Išganytojo parapija Toronte

Iškeliavo pedagogė, visuomenės veikėja Ieva Toleikytė-Adomavičienė (1917 03 11 – 2017 07 11)

Šių metų kovo 11-ąją sveikinome gražaus 100 metų jubiliejaus Kanadoje sulaukusią Ievą Toleikytę-Adomavičienę, pedagogę, aktyvią Toronto Išganytojo lietuvių ev. liuteronų parapijos, Mažosios Lietuvos, išeivijos visuomenės veikėją (žiūr. LEK, 2017, Nr.3, p.9,14). Liepos 11 d. Viešpats ilgaamžę lietuvininkę pasišaukė į amžinąją Tėvynę.

Dvigubas jubiliejus

Šiemet Toronto Išganytojo lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas Algimantas Žilinskas minėjo du penkiasdešimties metų jubiliejus: birželio 23 d. sukako kunigystės penkiasdešimtmetis (įšventintas 1963 m birželio 23 d. Toronte Šv. Andriaus ev. liuteronų bažnyčioje, kurioje glaudėsi išeivijos latvių ir estų ev. liuteronų parapijos, kurios ir šiandien meldžiasi šioje bažnyčioje), o liepos 13 d. Algimantas ir Rūta Žilinskai šventė auksinės santuokos jubiliejų. Priminsime, kad Rūta Žilinskienė dvi kadencijas buvo Kanados lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė (2001-2007 m). Kudirkos Naumiestyje gimęs Algimantas iš Lietuvos pasitraukė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje dar būdamas vaikas, netrukus šeima iš Vokietijos persikėlė į JAV, o vėliau gyvenimas jį atvedė į Kanadą. „Lietuvos evangelikų kelias“ kunigą paprašė mūsų skaitytojams papasakoti apie savąjį dvasinės tarnystės kelią, apie Kanados lietuvių ev. liuteronų istoriją ir parapijos dabartį.

Su Jurgiu Lampsačiu atsisveikinant

2011 m. balandžio 2 d. evangelikų liuteronų bažnyčia ir Lietuvos kultūros visuomenė Čikagoje atsisveikino su ilgamečiu išeivijos kultūros veikėju, pedagogu bei chorvedžiu Jurgiu Lampsačiu (g. 1912). 1949 m. atvykęs į JAV, nuo 1959 m. pradėjo vadovauti lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos chorui, kuris greitai tapo nuolatiniu išeivijos dainų švenčių Čikagoje, Toronte, kitų tautinių renginių, televizijos laidų dalyviu, Čikagos lietuvių operos talkininku. J. Lampsatis dirbo įvairiose lietuvių organizacijose, buvo Mažosios Lietuvos fondo narys. Sulaukęs garbaus amžiaus, 2008 m. persikėlė gyventi į Berlyną pas dukrą. Mirė Berlyne 2011 m. kovo 18 d. Vykdant paskutinę velionio valią, jis buvo palaidotas Čikagoje Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Palmyros.

Berlyne gyvenanti J. Lampsačio dukra Raminta Lampsatytė yra Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorė, žinoma pianistė, Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės narė. 1998 m. prof. R. Lampsatytė įsteigė Palmyros premiją, skirtą jauniesiems Biržų V. Jakubėno meno mokyklos talentams paremti.

Paskutinis Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijos Sinodas

2007 metais, gegužės 19 dieną Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios, Oak Lawn mieste, Ilinojaus valstijoje, Amerikoje, delegatai iš Kanados, Amerikos ir Vokietijos uždarė Išeivijos Sinodą, kuris prieš 61 metus prasidėjo Lebenstedte, Vokietijoje, priimdami vienbalsiai Vienuoliktojo LELBI Sinodo rezoliuciją:

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios“

„Krikščioniškos Giesmės“ jau giedamos Šiaurės Amerikoje

2008 m. vasario mėn. 24 d. įvyko istorinės pamaldos Toronto Išganytojo Liuteronų Parapijoje, kurių metu buvo pristatytas naujasis bažnyčios giesmynas. Jų pradžioje parapijos vargonininkas ir tarybos pirmininkas Petras Šturmas, kartu su tarybos nariu Ernestu Steponu, įteikė naują giesmyną parapijos klebonui kunigui Algimantui Žilinskui, kuris ištarė psalmės žodžius: