Aktualu

Bažnyčia atsisveikino su ilgamečiu Viešpaties tarnu, kunigu dr. Charles Evansonu

Kun. dr. Charles Evanson (1936-2018)

2018 Spalio mėn. 15 d.

Viešpats pašaukė savo ramybės priglobstin Lietuvos Liuteronų Bažnyčioje daugiau nei šešiolika metų tarnavusį kunigą dr. Charles Evansoną. Per šiuos tarnystės metus kunigas įnešė didžiulį indėlį į Lietuvos Bažnyčios dvasinį ir akademinį gyvenimą.

Kun. Ch. Evansonas gimė 1936 m. vasario 26 d. Čikagoje. Teologiją studijavo Valparaiso universitete, Liuteronų teologinėje akademijoje (Lutheran School of Theology) Čikagoje, Union seminarijoje (Union Seminary) Niujorke, Concordia seminarijoje Saint Luise. Tarnavo diakonu Mūsų Gelbėtojo (Our Saviour) parapijoje Niujorke. 1964 m. buvo įšventintas į kunigus Kanados Ontario distrikto Liuteronų Bažnyčioje. Vėliau tarnavo Liuteronų Bažnyčios Misurio sinodo parapijose Detroite ir Čikagoje. Dvidešimt penkis metus aptarnavo Atpirkėjo (Redeemer) parapiją Fort Wayne. Ilgus metus kunigas buvo Misurio sinodo liturgijos komisijos narys, dėstytojavo St. Francis koledže Fort Wayne, Saint Louis ir Fort Wayno teologinėse seminarijose. 2000 m. Fort Wayno seminarija jam suteikė teologijos daktaro (hc) laipsnį.

Kunigas Ch. Evansonas į Lietuvą atvyko 1999 m. Klaipėdos universiteto Teologijos katedros kvietimu. Jis iš karto įsijungė į Lietuvos Liuteronų Bažnyčios gyvenimą, tapo vyskupo teologiniu konsultantu, organizavo mėnesinius teologijos seminarus kunigams, skaitė paskaitas Baltarusijos Liuteronų Bažnyčios kunigams. Nuo 2005 m. išplėtė savo akademinę veiklą Latvijos Liuteronų Bažnyčioje, kur dekanų kvietimu pravedė daugelį teologijos seminarų Valmiero, Cesis, Rygos, Jurmalos, Kuldigos, Jelgavos, Alūksnės, Liepojos dekanatuose, dėstė Latvijos Bažnyčios Teologinėje Akademijoje Rygoje. Nuo 2006 m. skaitė paskaitas Estijos Liuteronų Bažnyčios Piarnu, Võru ir Tartu dekanatuose. 2006 m. inicijavo Tauragės regiono Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centre teologinius seminarus Lietuvos Liuteronų Bažnyčios tikybos mokytojams, skaitė paskaitas Konsistorijos organizuotoje teologinio švietimo programoje pasauliečiams.

Kun. Ch. Evansonas buvo vienas iš „Klaipėdos“ tarptautinės teologinės konferencijos, kurią Lietuvos Liuteronų Bažnyčia organizavo kartu su Teologijos seminarija Fort Wayne, iniciatorių. Kunigas buvo kviečiamas dėstyti Rusijos Sibiro regiono Liuteronų Bažnyčios teologinėje seminarijoje Novosibirske, Ingrijos Liuteronų Bažnyčios seminarijoje Kultaše, dalyvavo Lietuvos Liuteronų Bažnyčios ir šalies edukacinių institucijų organizuotuose moksliniuose projektuose, moksliniais ir populiariais straipsniais garsino Lietuvos Liuteronų Bažnyčios vardą pasaulyje. Šalia akademinės veiklos kunigas sekmadieniais tarnavo Kretingos, Priekulės ir Palangos parapijose, buvo kviečiamas pravesti pamaldas liuteroniškose parapijose Turkijoje ir Čekijoje. Įvertindama jo indėlį į Bažnyčios dvasinį ir akademinį gyvenimą, 2009 m. Konsistorija kunigą apdovanojo sidabriniu kryžiumi.

Kun. Ch. Evansonas Lietuvos Liuteronų Bažnyčioje tarnavo daugiau nei šešiolika metų. Silpnėjant sveikatai, 2015 m. birželio mėn. grįžo į JAV, tačiau ir toliau palaikė aktyvius ryšius su Lietuvos dvasininkais, komunikacijos priemonių pagalba skaitė pranešimus teologiniuose seminaruose.

Kun. Charles Evansonas mirė spalio 14 d., sekmadienį, sulaukęs 82 metų amžiaus. Liko žmona, dukra, du sūnus, anūkai ir kiti artimieji. Atsisveikinimo pamaldos vyko spalio 20 d. ilgus metus jo aptarnautos Fort Wayno Atpirkėjo parapijos bažnyčioje. Kunigas palaidotas šalia Čikagos esančiose Elmhursto miesto kapinėse.

“Jūs laimingi esate, teisieji
Viešpaties į dangų pašauktieji!
Jūs jau išėjot
Iš vargų, kuriuos ilgai kentėjot.”
(Simonas Dachas)

 

Kun. Darius Petkūnas