Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

VISI ŠVENTIEJI

(Lapkričio 1 diena)
Turbam Magnam
BIBLIJOS VOTUMAS

Jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai (Ef.2,19).

ĮŽANGINIS PRIEGIESMIS

Milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti
stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje *
Apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose.
Jie šaukė skambiu balsu: *
Išgelbėjimas - iš mūsų Dievo, sėdinčiojo soste, ir Avinėlio.
(Ps) Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje; *
Dera, kad dorieji jį šlovintų.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. *
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir taip per amžių amžius. Amen.
(Apr.7,14-15a; Ps.33,1)

[Milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti
stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje *
Apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose.
Jie šaukė skambiu balsu: *
Išgelbėjimas - iš mūsų Dievo, sėdinčiojo soste, ir Avinėlio.]

DIENOS MALDA

Visagali Dieve, tu suvieniji savo išrinktuosius šventame tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūne į vieną komuniją ir bendrystę; suteik mums malonę sekti tavo palaimintus šventuosius vertu ir šventu gyvenimu ir ateiti į tą neiškalbamą džiaugsmą, kurį paruošei visiems tave mylintiems; meldžiame to per tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventaja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius.

ŠVENTO RAŠTO SKAITINIAI

Senasis test.: 5Moz.33,1-3 III
Laiškas: Apr.7,2-17 II
Evangelija: Mt.5, 1-12 I

SENASIS TESTAMENTAS

Štai palaiminimas, kuriuo Dievo vyras Mozė prieš mirdamas palaimino izraelitus. Jis tarė: „Viešpats atėjo nuo Sinajaus, užtekėjo jiems nuo Seyro; jis pasirodė nuo Parano kalno, dėl jų atkeliavo nuo Rebibot Kadešo, žaibams tvyksint iš jo dešinės. Iš tikrųjų jis myli savo tautą! Tavo šventieji visi tavo rankoje; žygiavo jie paskui tave, sekdami tavo nurodymais.

5Moz.33,1-3

LAIŠKAS

Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių ­ šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių: Iš Judo giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų, iš Rubeno giminės dvylika tūkstančių, iš Gado giminės dvylika tūkstančių, iš Aseroa giminės dvylika tūkstančių, iš Netfaliob giminės dvylika tūkstančių, iš Manaso giminės dvylika tūkstančių, iš Simeono giminės dvylika tūkstančių, iš Levio giminės dvylika tūkstančių, iš Isacharo giminės dvylika tūkstančių, iš Zabulono giminės dvylika tūkstančių, iš Juozapo giminės dvylika tūkstančių, iš Benjamino giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų.
Paskui aš regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: „Išgelbėjimas ­ iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“
Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“ Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai.“ Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra, nes Avinėlis, kuris stovi priešais sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių.“

Apr.7,2-17

ALELIUJA POSMAS

Pagarbiai bijokite Viešpaties, visi jo šventieji, nes kas pagarbiai jo bijo, tas nieko nestokoja! Aleliuja! (Ps.34,10)

EVANGELIJA

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: “Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti. Palaiminti romieji; jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.

Mt.5, 1-12