Bažnytinė muzika

Jurbarke nuskambėjo „Giesmių giesmelė“

2014 Biželio mėn. 08 d.

Jau dvidešimt antrąjį kartą rengiama kasmetinė evangeliška vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių šventė „Giesmių giesmelė“. Pirmoji parapijų vaikų chorų šventė įvyko 1992 05 03 Šilutės Martyno Liuterio bažnyčioje. Nuo 1995 m., įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai, šias vaikų šventes organizuoja Sandrauga kartu su parapija, kurioje vyksta šventė. Šįmet „Giesmių giesmelė“ buvo surengta gegužės 10 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje, paminint Motinos dieną, o šventę lydinti tema – „Muzika – tai angelų kalba“. Dalyvavo ir svečiai iš broliškos Latvijos, todėl šią šventę jau galime pavadinti tarptautine. Iš viso atvyko apie 150 dalyvių ir dar apie 50 juos lydinčių asmenų. Renginyje gausiai apsilankė ir jurbarkiečiai. Erdvi mūsų naujoji bažnyčia buvo beveik perpildyta. Smagu pastebėti, kad savo parapijų vaikų ir jaunimo ansamblius atlydėjo ir kai kurių parapijų kunigai: Klaipėdos parapijos kunigas Reincholdas Moras, Batakių parapijos kunigas Karolis Skausmenis, o Plikių ir Dovilų ev. liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atvyko net su dviem ansambliais.

Pradėdamas šventę, sveikinimo žodį tarė Jurbarko parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Įžiebti „Giesmių giesmelės“ simbolį buvo pakviesta šventės organizatorė, LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė kartu su sūnumis Matuku ir Pauliumi. Po bendros giesmės „Mielas jaunime“ į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Šventės dalyvius nuoširdžiai pasveikino svečias iš Vokietijos Lothar Mohn, Hanoverio bažnytinės muzikos direktorius, kuris šiuo metu atstovauja Vokietijos bažnyčios muzikų draugijos paramos grupei, kuri rūpinasi bažnytinės muzikos lavinimosi klausimais, ypač buvusiose Rytų šalyse. Kiekvienais metais ši draugija išsirenka šalį partnerę, kurią jie ypatingai kuruoja bei išleidžia lankstinukus, kuriais informuoja apie tos šalies bažnytinio muzikinio gyvenimo problemas bei poreikius. Šie lankstinukai pasklinda po visą Vokietiją ir būtent per juos yra renkamos aukos. Šia šalimi 2014 m. buvo išrinkta Lietuva, tad ir svečias L. Mohn čia viešėjo ne tik „Giesmių giesmelės“ šventėje, tačiau domėjosi Vilniaus, Skirsnemunės, Jurbarko, Vilkyškių, Rukų ir Katyčių ev. liuteronų bažnyčiose esančiais ar statomais vargonais, susipažino su jaunimo muzikos ansamblių darbu, pamatė kaip vyksta liuteronų pamaldos Lietuvoje.

Šaunūs šventės vedantieji Almantas ir Raimondas taip pat pasveikino visus ir pakvietė šventę pradėti Šilutės rajono Saugų jaunimo teatro aktorius, kurie pristatė vaidinimą „Angelų pasaka – Vakarė, tamsiai mėlyna“, skirtą vaikams ir ne tik vaikams. Šis spektaklis apie tai, kokie mes esame skirtingi – kiekvienas turime savo spalvą ir ne itin mėgstame į savo pasaulį įsileisti kitos spalvos žmogų. Spektaklio režisierė Laura Šakurskytė-Žilinskienė. Spektaklį finansavo Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ (Youth in action). Šiuo spektakliu norėjome atskleisti ir visos šventės bendrą temą: „Muzika – tai angelų kalba“ (žymaus danų rašytojo Peterio Hoego posakis). O jaunųjų giesmininkų giesmės tai tik patvirtina. Mes gana dažnai minime angelus: mamos savo vaikus vadina angeliukais, suaugusieji kalba apie angelus sargus. O kas yra angelai? – ne visi žinome, ir ypač juk įdomu tai sužinoti mūsų vaikams. Iš šventės vedėjų pateiktos trumpos apklausos „Kas, jūsų manymu, yra angelai?“ tapo akivaizdu, kad jaunimas apie angelus išmano. Visiškai teisūs buvo tie, kurie manė, kad angelai yra Dievo pasiuntiniai. Tai Dievo sukurtos būtybės, neturinčios žemiško kūno, tik dvasią. Angelai – Dievo tarnai, kurie turi protą, tačiau yra nemirtingi. Biblijoje rašoma, kad angelai vykdo Dievo įsakymus žemėje, skelbia žmonėms žinią apie Dievo nutarimus, taip pat užtaria ir saugoja žmones. Tikriausiai dėl to žmonės kartais sako, kad nelaimėje jam padėjo angelas sargas. Toliau pakvietę paklausyti angelų kalbos, tai yra giesmių giesmelių, išgirdome Jurbarko ev. liuteronų parapijos dueto debiutą: mažamečiai broliukai Matas ir Paulius Kairiai (kurių mokytoja mama L. Matuzaitė-Kairienė) atliko giesmelę „Baltas angelėlis“ (tekstas ir muzika D. Balčiūnaitės) bei „Jėzau mielas, noriu būti“ iš Giesmių ir maldų knygelės.

Taip pat visi labai džiaugiamės dar vienu debiutu, kuris irgi susilaukė nuoširdžių aplodismentų – tai Vilniaus parapijos duetas – brolis ir sesuo Jonas ir Elzė Sabučiai, kurių mokytoja ir mama Vilma Sabutienė. Jiems gitara pritarė tėvas – vyskupas Mindaugas Sabutis.

Dvi liaudies melodijas atliko Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, vadovaujamas prof. Dalios Kiseliūnaitės. Iš Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio parapijos buvo atvykę net du ansambliai. Gimnazijos Degučių skyriaus vokalinis ansamblis, kurio vadovė Vanda Marozienė, ir Virginijos Rupainienės vadovaujamas gimnazijos vokalinis ansamblis.

Mažosios solistės Gabrielė Štaraitė ir Kotryna Žemaitytė iš Klaipėdos parapijos vaikų ansamblio irgi susilaukė žiūrovų skambių plojimų. Anglų liaudies melodiją įsijausdami pagrojo šio ansamblio jaunieji fleitininkai. Jų vadovė Edita Gložaitienė. Reikia pripažinti ir pasidžiaugti, kad tai vienintelis Lietuvoje esantis bažnytinis fleitininkų ansamblis, pastaruoju metu jis kasmet papuošia šventę fleitų garsais.

Šventės vedėjai kartu su vaikais išsiaiškino – kas yra „arkangelas“? Kad iš tiesų, išvertus iš graikų kalbos, arkangelas – tai vyriausias angelas, vyriausias pasiuntinys. Panašiai kaip choras turi vyriausią vadovą, mokantį dainuoti? Išsiaiškinome, kad angelų paskirtis yra skelbti Dievo nutarimus, sergėti žmonės – tai, vadinasi, arkangelas labiau saugo, labiau padeda žmogui? Arkangelas – Dievo paslaptis, nematoma Dievo jėga, jie siunčiami padėti tiems, kurie kenčia ar paklysta gyvenime. Arkangelas žino, kam reikalinga jo pagalba ir tampa neklystančiu žmogaus draugu ir palydovu.

Toliau pasirodė Plikių ir Dovilų parapijų vaikų ir jaunimo ansamblis bei pučiamųjų instrumentų orkestras. Šiems kolektyvams vadovauja kunigas L. Fetingis, kuris pasveikino visus dalyvius bei papasakojo ansamblių įsikūrimo istoriją.

Nuostabiais jaunais balsais sužavėjo Pagėgių parapijos merginų ansamblis, vadovaujamas Evelinos Norkienės, Saugų ev. liuteronų parapijos ansamblis, vadovaujamas Vidos Vytuvienės. Labai džiaugiamės, kad į šventę atvyko ir Natkiškių bei Katyčių ev. liuteronų jungtinis jaunimo ansamblis, vadovaujamas Dalios Kriščiūnienės, ši 14 narių jaunimo grupė sužavėjo drąsiu giedojimu bei gausiu gitarų skambesiu.

Smagu, kad kaip ir kiekvienais metais gausus jaunimo choras atvyko iš Tauragės parapijos, jam dabar vadovauja Roberta Avramenko ir Augustė Rimkutė

Nuoširdžiai buvo sutikti svečiai iš Latvijos – Ogrės evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis, vadovaujamas Raimondo Alpės. Ši labai muzikali grupė iš Ogrės jau tradiciškai kasmet dalyvauja mūsų rengiamose vaikų ir jaunimo šventėse. Šiais metais jie atvyko su nakvyne Jurbarke ir kitą dieną papuošė Jurbarko bei Smalininkų ev. liuteronų parapijų pamaldas.

Šį gražų gegužės rytą klausydamiesi jaunimo giesmių, kalbėjome apie angelus, aiškinomės, kaip jie vadinami, ką reiškia vienas ar kitas vardas. O taip pat buvo paklausta: Gal kas žino, kaip vadinasi ši puiki bažnyčia? Atsakymų nebuvo daug. Teisūs buvo tie, kurie žinojo, jog ši bažnyčia dar neturi pavadinimo.

Jurbarko evangelikų liuteronų naujosios bažnyčios kertinis akmuo padėtas dar 1994 m. Tuomet pradėjo kilti bažnyčios sienos. Kilo ir, deja, dešimtį metų sustojo. Dengiant bažnyčios stogą, labiausiai prisidėjo Vokietijos labdaros organizacijos bei parapijos. Visa kita bažnyčios apdaila truko ne vienus metus, čia labiausiai, žinoma, prisidėjo Jurbarko parapijos žmonės. Ačiū jiems. Ilgai laukę, kol duris atvers naujoji bažnyčia, evangelikai liuteronai važiuodavo melstis ir į Skirsnemunę. Tačiau 2010 m. Kūčių vakarą Jurbarko miesto evangelikai liuteronai rinkosi jau atidarytoje naujoje bažnyčioje. Nuo Jurbarko bažnyčios statybos pradžios praėjus 20 metų, mes džiaugiamės esantys čia ir švenčiantys Giesmių giesmelę! Bažnyčios statybos darbai galutinai planuojami baigti šiais metais, o bažnyčia galbūt įgis savo vardą? Įdomu įdomu, o kaip gali būti pavadinta ši bažnyčia? Besvarstant kartu su šventės dalyviais, buvo prisiminta, kad bažnyčia stovi K. Donelaičio gatvėje, kartu prisiminėme, kuo šie metai susiję su K. Donelaičiu. Kad K. Donelaitis gimė 1714 m., ir šiemet sukako lygiai 300 metų nuo lietuvių grožinės literatūros pradininko, Tolminkiemio evangelikų liuteronų kunigo gimimo, o mes su visa Lietuva taip pat minime šią K. Donelaičio sukaktį. Gali būti, kad Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia taip pat bus pavadinta Kristijono Donelaičio vardu!

Šventę vainikavo tikrai gausus 30-ties choristų – šeimininkų jurbarkiškių bei kaimyninės Skirsnemunės parapijos jungtinis jaunimo choras, vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės, kuris tikrai išsiskyrė ir gausumu ir meniniu lygiu. Šis choras savo atliekamas giesmeles giedojo jau keliais balsais, kas dar nėra savaime įprasta jaunimo ansambliams. Jam akomponavo Linos Lukošienės vadovaujama Vadžgirio kultūros namų jaunimo grupė „Sauja“.

Šios šventės bei K. Donelaičio 300-jų metinių proga pakvietėme visus kartu pagiedoti bendrą giesmę „Mano priedermė šventa!“, kurios tekstas yra paimtas iš K. Donelaičio eilėraščio „Kiekvienam daryti gera“. Šio eilėraščio mintis K. Donelaitis sutvirtino apaštalo Pauliaus žodžiais: „Tad nepailskime daryti gera, nes tinkamu metu pjausime, jei nenuleisime rankų. Taigi, kol turime laiko, darykime gera visiems, o labiausiai tikėjimo namiškiams“ (Gal 6,9-10). Šiai giesmei žodžius pritaikė kunigas Valdas Žielys, jau du dešimtmečius gyvenantis Vokietijoje ir aptarnaujantis Hageno regiono (ten įsikūrusi ir Hüttenfeldo Vasario 16-osios gimnazija) lietuviškai kalbančius liuteronus.

Nuskambėjus paskutinėms jaunimo atliekamoms giesmėms, buvo pasveikinti visi kolektyvai, jų atstovai buvo pakviesti į priekį pasiimti Muzikos sandraugos pažymėjimus, Jurbarko parapijos dovaną – įrėmintą nuotrauką su naująja Jurbarko bažnyčia, bei saldžiuosius prizus!

O taip pat nuoširdžiai padėkota visiems, prisidėjusiems šventę organizuojant: už muzikinę pagalbą organizuojant giesmių šventę – Vadžgirio kultūros namų jaunimo grupei „SAUJA“ ir vadovei Linai Lukošienei; už paramą organizuojant vaikų maitinimą šventės metu – Vidai ir Rimui Pinaičiams, Ingridai Gegužienei, UAB „Geliuxas“; už saldumynus vaikams dėkojame Jadvygai Gečienei, UAB „Jadvygos kepiniai“; taip pat nuoširdžiai dėkojome ūkininkams Francui ir Marytei Sedaičiams, jie dovanojo „Giesmių giesmelės“ vaikams visą kiaulaitę.

Jurbarko bažnyčios paveikslas buvo padovanotas ir garbiam svečiui iš Vokietijos L. Mohnui. O labiausiai padėkos žodžių nusipelnė Jurbarko ev. liuteronų parapija, parapijos taryba bei, žinoma, kunigas Mindaugas Kairys!

Po visų padėkos žodžių įvyko iškilmingas „Giesmių giesmelės“ simbolio perdavimas kitų metų šventės organizatoriams – 2015 m. gegužės antrąjį savaitgalį „Giesmių giesmelės” šventė mus jau kviečia į Batakių ev. liuteronų parapiją.

Bendra malda „Tėve mūsų“, vyskupo Mindaugo Sabučio palaiminimas – tai buvo paskutinieji šventės akordai, o jai pasibaigus visi dar buvome pakviesti bendrai nuotraukai prie bažnyčios.

Jei mus globos angelai sargai, galbūt dar šiais metais susitiksime šioje, jau K.Donelaičio vardu pavadintoje, bažnyčioje, kurioje skambės ir giesmių giesmės, ir nuoširdi malda. Tikėkime, kad muzika – tai angelų kalba, ir jauskime mus globojančias jėgas.

 

Vytautas Kutkevičius, Laura Matuzaitė-Kairienė

Nuotraukos Jörgo Nasso

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.4-5