Bažnytinė muzika

Muzikos sandraugai – jau 20 metų!

2015 Biželio mėn. 07 d.

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga šiemet mini dvidešimties metų jubiliejų.

Sumanymas įkurti organizaciją, kuri imtųsi organizuoti renginius ir rūpintųsi evangeliškos bažnytinės muzikos sklaida, kilo 1994 m. Nidoje vykusiame tarptautiniame ekumeniniame giedojimo ir vargonavimo seminare.

Steigiamasis LEBMS susirinkimas įvyko 1995 m. kovo 25 d. Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos namuose. Atvyko daugiau nei 50 žmonių iš evangelikų liuteronų, evangelikų baptistų ir evangelikų reformatų parapijų. Buvo priimti Sandraugos įstatai, išrinkta valdyba ir revizijos komisija.

Sandraugos rūpesčiu evangeliška Lietuvos giesmių šventė, tęsianti dar tarpukariu gimusią tradiciją, nuo 1996 m. rengiama kasmet. Mažuosius giesmininkus kasmet kviečia „Giesmių giesmelė“. Kiekvieną vasarą įvairių parapijų muzikus sutelkia giedojimo ir vargonavimo seminarai. Sandraugos deleguojami parapijų atstovai turi galimybę pasitobulinti muzikos seminaruose užsienyje, dalyvauti festivaliuose bei kituose turininguose renginiuose. Ne vienoje parapijoje, Sandraugai talkinant, vėl gaudžia tikri vargonai. Tai tik dalis Sandraugos kukliomis pajėgomis nuveiktų darbų.

LEBMS dvidešimtmetis paminėtas balandžio 11 d. metiniame organizacijos susirinkime Klaipėdoje. Susirinkimas vyko Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje, pirmininkavo LEBMS buhalterė Daiva Galinaitienė (Klaipėda), sekretoriavo valdybos narė, Palangos ev. liuteronų parapijos vargonininkė Inga Petkūnienė.

Susirinkime LEBMS su jubiliejumi pasveikino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis; Vilniaus ev. liuteronų ir ev. reformatų chorų vardu – „Giesmės“ vadovė Janina Pamarnackienė, interneto svetainės Choras.lt kūrėjų sąjungos vardu – Rasa Mikalajūnienė (Vilnius).

LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė, vadovaujanti organizacijai jau penkiolika metų, apibendrino pastarojo laikotarpio darbus, pasidžiaugė plėtojamais tarptautiniais ryšiais. Ji informavo, kad per pastaruosius metus teko išbraukti penkis LEBMS veikloje nebedalyvavusius ir mokesčio nemokėjusius narius, tad šiuo metu Sandraugai priklauso 35 nariai. Norėtųsi gausesnio mūsų bažnyčios muzikų dalyvavimo organizacijos veikloje.

Sandraugos nueitą dvidešimties metų kelią apžvelgė pirmasis LEBMS valdybos pirmininkas Bronislovas Skirsgilas. Pirmųjų veiklos metų prisiminimais pasidalijo prof. Dalia Kiseliūnaitė: „...pirmaisiais Sandraugos veiklos metais rūpinomės tik chorais ir nė nesapnavome, kad kiekviena bažnyčia turės savo vargonus... Dabar esu sunerimusi dėl vaikų – kolektyvų kokybė išaugusi, švenčių organizacija geresnė, bet vaikų dalyvauja mažiau. Manau, reikia daugiau dėmesio skirti vaikams, jaunimui.“

Susirinkimas aptarė tolesnę LEBMS veiklą, patvirtino artimiausius planus. Išsamiau apie susirinkimą bei LEBMS dvidešimties metų veiklos apžvalgą skaitykite interneto svetainėje www.choras.lt

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.4-5