyčios reformatorius, valdiečių judėjimo pradininkas, propagavęs evangelišką gyvenseną, pamaldų paprastumą, liturgijoje vartojęs gimtąją kalbą.
Martynas Liuteris Wormso seime 1521. Liuteris seime patvirtino savo raštuose išdėstytą krikščionišką mokymą ir atsisakė ką nors iš jų atšaukti.

Balandžio 19 d.
Špeyerio protestas 1529, kunigaikščiai liuteronai užprotestavo Špeierio seimo nutarimus, kuriais buvo siekiama sunaikinti reformaciją, dėl ko jie pradėti vadinti “protestantais“.

Balandžio 20 d.
Gotfrydas Ostermejeris 1716* (1800†), Trempų kunigas, pirmasis Lietuvių literatūros istorikas, teoretikas ir kritikas, giesmynų ir kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas, giesmių „Kas pakrikštytas yra“, „Dovana brangi vaikai“, „Mums Dievas žodyje“ autorius.

Balandžio 21 d.
Anselmas Kanterburietis 1109† (1033*), Kanterburio arkivyskupas, teologas, filosofas scholastas, racionalistiškai grindęs krikščionybės dogmas, siekęs įrodyti ontologinį Dievo buvimą.

Balandžio 22 d.
Origenas 254† (185*), ankstyvosios krikščionybės filosofas ir teologas, Aleksandrijos katechetų mokyklos vadovas, imperatoriaus Valeriano laikų kankinys.
Imanuelis Kantas 1724* (1804†), vokiečių filosofas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, transcendentinės filosofijos pradininkas.

Balandžio 23 d.
Adalbertas Vaitiekus iš Pragos 997† (956*), Prahos vyskupas (983), pirmasis krikščionių misijonierius Prūsų žemėje, kankinys.
Didysis Liuterio katekizmas 1529, viena pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų.
Jonas Pipiras 1833* (1912†), Klaipėdos lietuvininkų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas, giesmyno (1890), pamokslų knygos (1904) bei kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.
Martin Rinckart 1586* (1649†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Aleliuja, šlovė, garbė”, “Mes Viešpačiui mielam”, “Eikš, Dieve, visur padėti” autorius.

Balandžio 24 d.
Fridrichas Kuršaitis 1806* (1884†), Karaliaučiaus lietuvininkų kunigas, Karaliaučios universiteto lietuvių kalbos seminaro vadovas, giesmių vertėjas, lietuvininkų giesmyno III dalies parengėjas, daugelio Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų autorius.
Jonas Kalvanas 1914* (1995†), Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, „Maldų ir giesmių knygelės“ (1982) ir kitų liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Balandžio 25 d.
Šventas Markus (a.67†), evangelistas, Aleksandrijos vyskupas, Romos impertoriaus Vespasiano laikų kankinys.

Balandžio 26 d.
Misurio Sinodo įkūrimas 1847

Balandžio 29 d.
Prūsijos karalius Friedrich Wilhelm I suteikia prieglaudą Zalsburgiečiams 1732, kurie buvo išvaryti Zalsburgo katalikų vyskupo Firmian’o ir apsigyveno maro išnaikintuose Rytų Prūsijos kaimuose.

Gegužės 1 d.
Pašventinta Katyčių bažnyčia 1734, sovietų valdžios atimta prieš 1953 m., įrengta kino salė, bet vietos gyventojams joje nesilankant vėl sugrąžinta parapijai.

Gegužės 2 d.
Atanazijus 373† (a.295*), bažnyčios daktaras, Aleksandrijos vyskupas, tikėjimo gynėjas prieš arijonų judėjimą bažnyčioje.
Leonardo da Vinci 1519† (1452*), vienas žymiausių Renesanso laikų dailinkų, kurio paveikslas “Paskutinioji vakarienė” (1495-1497) puošia daugelio bažnyčių altorius.

Gegužės 3 d.
Šventas Pilypas (a.81†) ir Jokūbas (a.62†), apaštalai, imperatorių Nerono ir Tito laikų kankiniai.
Nikolaus Herman 1561† (a.1480*), liuteronų bažnyčios vargonininkas Bohemijoje, poetas, giesmių “Krikščionys, girkit nuoširdžiai”, “Išaušo jau skaisti diena” autorius.

Gegužės 5 d.
Soren Kierkegard 1813* (1855†), žymus danų liuteronų teologas, egzistencinės filosofijos pradininkas.

Gegužės 6 d.
Jonas Jokūbas Šperberis 1679* (1741†), Rusnės kunigas, giesmės „Su Kristum sandorą darau“ autorius, vienas iš 1735 m. Biblijos vertėjų.

Gegužės 7 d.
Ottonas Didysis 973† (912*), šventosios Romos imperijos imperatorius, padino popiežių galią Europoje.

Gegužės 8 d.
Gregorijus iš Nazianco 390† (330*), bažnyčios daktaras ir tėvas, Konstantinopolio patriarchas, tikėjimo apgynėjas prieš arijonų judėjimą bažnyčioje.
II pasaulinio karo pabaiga 1945, Mažosios Lietuvos bažnyčia išlieka tik Klaipėdos krašte.

Gegužės 9 d.
Bartholomäus Ringwaldt 1599† (1530*), vokiečių liuteronų kunigas, poetas, giesmių “Tikrai gyvename laike”, “Liaupsinkim Dievą, jam karštai dėkokim” autorius.

Gegužės 11 d.
Jonas Pauperas 1905* (1971†), Lietuvos liuteronų bažnyčios kunigas, “Lietuvių Evangelikų Vyriausios Bažnyčios Tarybos” (1946) pirmininkas, vienas iš „Evangelikų giesmyno“ (1942) sudarytojų, kitų liuteroniško turinio raštų autorius ir parengėjas.

Gegužės 11 d.
Įsteigiama „Lietuvių evangelikų sąjunga“ 1936, kurios vienas iš tikslų buvo pristatyti abi bažnyčias plačiajai Lietuvos visuomenei. Sąjunga steigė liuteronų ir reformatų parapijose savo skyrius, jaunimo kuopeles, sekmadienines mokyklas, organizavo krikščioniško, kultūrinio ir tautinio pobūdžio paskaitas, vystė labdarybės veiklą.

Gegužės 12 d.
Hernhutų brolių bendruomenės įsteigimas 1727, grafas Nikolaus von Zinzendorf Saksonijos teritorijoje priglaudžia kontrreformacijos beveik išnaikintas Bohemijos brolių bendruomenes, jų tarpe suburdamas Hernhutų brolių bendruomenę.

Gegužės 13 d.
Stanislavas Rapolionis 1545† (a.1485*), žymiausias reformacijos laikų LDK liuteronų teologas (g. apie 1485), Lietuvos bažnyčios reformatorius, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, Teologijos fakulteto dekanas, Lietuvių raštijos pradininkas, giesmės “Dievo Tėvo išmintis“ vertėjas.

Gegužės 16 d.
Penki Lyono kankiniai 1553†, ant laužo sudeginti penki prancūzų reformatų teologijos studentai, studijavę pas J. Kalviną Ženevoje.

Gegužės 17 d.
Albrechtas Brandeburgietis, 1490* (1568†), paskutinysis “palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordino“ magistras, Prūsijos kunigaikštis, Reformacijos įtvirtintojas Prūsijoje, giesmės „Tebūna taip, kaip nori Jis“ autorius.

Gegužės 20 d.
Nikėjos susirinkimas 325, imperatorius Konstantinas sušaukia ekumeninį konsilį Nikėjoje, kuriame krikščioniškoji bažnyčia priima pirmąjį bendrą tikėjimo išpažinimą.

Gegužės 21 d.
Albrecht Dürer 1471* (1528†), vienas žymiausių reformacijos laikų tapytojų.
Martynas Mažvydas 1563† (a.1520*), Lietuvos bažnyčios reformatorius, lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos “Katekizmas” autorius, giesmių vertėjas, giesmyno (1566, 1570) ir kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.
Kalvinas reformuoja Ženevą 1536, pirmoji reformacija Ženevoje dėl griežtos disciplinos susilaukė gyventojų pasipriešinimo ir J. Kalvinas 1538 m. turėjo miestą palikti; antrą kartą sugrįžo 1541 m.

Gegužės 22 d.
Konstantinas Didysis 337† (a.288*), Romos imperatorius, įteisinęs krikščionybę Romos imperijoje.

Gegužės 23 d.
Trisdešimties metų karo pradžia 1618, karas prasidėjo katalikų imperatoriui Rudolfui II Čekijoje pradėjus persekioti protestantus ir greitai persimetė į visą Vokietiją; protestantizmą išgelbėjo Švedijos karalius Gustavas Adolfas (1594-1632), šiame kare paaukojęs savo gyvybę.

Gegužės 24 d.
Fridrichas Pretorijus 1624* (1695†), Žilių kunigas, giesmių vertėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Gegužės 25 d.
Santarvės formulė 1577, viena pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurią paruošė grupė teologų (Jacob Andreae, Martin Chemnitz, David Chytraeus), po Liuterio mirties apibendrinę liuteronų bažnyčios mokymą.
Jonas Rėza 1576* (1629†), Karaliaučiaus lietuvininkų kunigas, Bretkūno išversto Psalmyno redaktorius ir išleidėjas (1625).

Gegužės 26 d.
Nikolaus Graf von Zinzendorf 1700* (1760†), vienas pagrindinių 18 a. Vokietijos pietizmo vadovų, Hernhutų (kontrreformacijos beveik išnaikintų Bohemijos brolių) bendruomenės vyskupas, pripažinęs Augsburgo konfesiją; hernhutų brolių bendruomenė sėkmingai vykdė misiją Baltijos šalyse, didelė jos dalis išliko liuteronų bažnyčioje; giesmių „Jėzau, veski tu“, „Ryšio dvasioje ieškokim“ autorius.
Ludwig Andreas Gotter 1661* (1735†), vokiečių liuteronų poetas, giesmių „Amen, taip tebūna, amen“, „Šlovė tesie, mielas Dieve“, „Tu, Jėzau, man saulelė“ autorius.

Gegužės 27 d.
Tomas Miunceris 1525† (a.1490*), radikaliosios reformacijos krypties teologas, revoliucingojo anabaptizmo vadovas.

Gegužės 29 d.
Konstantinopolio žlugimas 1453, turkų sultonas Mohamedas II užkariauja Rytų krikščionybės sostinę Konstantinopolį.
Karolis Augustas Jordanas 1793* (1871†), Tilžės superintendentas, tautosakininkas, kalbininkas, istorikas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Gegužės 30 d.
Hieronimas iš Pragos 1416† (a.1380*), Čekijos bažnyčios reformatoriaus Jono Huso artimiausias bendradarbis, Konstancijos konsilio sprendimu sudegintas and laužo.
Danielius Kleinas 1609* (1666†), Tilžės lietuvininkų kunigas, pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos autorius, giesmių vertėjas, giesmyno (1666) ir maldyno (1666) parengėjas.
Jonas Friedrichas 1503* (1554†), Saksonijos kunigaikštis, reformacijos gynėjas Saksonijoje, vienas Šmalkadeno sąjungos (1531) vadų, Šmalkadeno kare (1547) imperatoriaus Karolio V paimtas į nelaisvę, išlaisvintas po Augsburgo religinės taikos (1555).

Gegužės 31 d.
Joachim Neander 1680† (1650*), vokiečių reformatų teologas, poetas, giesmių “Žemė oras ir dangus”, “Gerybė neapsakoma”, “Pranaše didis”, “Viešpatį liaupsink” autorius.

Birželio 1 d.
Justinas Kankinys 165† (a.100*), pirmųjų amžių krikščionių filosofas ir apologetas, imperatoriaus Marcaus Aurelijaus laikų kankinys.

Birželio 2 d.
Blandina ir Lyono kankiniai 177†, ištvėrusi sunkius kankinimus Romos imperatoriaus Markaus Aurelijaus valdymo metu jauna krikščionė Blondina liko ištikima Kristui; kartu su ja buvo nukankintas 92 metų Lyono vyskupas Pothinus bei 15 metų berniukas Ponticus.
Ansas Trakis 1912* (1986†), išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas.

Birželio 5 d.
Justus Jonas 1493* (1555†), Reformacijos laikų liuteronų teologas, artimas Martyno Liuterio bendradarbis, Marburgo kuliokviumo dalyvis, Eislebeno – Liuterio tėviškės superintendentas.

Birželio 6 d.
Abraomas Kulvietis 1545† (a.1509*), Lietuvos bažnyčios reformatorius, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, lietuvių raštijos pradininkas, giesmių “Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju“, “Kristau, šviesybė Tu esi šviesybė“ vertėjas.

Birželio 9 d.
Petras Gotlybas Milkus 1753† (a.1692*), Mielkiemio kunigas, giesmių vertėjas, giesmynų polemikos su G. Ostermejeriu iniciatorius.

Birželio 10 d.
Friedrich Barbarosa 1190† (1152*), šventosios Romos imperatorius, vadovavo trečiam kryžiaus karui (1189-1193).
Johanas Ferdinandas Kelkis 1801* (1877†), periodinio leidinio “Nusidavimai apie Ewangelijos Praplatinimą tarp žydų ir pagonių” redaktorius, giesmės “Jau pildosi, pažvelkite” autorius.

Birželio 11 d.
Barnabas (a.61†), apaštalas, ap. Pauliaus bendradarbis, Romos imperatoriaus Vespasiano laikų kankinys.

Birželio 13 d.
Endrikis Endriulaitis 1864* (1919†), Priekulės kunigas, pirmojo lietuviško periodinio leidinio „Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonių“ redaktorius, giesmių vertėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Birželio 16 d.
Johannes Tauler 1361† (a.1300*), vokiečių mistikas, žymiausias viduramžių pamokslininkas, savo raštais įtakojęs M. Liuterį.
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia įstoja į Pasaulinę Liuteronų Sąjungą 1968

Birželio 17 d.
John Wesley 1703* (1791†), Metodistų bažnyčios išpažinimo ir mokymo nustatytojas.

Birželio 19 d.
Bažnyčios turto nacionalizacija 1948, LSSR Aukščiausios tarybos įsakas dėl kulto pastatų nacionalizacijos.
Blaise Pascal 1623* (1662†), Prancūzų filosofas, matematikas, per Agustino mokymą siekęs atgaivinti krikščionybę, giliai ir sąmojingai sukritikavęs jėzuitų etiką.

Birželio 20 d.
Vyskupo titulo Lietuvos ev. liut. bažnyčioje atstatymas 1976, Latvijos ir Estijos arkivyskupai konsekruoja kun. J. Kalvaną Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu.

Birželio 24 d.
Švento Jono Krikštytojo gimimas, pranašas, Jėzaus pakrikšytojas, nužudytas karaliaus Erodo įsakymu Jeruzalėje 29 m.
Johannes Bugenhagen 1485* (1558†), M. Liuterio bendradarbis, liuteronų bažnyčios įtvirtintojas Šiaurės Vokietijoje, Danijoje, Pomeranijoje.
Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo manifestas 1630, kuriuo jis pakvietė kunigaikščius vienytis ginant liuteronų tikėjimą Vokietijoje.
Theodor Beza 1509* (1605†), prancūzų reformatų teologas, artimiausias J. Kalvino bendradarbis, sistematizavęs 16 a. reformatų bažnyčios mokymą.

Birželio 25 d.
Špeyerio seimas 1526, seimas leidžia kiekvienam kunigaikščiui savo valdų ribose reformuoti bažnyčią.
Augsburgo konfesijos minėjimas, Augsburgo konfesija (1530 m.) - Confessio Augustana - pagrindinė liuteroniško tikėjimo išpažinimo knyga, kurią M. Liuterio pavedimu sudarė ir pristatė Augsburgo seime P. Melanchtonas.
Santarvės knyga 1580, Liber concordiae, pateikianti pilną liuteronų bažnyčios mokymą, susidedanti iš 3 ekumeninių tikėjimo išpažinimų ir 7 pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo raštų.

Birželio 27 d.
Leipcigo disputacija 1519, M. Liuteris išdėstė evangelišką požiūrį į atgailą, atlaidus, skaistyklą, popiežiaus viršenybę; disputacijoje M. Liuteris patraukė savo pusėn humanistus, kurie išplatino reformacijos mokymą po visą Europą.
Kretingos bažnyčios pašventinimas 1899

Birželio 28 d.
Ireniejus a.202† (a.135*), Lyono vyskupas, tikėjimo gynėjas prieš Montanizmo apraiškas bažnyčioje, Romos imperatoriaus Severus laikų kankinys.

Birželio 29 d.
Šventas Petras (a.64†) ir Povilas (a.60/68†), apaštalai, Romos imperatoriaus Nerono laikų kankiniai Romoje.

Birželio 30 d.
Nerono kankinių diena 64, pirmasis didžiulis krikščionių persekiojimas Romos imperijoje, kurį pradėjo imperatorius Neronas, apkaltinęs krikščionis Romos miesto padegimu.
Jonas Patvarusis 1468* (1532†), Saksonijos kunigaikštis, Friedricho Išmintingojo (1486-1525) brolis, reformacijos gynėjas Saksonijoje, 1527 m. parapijų ir mokyklų vizitacijos iniciatorius.

Liepos 1 d.
Pašventinta Paleičių bažnyčia 1906, sugriauta 1957 m.
Heinrich Voes, Johan Esch 1523†, pirmieji reformacijos kankiniai, studentai, nubausti mirtimi Briuselyje, turgaus aikštėje už M. Liuterio reformacijos mokymo skelbimą; M. Liuteris, sužinojęs apie jų mirtį, jų atminimui parašė pirmąją savo giesmę „Ein neues Lied wir heben an“ („Nauja giesmė tenuskambės“) 1523 m. ir tapo giesmių kūrėju.

Liepos 2 d.
Marijos apsilankymas, Marija apsilanko pas Elzbietą (Lk.1, 39-56).

Liepos 4 d.
Jonas Tecelis 1519† (a.1455*), dominikonų vienuolis, indulgencijų rinkėjas, savo veiksmais paskatinęs Martyną Liuterį pradėti bažnyčios reformaciją.
Christian Fürchtegott Gellert 1715* (1769†), vokiečių liuteronų filosofas, poetas, giesmių “Jėzus gyvas, aš Jame”, “Bažnyčia Kristaus globiama”, “Kada, Kūrėjau, apmąstau” autorius.

Liepos 6 d.
Jonas Husas 1415† (a.1369*), Prahos universiteto rektorius, renesanso laikų teologas, Čekijos bažnyčios reformatorius, Konstancijos susirinkimo sprendimu sudegintas ant laužo.
Witenbergo universiteto įsteigimas 1502, kuriame prasidėjo bažnyčios reformacija; jame studijavo nemažai lietuvių, o Stanislovas Rapolionis pas M. Liuterį apsigynė daktaro disertaciją.
Justus Gesenius 1601* (1673†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Tave, švenčiausiasis Dieve”, “Dabar šią valandėlę” autorius.
Mindaugo karūnavimo diena 1253, Mindaugas priima krikštą ir tampa Lietuvos karaliumi; vėliau sugrįžo į pagonybę.

Liepos 7 d.
Kretingos parapijos įkūrimas 1802.

Liepos 10 d.
Jonas Kalvinas 1509* (1564†), bažnyčios reformatorius, kartu su U. Cvingliu pagrindinis reformatų bažnyčios tikėjimo išpažinimo ir mokymo nustatytojas.

Liepos 11 d.
Rukų bažnyčios pašventinimas 1886, bažnyčia 1945 metais perduota Romos katalikų bendruomenei; 1993 m. atsikūrusi liuteronų parapija atgavo bažnyčią ir šiandien meldžiasi kartu su Romos katalikais.
Friedrichas I 1657* (1713†), pirmasis Prūsijos karalius, Prūsijos karalystės įkūrėjas 1701 m.

Liepos 12 d.
Erazmas Roterdamietis 1536† (a.1466*), žymiausias 16 a. Europos humanistas, teologas, filosofas, siekęs reformuoti bažnyčios gyvenimą ir mokymą.

Liepos 15 d.
Krikščionys užima Jeruzalę 1099, I kryžiaus karo metu Gotfrido Buillono vadovaujama 100 000 kryžiuočių kariuomenė atkovojo iš musulmonų Jeruzalę ir įsteigė krikščionišką karalystę.
Lietuvos ev. liut. Bažnyčia pasirašo bendrystės aktą su Misurio sinodu 2001

Liepos 16 d.
Rytų ir vakarų bažnyčios skilimas 1054, bažnyčios apkaltinusios viena kitą erezijomis paskelbė abipusę ekskomunikaciją.

Liepos 18 d.
Heinrich Bullinger 1504* (1575†), šveicarų reformatų teologas, artimas U. Cvinglio bendradarbis, įtakojęs reformaciją Lietuvoje.

Liepos 19 d.
Fabian Kalau 1691* (1747†), Verdainės (1723 – 1747) parapijos kunigas, 1722 m. katekizmo tekstų tikrintojas, 1735 m. Biblijos tekstų vertėjas į lietuvių kalbą.

Liepos 20 d.
Petrus Lombardus 1160† (a.1095*), žymus viduramžių teologas; Tridento konsilis (1545-63) jo mokymą apie sakramentus patvirtino oficialiuoju Romos katalikų bažnyčios mokymu.

Liepos 21 d.
Jezuitų ordino panaikinimas 1773, popiežius Klemensas XIV uždraudė Jezuitų ordiną; ordinas dėl švietimo reformų stabdymo ir kišimosi į valstybės politiką buvo uždraustas daugelyje Europos valstybių; Popiežius Pius VII 1814 m. iš naujo ordiną legalizavo.

Liepos 23 d.
Klimkus Grigelaitis 1750* (1825†), Klimkėnų surinkimo steigėjas, giesmyno (1860) sudarytojas, giesmių „Taigi jau miegok“, „Jau saldžiai miegu“ autorius.
Niurnbergo religinė taika 1532, Vokietijos liuteronų kunigaikščiams susibūrus į Šmalkadeno lygą bei gręsiant karui su Turkija, imperatorius Karolis V sustabdė valstybės žygius prieš liuteronus ir nepaisant jiems nepalankių Špeierio (1529) ir Augsburgo (1530) seimų nutarimų, pasirašė pirmąją Niurnbergo religinę taiką.

Liepos 25 d.
Šventas Jokūbas – vyresnysis (a.44†), apaštalas, nužudytas karaliaus Erodo įsakymu Jeruzalėje.
Thomas Kempietis 1471† (a.1380*), renesanso vokiečių teologas, mistikas, žymios renesanso laikų knygos “Kristaus sekimas“ autorius.
Adomas Fridrichas Šimelpenigis 1699* (1763†), Papelkių kunigas, poetas, giesmių vertėjas, bažnyčios giesmyno (1750), Biblijos lietuvių kalba vertimo redaktorius (1755), Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Liepos 29 d.
Simon Dach 1605* (1659†), Rytų Prūsijos vokiečių poetas, giesmių “O, gražus dangau”, “Amžinybe Tu - alga išrinktųjų”.

