Bažnyčia išeivijoje

Čikagos „Tėviškės“ parapijos veikla

2012 m. rugsėjo 9 d. paminėjusi savo gyvavimo 60-ies metų jubiliejų, „Tėviškės“ parapija toliau ėmėsi įvairių renginių organizavimo. Spalio mėnesį dėkodami Dievui už kasdieninę duoną, kvietėme į šiupinio pietus. Po Pjūties padėkos pamaldų visi vaišinosi ir bendravo, skambėjo lietuviškos dainos bei prisiminimai apie Lietuvą.

Tėviškės parapija šventė 60-metį

Saulėtą rugsėjo 9 d. sekmadienio rytą į Tėviškės parapijoje vykusias šventines pamaldas, kuriose dalyvavo vyskupas Mindaugas Sabutis iš Lietuvos, susirinko gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų. Mat ir proga ne eilinė – buvo minimas parapijos 60-metis ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Iškilmingose pamaldose dalyvavo ir pamokslus sakė svečiai: vyskupas M. Sabutis, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas dr. Valdas Aušra, lietuvių evangelikų reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks.

Čikagos Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapija paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną

Daugiau nei šešiasdešimt metų Čikagoje gyvuojanti Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapija turi tradiciją gausiai susirinkus paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną, pasipuošus lietuviška atributika, valgant tautai būdingus patiekalus, o svarbiausia – dainuojant skambias dainas, kurias girdi jauni ir patys jauniausi svečiai ir dalyviai.

Čikagoje prisimintas vyskupas Ansas Trakis

Spalio 31-oji – Reformacijos šventė – tai diena, kai galime prisiminti penkis reformacijos principus: tikėjimą, malonę, Jėzų Kristų, Šventąjį Raštą ir garbę vienam Dievui. „Tėviškės“ parapijos tikintieji š. m. Reformacijos šventę minėjo spalio 30 d., sekmadienį. Iškilmingose pamaldose buvo prisimintas prieš 25-ius metus Amžinybėn netikėtai iškeliavęs išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas Ansas Trakis, šios parapijos įsteigėjas ir jos klebonas.

Su Jurgiu Lampsačiu atsisveikinant

2011 m. balandžio 2 d. evangelikų liuteronų bažnyčia ir Lietuvos kultūros visuomenė Čikagoje atsisveikino su ilgamečiu išeivijos kultūros veikėju, pedagogu bei chorvedžiu Jurgiu Lampsačiu (g. 1912). 1949 m. atvykęs į JAV, nuo 1959 m. pradėjo vadovauti lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos chorui, kuris greitai tapo nuolatiniu išeivijos dainų švenčių Čikagoje, Toronte, kitų tautinių renginių, televizijos laidų dalyviu, Čikagos lietuvių operos talkininku. J. Lampsatis dirbo įvairiose lietuvių organizacijose, buvo Mažosios Lietuvos fondo narys. Sulaukęs garbaus amžiaus, 2008 m. persikėlė gyventi į Berlyną pas dukrą. Mirė Berlyne 2011 m. kovo 18 d. Vykdant paskutinę velionio valią, jis buvo palaidotas Čikagoje Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Palmyros.

Berlyne gyvenanti J. Lampsačio dukra Raminta Lampsatytė yra Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorė, žinoma pianistė, Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės narė. 1998 m. prof. R. Lampsatytė įsteigė Palmyros premiją, skirtą jauniesiems Biržų V. Jakubėno meno mokyklos talentams paremti.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis