Bažnyčia išeivijoje

Su Jurgiu Lampsačiu atsisveikinant

2011 m. balandžio 2 d. evangelikų liuteronų bažnyčia ir Lietuvos kultūros visuomenė Čikagoje atsisveikino su ilgamečiu išeivijos kultūros veikėju, pedagogu bei chorvedžiu Jurgiu Lampsačiu (g. 1912). 1949 m. atvykęs į JAV, nuo 1959 m. pradėjo vadovauti lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos chorui, kuris greitai tapo nuolatiniu išeivijos dainų švenčių Čikagoje, Toronte, kitų tautinių renginių, televizijos laidų dalyviu, Čikagos lietuvių operos talkininku. J. Lampsatis dirbo įvairiose lietuvių organizacijose, buvo Mažosios Lietuvos fondo narys. Sulaukęs garbaus amžiaus, 2008 m. persikėlė gyventi į Berlyną pas dukrą. Mirė Berlyne 2011 m. kovo 18 d. Vykdant paskutinę velionio valią, jis buvo palaidotas Čikagoje Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Palmyros.

Berlyne gyvenanti J. Lampsačio dukra Raminta Lampsatytė yra Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorė, žinoma pianistė, Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės narė. 1998 m. prof. R. Lampsatytė įsteigė Palmyros premiją, skirtą jauniesiems Biržų V. Jakubėno meno mokyklos talentams paremti.

In memoriam: Marija Luiza Kibelkaitė - Kilienė

Mūsų bažnyčią pasiekė žinia, šių metų sausio 8 d. Pie­tų Vokietijoje, Švarcvaldo mieste Lio­rache (Lörrach) eidama 98-sius metus mirė Marija Luizė Ki­lienė (Killus), aktyvi bažnyčios tarnaitė, liuteroniškos spaudos bendradarbė, dvasiškų giesmių eiliuotoja.

Ad memoriam kunigui Alfredui Vėliui

2009 m. vasario 3 d. mirė Alfredas Vėlius – kunigas, pedagogas, mažlietuvių veikėjas.

Mirė Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas

Sekmadienį, gruodžio 14 d., Vokietijoje staiga mirė ilgametis lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Penktadienį vakare, ištikus aneurizmui, jis buvo paguldytas į ligoninę Heidelberge, kurioje mirė.

Ad memoriam kunigui Jonui Juozupaičiui

Kunigas Jonas Juozupaitis gimė 1929 metų vasario 13 d., Kilpinių kaime, Šilalės parapijoje, mirė 2008 rugpjūčio 25 d., Orland Park, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis