Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

9 SEKMADIENIS PO TREJYBĖS

Ecce Deus
BIBLIJOS VOTUMAS

Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta,
ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota (Lk.12,48).

ĮŽANGINIS PRIEGIESMIS

Dievas mano pagalba, *
Viešpats gina mano gyvastį!
Jis sugrąžins blogybę mano budriems priešams. *
Būdamas ištikimas, nutildys juos tiesa!
(Ps.) Gelbėk mane savo vardu, *
Dieve, apgink mane savo galybe!
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. *
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir taip per amžių amžius. Amen.
(Ps.54,6.7(J.v.); Ps.54,3)

[Dievas mano pagalba, *
Viešpats gina mano gyvastį!
Jis sugrąžins blogybę mano budriems priešams. *
Būdamas ištikimas, nutildys juos tiesa!]

DIENOS MALDA

Atverk, Viešpatie, savo ausis ir gailestingai išgirsk mūsų maldas; kadangi tu gali mums suteikti, ko prašome, tai padėk mus melsti, kas tau patinka; meldžiame to per tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, garbės karaliau, dangaus ir žemės Viešpatie, savo dvasia tu valdai kūriniją, savo apvaizda ir išmintimi tu laikai visą pasaulį; suteik savo žmonėms ramybę ir išlaikyk savo sandorą, kad mes su pagarbia baime tarnautume tavo šventam vardui ir visada tave garbintume; meldžiame to per tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

ŠVENTO RAŠTO SKAITINIAI

Senasis test.: Jer.1, 4-10 III Mt.7, 24-27 IV
Laiškas: Fil.3, 7-11 (12-14) II Mt.13, 44-46 V
Evangelija: Mt.25, 14-30 I 1Pt.4, 7-11 VI

SENASIS TESTAMENTAS

Mane pasiekė Viešpaties žodis: “Dar prieš sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant, tave pašventinau, pranašu tautoms tave paskyriau.” “Ak, Viešpatie Dieve! ­ sudejavau. ­ Aš juk nemoku kalbėti! Esu tik vaikas!” Bet Viešpats man atsakė: “Nesakyk: ‘Esu tik vaikas!’ Kur tik tave siųsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi! Nebijok nieko, nes aš su tavimi ir tave apsaugosiu”, ­ tai Viešpaties žodis.
Tuomet Viešpats ištiesė ranką ir palytėjo mano lūpas, tardamas: “Štai dedu savo žodžius į tavo lūpas! Įsidėmėk! Šią dieną paskiriu tave tautų ir karalysčių prievaizdu, kad išrautum ir nugriautum, sunaikintum ir nuverstum, atstatytum ir atsodintum.”

Jer.1, 4-10

LAIŠKAS

Tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje.

Fil.3, 7-11 (12-14)

ALELIUJA POSMAS

Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes jis padarė nuostabių dalykų. Aleliuja! (Ps.98,1)

EVANGELIJA

Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną ­ kiekvienam pagal jo gabumus ­ ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.
Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis.’ Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du.’ Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu ­ žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo.’ Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’

Mt.25, 14-30