Naujienos

Taizé pamaldos Lemonte

2016 Lapkričio mėn. 30 d.

Spalio 21 dienos vakare, penktadienį, Čikagos apylinkių lietuviai rinkosi į ekumenines Taizé pamaldas Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijoje, kuri yra įsikūrusi Pasaulio Lietuvių centre Čikagos priemiestyje Lemonte. Tai jau antrosios tokio pobūdžio pamaldos, kurias organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės Religinių Reikalų Taryba, vadovaujama kun. dr. Valdo Aušros. Pirmosios vyko balandžio mėnesį Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos bažnytėlėje.

Į šias pamaldas susirinko virš šimto maldininkų, kad pasiklausytų Dievo Žodžio, R. katalikų kunigo Algio Baniulio apmąstymo, pagiedotų ir pasimelstų. Reformatų kun. diakonė Erika Dilytė-Brooks perskaitė iš pranašo Izaijo 25 skyriaus apie Dievo surengtą puotą savo žmonėms, kai nušluostomos visų ašaros. Visi maldininkai kartu perskaitė 23 Psalmę. „Tėviškės“ lietuvių ev. liuteronų parapijos klebonas Liudas Miliauskas paskaitė iš laiško Romiečiams, kur apaštalas Paulius skelbia, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, išreikštos Jėzuje Kristuje. Kun. dr. Valdas Aušra skaitė tekstą iš evangelijos pagal Joną 15, kur Jėzus skelbia save esant vynmedžiu, o mus vadina šakelėmis, kurios turi gyvenimą, kol yra susietos su visu augalu.

 

Misijos administratorius kun. A. Baniulis pasidalijo apmąstymu, kuriame tikinčiuosius ragino nešti Viešpačiui tinkamų vaisių. Po pamokslo įsivyravo tyla, kurios metu maldininkai galėjo apmąstyti Švento Rašto skaitinius bei pamokslo žodžius. Tylos laikotarpis baigtas uždegus žvakutės, o žvakių šviesai pasklidus po visą bažnyčią, tikintieji jas atnešė prie Altoriaus ir įsmeigė į tam tikslui smėliu pripildytus indus. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Marquett Parke klebonas Jaunius Kelpšas sukalbėjo maldas ir palaiminimą.

 

Skambėjo giesmės „Viešpats mano tautos stiprybė“, „Jėzau, atmink mane“, „Aš pasitikiu Viešpačiu“, „Dievas – tai meilė“ ir kt. Muzikams vadovavo Darius Polikaitis (klavišiniai), jam pritarė Vidas Neverauskas (akustinė gitara), Kazys Motekaitis (smuikas) ir Gloria Kot (fleita).

 

Pamaldas ruošiant neįkainuojamai prisidėjo seselė Laimutė Kabišaitytė, Grasilda Reinytė ir Daina Čyvienė.

 

Organizatoriai planuoja, kad Taizé pamaldos lietuviams vyktų nors kartą per tris mėnesius vis kitoje lietuviškoje Čikagos apylinkių parapijoje. Taigi tikimės vėl susirinkti kovo mėnesį „Tėviškės“ lietuvių ev. liuteronų parapijos šventovėje, o gegužės mėnesį Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo R. katalikų parapijoje Marquett Parke.

 

 

 

Kun. dr. Valdas Aušra,

 

JAV Lietuvių bendruomenės

 

Religinių reikalų tarybos pirmininkas

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.10-11