Liepos 31 d.
Ignacijus Lojola 1556† (1491*), Jezuitų ordino steigėjas; ordinas tapo pagrindine kontrreformacijos jėga prieš protestantizmą.

Rugpjūčio 1 d.
Karl Johann Philipp Spitta 1801* (1859†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Tau, Viešpatie, aš su namais”, “Namai šlovingi, kuriuose meilingai” autorius.

Rugpjūčio 2 d.
Juodkratės bažnyčios pašventinimas 1885, bažnyčia pokario metais paversta sandėliu, vėliau muziejumi, prasidėjus nepriklausomybės sąjūdžiui bažnyčia 1988 m. atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų parapijai.

Rugpjūčio 3 d.
Friedrich Wilhelm III 1770* (1840†), Prūsijos karalius, paskelbęs įsaką apie Prūsijos liuteronų ir reformatų bažnyčių uniją 1817 m.

Rugpjūčio 7 d.
Melchior Vulpius 1615† (1570*), Vokiečių liuteronų kompozitorius, giesmės “Gyvybė mano – Kristus” ir daugelio liuteroniškų giesmių melodijų autorius.

Rugpjūčio 10 d.
Jeruzalės sugriovimas 70, romėnų kariuomenė vadovaujama karvedžio Tito numalšino žydų sukilimą, sugriovė Jeruzalę ir žydų tautą išsklaidė po visą pasaulį.
Philipp Nicolai 1556* (1608†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Kokia skaisti žvaigždė aušros”, “Kelkitės, garsingai aidi” autorius.

Rugpjūčio 15 d.
Kristupas Jurkšaitis 1852* (1915†), Rusnės kunigas, kalbininkas, tautosakos rinkėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas, “Tilžės Keleivio” prieduose išspausdino sutrumpintą J. Bretkūno postilę.

Rugpjūčio 16 d.
Heinrich Held 1659† (a.1620*), Silezijos vokiečių poetas, giesmių “Dievui dėkui po visus”, “O, ateik, Dvasia šventoji” autorius.

Rugpjūčio 17 d.
Karaliaučiaus universiteto įsteigimas 1544, kunigaikštis Albrechtas įsteigia universitetą, kurio tikslas ugdyti platų apsišvietusiųjų valdininkų, mokytojų, kunigų sluoksnį valstybei ir apginti reformacijos iškovojimus Prūsijoje.

Rugpjūčio 19 d.
Pirmoji pasaulio bažnyčių konferencija Stokholme 1925, Upsalos arkivyskupo Söderblom‘o suorganizuota konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos ev. liut. bažnyčios delegacija, vadovaujama kun. V. Gaigalaičio.
Ämilie Juliane 1637* (1706†), vokiečių liuteronų poetė, giesmių “Lig šiolei Dievas ir mane”, “Ar greitai savo amžiaus galo” autorė.

Rugpjūčio 20 d.
Paul Tillich 1886* (1965†), žymus 20 a. liuteronų teologas, filosofas.

Rugpjūčio 23 d.
Kalvino „Krikščioniškieji pamokymai“ 1535, viena pagrindinių evangelikų reformatų tikėjimo išpažinimo knygų.
Bartolomiejaus naktis 1572, kurioje Prancūzijoje Romos katalikai išžudė 50 000 reformatų (hugenotų).

Rugpjūčio 24 d.
Šventas Bartolomiejus (a.51†), apaštalas, evangelijos skelbėjas Indijoje, kankinys.

Rugpjūčio 28 d.
Augustinas 430† (354*), bažnyčios daktaras ir tėvas, įtakingiausias vakarų krikščionybės teologas, tikėjimo gynėjas prieš pelagijiečių ir donatistų judėjimą bažnyčioje; jo raštai padarė didžiulę įtaką reformacijos laikų teologams.

Rugpjūčio 29 d.
Abraham David Lüneberg 1670* (1706†), Klaipėdos lietuvininkų ir Kintų parapijų kunigas, Naujo Testamento (1727), Biblijos tekstų į lietuvių kalbą vertėjas (1735), giesmių vertėjas.

Rugpjūčio 31 d.
Kristupas Lekšas 1872* (1941†), Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, poetas, giesmynėlio „Ziono varpelis“ (1919) autorius, giesmės „Jėzau mielas, kaip sakyta“ ir daugelio kitų giesmių autorius.

Rugsėjo 7 d.
Heinrich von Bogatzky 1690* (1774†), Silezijos vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmės “Pabuski, o dvasia pirmųjų”.

Rugsėjo 14 d.
Cyprian 258† (a.200*), Kartagos vyskupas, vienas žymiausių ankstyvosios bažnyčios Afrikoje teologų, Romos imperatoriaus Valeriano laikų kankinys.
Jonas Chrizostomas 407† (a.344/354*), (liet. Auksaburnis) bažnyčios tėvas ir daktaras, Konstantinopolio patriarchas, žymiausias patristikos laikų pamokslininkas
Dante Alighieri 1321† (1265*), italų poetas, “Dieviškosios komedijos” autorius; kūrinys atspindi viduramžių laikotarpio teologijos požiūrį į nuodėmę, atgailos ir malonės būseną, į kurią patenka nuodėmingojo žmogaus siela.

Rugsėjo 15 d.
Jurgis Adomas Meisneris 1692* (1769†), Mielkiemio kunigas, giesmių vertėjas.
Uždarytas evangelikų teologijos fakultetas Kaune 1936, fakultetas Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigtas 1925 m. Švietimo ministerija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prezidento aktu dėl fakulteto uždarymo, įsakė panaikinti fakultetą universitete. Per 10 veikimo metų fakultetas paruošė 23 liuteronų ir 8 reformatų kunigus.

Rugsėjo 18 d.
Dovilų bažnyčios pašventinimas 1862, pokario metais joje įrengtas grūdų sandėlys; bažnyčia iš naujo pašventinta 1995 m.

Rugsėjo 21 d.
Šventas Matas (a.42†), apaštalas ir evangelistas, miręs kankinio mirtimi Romos imperatoriaus Claudius Caesar laikais.
Girolamo Savonarola 1452* (1498†), Renesanso laikų Italijos bažnyčios reformatorius, skelbęs išteisinimą vien per tikėjimą, ekskomunikuotas, mirė kankinio mirtimi.
Liuteris išverčia Naująjį Testamentą 1522, vertimą į vokiečių kalbą atliko Wartburgo pilyje.

Rugsėjo 22 d.
Teologijos katedros Klaipėdos universitete įsteigimas 1992, Klaipėdos universiteto senatas patenkino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios prašymą (1992.01.05) ir įsteigė evangeliškosios teologijos centrą, kuris 1995 m. tapo teologijos katedra.
Augsburgo konfesijos apologija 1530, viena pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurią P. Melanchtonas pristatė Augsburgo seimui (atspausdinta 1531 m.).

Rugsėjo 25 d.
Augsburgo religinė taika 1555, Augsburgo seimas pasibaigus Šmalkadeno karui sulygina protestantų ir katalikų teises.
Kristijonas Dovydas Witichas 1751* (1824†), Kaukėnų (čia jis priglaudė ir leido mokytis našlaitį L. Rėzą), Karvaičių ir Juodkrantės kunigas, parengė spaudai giesmių rinkinėlį (1800), L. Rėzos bendradarbis, rengiant pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį (1825), giesmės „Jau seserys ir broliai“ autorius.

Rugsėjo 26 d.
Valteris Banaitis 1918* (1999†), muzikas, Mažosios Lietvuos visuomenės veikėjas, liuteroniškų giesmių liaudies melodijų rinkėjas, „Lietuvių evangelikų liaudies giesmių“ (1951) parengėjas.

Rugsėjo 27 d.
Jezuitų ordino įsteigimas 1540, ordinas, įsteigtas ispano Ignacijaus Lojolos, tapo pagrindine kontrreformacijos jėga prieš protestantizmą.
Vilius Gaigalaitis 1870* (1945†), vienas žymiausių Lietuvos liuteronų bažnyčios teologų, Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjas, mokslininkas, publicistas, bažnyčios konsistorijos pirmininkas (...........).

Rugsėjo 29 d.
Šventas archangelas Mykolas ir visi angelai (angelų diena).
Jonas Rikovijus 1703† (1652*), Norkyčių kunigas, giesmių vertėjas, giesmyno (1685) parengėjas.
Katharina von Bora 1490* (1552†), Liuterio žmona; M. Liuterio šeima susilaukė šešių vaikų.
Žeimelio bažnyčios pašventinimas 1793

Rugsėjo 30 d.
Jeronimas 420† (a.342*), bažnyčios daktaras ir tėvas, išvertė Bibliją į lotynų kalba (Vulgata), kuri tapo standartiniu vakarų Bažnyčios Šventojo Rašto tekstu.

Spalio 1 d.
Jonas Bretkūnas 1602† (1536*), Karaliaučiaus lietuvininkų kunigas, Biblijos (1590), Augsburgo konfesijos ir Šmalkadeno nuostatų vertėjas į lietuvių kalbą, giesmyno (1589), maldyno (1589), pamokslų knygos „Postilla“ (1591) parengėjas.
Marburgo kuliokviumas 1529, kurį siekdamas vieningos protestantų sąjungos sukvietė Hesijos kunigaikštis Pilypas; kuliokviume M. Liuteris ir U. Cvinglis pasiliko prie skirtingo požiūrio į šventosios vakarienės sakramentą, dėl ko protestantams nepavyko sudaryti politinės sąjungos.

Spalio 3 d.
Pranciškus Asyžietis 1226† (a.1181*), viduramžių italų vienuolis, skelbęs asketišką mistinę gyvenseną, artimo meilę, pranciškonų ordino steigėjas.

Spalio 6 d.
Lauksargių bažnyčios pašventinimas 1887

Spalio 9 d.
Saugų bažnyčios pašventinimas 1857

Spalio 10 d.
Nidos bažnyčios pašventinimas 1888, bažnyčia uždaryta 1963 m., joje buvo įrengtas muziejus ir koncertų salė, prasidėjus nepriklausomybės sąjudžiui atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų parapijai.

Spalio 11 d.
Johann Heermann 1585* (1647†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “O, Dieve šventasis”, “Saulelei užtekant anksti” autorius.
Jonas Božimovskis 1610* (1673†), Kėdainių reformatų kunigas, vėliau - žemaičių superintendentas, Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, katekizmo, maldyno, postilės (1653) parengėjas.

Spalio 14 d.
Kairių bažnyčios pašventinimas 1909, bažnyčia sugriauta sovietų kariuomenės 1944 m.

Spalio 15 d.
Atkuriama Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia 1919, Kaune įvyko sinodas, kuriame bažnyčia atsiskyrė nuo Rusijos liuteronų bažnyčios Sankt Peterburgo sinodo ir išsirinko konsistoriją, kuriai vadovavo superintendentas H. D. Sroka.

Spalio 16 d.
Lucas Cranach 1553* (1586†), vienas žymiausių reformacijos laikų tapytojų.

Spalio 17 d.
Johann Gerhard 1583* (1637†), žymus liuteronų ortodoksijos laikų teologas.
Andreas Osiander 1552† (1498*), Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, išvystęs savitą požiūrį į išteisinimą, dėl ko kilo “osiandrinis ginčas”, kurio neišvengė ir M. Mažvydas, nes Tilžėje jis nepagrįstai buvo apkaltintas Osiandro šalininku.

Spalio 18 d.
Šventas Lukas (a.80†), evangelistas, ir “Apaštalų darbų” knygos autorius.

Spalio 20 d.
Pašyšių bažnyčios pašventinimas 1910, bažnyčia buvo uždaryta 1964 m. ir joje veikia kultūros namai; parapija iki šiol nėra atkurta.

Spalio 24 d.
Westfalijos taika 1648, paskelbta pasibaigus 30 –ties metų tikėjimo karui Vakarų Europoje; liuteronų ir reformatų bažnyčios atgavo tikėjimo išpažinimo laisvę.

Spalio 25 d.
Karolis Gotardas Keberis 1756* (1835†), Gumbinės kunigas, 1823 m. giesmyno parengėjas

Spalio 27 d.
Batakių bažnyčios pašventinimas 1885

Spalio 28 d.
Šventas Simonas ir Judas, apaštalai, abu mirė kankinio mirtimi Persijoje.
Batakių bažnyčios pašventinimas 1885
Jonas Berendas 1691* (1749†), Katyčių ir Kaukėnų parapijų kunigas, giesmių verėjas.

Spalio 31 d.
Reformacijos diena, Martynas Liuteris prie Wittenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriomis pakvietė reformuoti bažnyčią.
Zalsburgiečių išvarymas 1731, Zalsburgo katalikų vyskupas Firmian’as išvaro 20 000 liuteronų, kurie apsigyveno maro išnaikintuose Rytų Prūsijos kaimuose.
Prūsijos liuteronų ir reformatų bažnyčių unija 1817, kurią abiejų bažnyčių teologų skatinamas paskelbė Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III (1797-1840).

Lapkričio 1 d.
Visi šventieji, šventė skirta visų numirusių krikščionių prisiminimui, švenčiama kai kuriose liuteroniškose šalyse; (katalikų bažnyčia prisimena šventuosius, kurie nėra paminėti kalendoriuje).

Lapkričio 2 d.
Jokūbas Ašmonas 1800* (1862†), sakytojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, pamokslų knygos autorius (a.1866).

Lapkričio 5 d.
Konstancijos susirinkimas 1414, kuriame buvo pasmerktas mirti ant laužo čekijos bažnyčios reformatorius Jonas Husas ir jo artimiausias bendradarbis Jeronimas; Konstancijos susirinkimas pavedė Vytautui ir Jogailai Žemaitijoje išplatinti krikščionybę.

Lapkričio 7 d.
Vyžių bažnyčios pašventinimas 1866, pokario metais bažnyčia buvo uždaryta ir paversta grūdų sandėliu; 1993 metais atrestauruota ir iš naujo pašventinta.

Lapkričio 8 d.
Jonas Duns Scotus 1308† (a.1266*), žymus viduarmžių teologas, filosofas, skotizmo mokyklos pradininkas, pripažinęs teologijos teisę remtis filosofija, atmetęs jos subordinaciją teologijai.

Lapkričio 9 d.
Martin Chemnitz 1522* (1586†), kartu su kitais teologais parengė Santravę formulę (1577), vieną iš pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų.
Pirmasis išeivijos evangelikų sinodas 1946, įvykęs Lebenstedt mieste, Vokietijoje, kuriame buvo išrinkta “lietuvių evangelikų Vyriausia Bažnyčios Taryba”, vadovaujama kun. J. Paupero. Vėliau reformatai nuo šio sinodo atsiskyrė, atstatydami savo sinodo ir kolegijos Lietuvoje tęstinumą.

Lapkričio 10 d.
Martynas Liuteris 1483* (1546†), Bažnyčios reformatorius, giesmių “Krikščionys, džiaukimės didžiai”, “Štai iš dangaus aš ateinu”, “O, mūsų Tėve Danguje”, “Tvirčiausia apsaugos pilis” ir kt. autorius.
Šilutės bažnyčios pašventinimas 1926

Lapkričio 11 d.
Martin Butzer 1491* (1551†), Strasburgo bažnyčios reformatorius.

Lapkričio 13 d.
Smalininkų bažnyčios pašventinimas 1878, 1944 m. apgriauta, pokario metais sugriauta; 1989 m. atsikūrusi parapija įsirengė naujus maldos namus viename iš parapijos pastatų.

Lapkričio 14 d.
Jonas Richteris 1754† (1705*), Katyčių, Klaipėdos kunigas, vokiečių-lietuvių žodyno (1728) parengėjas.
Karolis Vilhelmas Otas Glogau 1805* (1875†), Tilžės superintendentas, lietuvininkų tautosakos rinkėjas, giesmių vertėjas, giesmynėlio (1860) ir kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Lapkričio 16 d.
Simonas Vaišnoras 1600† (a.1545*), Ragainės kunigas, giesmių vertėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Lapkričio 21 d.
Friedrich Schleiermacher 1768* (1834†), vokiečių reformatų teologas, moderniosios protestantiškosios teologijos pradininkas, Prūsijos liuteronų ir reformatų bažnyčių unijos šalininkas.

Lapkričio 24 d.
Johannes Oekolampadius 1531† (1482*), Baselio reformatorius, artimiausias U. Cvinglio bendradarbis.
John Knox 1572† (1505*), reformatų teologas, Škotijos presbiterijonų bažnyčios išpažinimo ir mokymo nustatytojas.

Lapkričio 27 d.
Jonas Bretkūnas išverčia Bibliją 1590.
Pirmasis kryžiaus žygis 1099, kuriame krikščionys atkovojo iš musulmonų Jeruzalę ir įsteigė krikščionišką karalystę.

Lapkričio 29 d.
Natkiškių bažnyčios pašventinimas 1904, sugriauta 1944 m., 1993 m. atsikūrusi parapija įsirengė naujus maldos namus parapijos name.

Lapkričio 30 d.
Šventas Andriejus (a.60†), apaštalas, imperatoriaus Nerono laikų kankinys Graikijoje.

Gruodžio 1 d.
Leonas X 1521† (1475*), popiežius ekskomunikavęs M. Liuterį 1520 m; Liuteris 1520 m. gruodžio 10 d. viešai sudegino jo ekskomunikacijos bulą.

Gruodžio 3 d.
Tridento susirinkimo pabaiga 1563, kontrreformacijos pradžia; susirinkime buvo peržiūrėtos Romos katalikų bažnyčios doktrinos, pateiktas atsakymas į protestantizmo keltus klausimus.

Gruodžio 6 d.
Nikolaus Selnecker 1530* (1591†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Diena ši Dievui švenčiama”, “O, kad aš Tavo būčiau” autorius.

Gruodžio 8 d.
Gustav Adolf 1594* (1632†), Švedijos karalius, protestantizmo Vokietijoje apgynėjas; žuvo 30 metų tikėjimo kare.
Kristupas Lokys 1860* (1921†), Vanagų kunigas, Misijonierius Indijoje, “Sandoros” draugijos (1904) įkūrėjas, laikraščio “Pagalba” steigėjas, “pasiuntinystės giesmelių” (1903) parengėjas.

Gruodžio 10 d.
Kristupas Šmitas 1610* (1648†), Karaliaučiaus lietuvių kunigas, poetas, giesmės “Nauji metai stojos jau” autorius.
Liuteris sudegina ekskomunikacijos bulę 1520 (?), išleistą popiežiaus Leono X.

Gruodžio 11 d.
Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas 1823* (1897†), Tilžės superintendentas, Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas, liuteroniškų giesmių lietuvių liaudies melodijų rinkėjas, kurias atspausdino knygoje „Giesmių balsai“ (1894).

Gruodžio 13 d.
Paul Speratus 1484* (1551†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, Prūsijos Pemedės vyskupas, giesmės “Vien iš malonės mums tiktai” autorius.

Gruodžio 15 d.
Kristijonas Lovynas 1721* (1783†), Įsruties aps. Jurbarko (1755 –1771), Naujosios (1771 – 1783) par. kunigas. Iki tol mokytojavo Katyčiuose, Plaškiuose, Klaipėdoje, Kretingalėje, giesmių kūrėjas ir vertėjas, Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų leidėjas.

Gruodžio 21 d.
Šventas Tomas (72†), apaštalas, mirė kankinio mirtimi Indijoje.
Benjamin Schmolck 1672* (1737†), vokiečių liuteronų teologas, poetas, giesmių “Danguna mes einame”, “O, tačiau aš visados”, “Atėjau aš į šventovę”, “Aleliuja, šventas ryte” autorius.

Gruodžio 22 d.
Sovietinė valdžia pradeda persekioti Bažnyčią 1944, SSSR Liaudies komisarų Taryba įsteigia LSSR religijos reikalų tarybą.

Gruodžio 24 d.
Kūčios, Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo išvakarės.
Andreas Bodenstein Karlstadt 1541† (1486*), radikaliosios reformacijos krypties teologas, pradžioje buvo Martyno Liuterio bendradarbis.
Frydrichas Mėgnis 1873* (1950†), Žemaičių Naumiesčio kunigas, laikraščio „Svečias“ leidėjas, elementoriaus „Raktelis, arba pradžiamokslis evangeliškiems lietuvių vaikams“ parengėjas, giesmės „Pasižadu Jėzui, aš jo jau esu“ autorius.

Gruodžio 25 d.
Kalėdos, Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas.
Johann Theodor Lehmann 1655* (1722†), Klaipėdos lietuvininkų (1687 – 1722) ir Karvaičių (nuo 1709) par. kunigas. Buvo vienas 1722 m. išleisto katekizmo parengėjų.

Gruodžio 26 d.
Šventas Steponas (a.36/40†), pirmasis kankinys, užmuštas akmenimis Jeruzalėje apie 36/40 m.

Gruodžio 27 d.
Šventas Jonas, apaštalas ir evangelistas, ištremtas į Patmos salą.
Johann Arndt 1555* (1621†), (liet. Orantas), vokiečių liuteronų teologas, vienas iš pietizmo pradininkų liuteronų bažnyčioje.

Gruodžio 28 d.
Nekaltieji vaikeliai, kankiniai, 1212 m. piemenuko Stepono suorganizuotas “kryžiaus žygis”, siekiant išvaduoti šv. karstą, paremtas popiežiaus Innocentijaus III; “kariuomenė” susidėjo iš 12-13 metų vaikų iš Prancūzijos bei pietų Vokietijos, kurių dauguma žuvo, o kiti buvo parduoti vergijai.
Johann von Staupitz 1524† (a.1468*), Augustiniečių ordino Vokietijoje general-vikaras, kurio nariu buvo M. Liuteris; per Staupotz’ą Liuteris pasiuntė savo tezių apie indulgencijas paaiškinimą popiežiui.

Gruodžio 29 d.
Ansas Baltris 1884* (1954†), liuteroniškos literatūros leidėjas, pokario metų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios superintendentas, giesmės “Betlėme, ten tvarte, kūdikėlis mažėlis“ autorius.

Gruodžio 31 d.
Jonas Viklifas 1384† (1324*), viduramžių Anglijos bažnyčios reformatorius, padaręs didelę įtaką Jonui Husui, Biblijos vertėjas į anglų kalbą; Konstancijos konsilis (1414) pasmerkė jo raštus, įsakė jo kūną iškasti ir sudeginti.
Kristupas Kukaitis 1844* (1914†), surinkimininkas, „Kukaitiškių“ surinkimo ir Rytų Prūsijos evangeliškos maldų draugijos steigėjas.