Bažnytinė muzika

Išrinkta nauja LEBMS valdyba

Naujoji LEBMS valdyba (iš kairės): L. Šakurskytė-Žilinskienė,

I. Petkūnienė, E. Gložaitienė, L. Matuzaitė-Kairienė, kun. R. Šemeklis

2014 Gegužės mėn. 31 d.

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos metinis rinkiminis susirinkimas šiemet kovo 29 d. buvo sušauktas Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje.

Susirinkimą malda ir sveikinimo žodžiu pradėjo vyskupas Mindaugas Sabutis. Po LEBMS valdybos pirminės Lauros Matuzaitės-Kairienės įžangos žodžio ir drauge visų sugiedotos pasveikinimo giesmės „Kiekvienam daryti gera“ (akomponavo Asta Saldukienė), susirinkimo pirmininku buvo patvirtintas kun. Remigijus Šemeklis, sekretore – Inga Petkūnienė.

Iš viso susirinkime dalyvavo 22 Sandraugos nariai iš Klaipėdos, Tauragės, Vilniaus ir kitų parapijų, be jau paminėtų dvasininkų taip pat dalyvavo kunigai Liudvikas Fetingis, Reincholdas Moras, Karolis Skausmenis ir Mindaugas Žilinskis.

Po pasisakymų, veiklos aptarimo ir revizijos komisijos ataskaitos (pastarąją pateikė Marta Karaliutė) buvo išrinkta nauja LEBMS valdyba: 2014-2016 m. Sandraugai vadovaus Edita Gložaitienė, Laura Matuzaitė-Kairienė, Inga Petkūnienė, Laura Šakurskytė-Žilinskienė ir kun. Remigijus Šemeklis. Visi naujosios LEBMS valdybos nariai priklauso ev. liuteronų bažnyčiai.

Informaciją apie artimiausius Sandraugos renginius rasite jos interneto svetainėje www.lebms.lt

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.4-5