Archyvas - 2003

Atsisveikinimas su vyskupu Jonu Viktoru Kalvanu

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia atsisveikino su savo vyskupu, konsistorijos pirmininku Jonu Viktoru Kalvanu.

Atsisveikinimo pamaldos įvyko 2003 m. balandžio 29 d. Tauragės ev. liut. bažnyčioje, kurioje vyskupas tarnavo 19 metų. Pamaldose buvo prisiminti vyskupo Jono Kalvano nuopelnai Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai bei ekumeniniam bendradarbiavimui. Jose dalyvavo keletas tūkstančių Lietuvos liuteronų bažnyčios tikinčiųjų bei svečių iš įvairių bažnyčių ir organizacijų. Paguodos žodį Bažnyčiai ir šeimai tarė Išeivijos Lietuvių evangelikų vyskupas Hansas Dumpys, Latvijos ev. liut. bažnyčios arkivyskupas Janis Vanags, Estijos ev. liut. bažnyčios vyskupas Einar Soone, Anglikonų Kanterburio arkivyskupo Rowan Williams delegatas vyskupas David Tustin, Romos katalikų Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Romos katalikų Telšių vyskupas Jonas Boruta (vakarinėse pamaldose), Lipės Krašto ev. liut. bažnyčios superintendentas Dieter Lorenz, Šiaurės Elbės bažnyčios delegatas kun. Volker Thiedemann, Rusijos ev. liut. bažnyčios vyskupas Siegfried Springer, Amerikos ev. liut. bažnyčios vyskupas Donald Maier, Amerikos Misurio sinodo liuteronų bažnyčios delegatas kun. John Meil, Klaipėdos universiteto Rektorius prof. dr. habil. Vladas Žulkus, senato pirmininkas prof. dr. habil Stasys Vaitekūnas, Humanitarinio fakulteto dekanas Aleksandras Žalys, Teologijos katedros dėstytojai, Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, Lietuvos ev. reformatų, Romos katalikų, stačiatikių, metodistų bažnyčių kunigai ir kiti garbūs svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Po pamaldų vyskupas buvo palaidotas Tauragės ev. liut. parapijos Joniškio kapinėse, šalia savo tėvo vyskupo Jono Viktoro Kalvano (1914-1995).

Atsisveikinimo pamaldos Tauragės bažnyčioje. Iš dešinės: Išeivijos lietuvių evangelikų vyskupas Hansas Dumpys, Romos katalikų Telšių vyskupas Jonas Boruta, vysk. J. Kalvano žmona Tatjana, dukros Lidija ir Eva, sūnus Jonas.

Jonas Viktoras Kalvanas gimė 1948 rugpjūčio 2 d. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčios kunigo Jono Viktoro Kalvano ir Martos Račkauskaitės-Kalvanienės šeimoje. 1966 metais baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, o 1974 m. Kauno Medicinos institutą. Sukūrė šeimą: žmona Tatjana, dukros Eva, Lidija ir sūnus Jonas.

Dirbo gydytoju neurologu ir psichiatru, vėliau psichoneurologu. 1984 m. įstojo į Rygos evangelikų liuteronų seminariją, kurią baigė 1989 m. 1984 m. balandžio 29 dieną Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos nutarimu ordinuojamas kunigu-diakonu Tauragės parapijoje. Aptarnauja Lauksargių, Sartininkų, Batakių ir Skaudvilės parapijas. Nuo 1989 metų vadovauja atkuriant Kauno, Marijampolės, Joniškio, Radviliškio, Kėdainių, Biržų parapijas. 1990 liepos 29 d. Tauragėje ordinuojamas kunigu ir vyskupo augziliaru. Mirus vyskupui senjorui Jonui Viktorui Kalvanui, 1995 liepos 29 d. įvykusiame visuotiniame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinode, Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis išrenkamas naujuoju bažnyčios vyskupu.

Iškilminga laidotuvių procesija

Vyskupas Jonas Kalvanas aktyviai dalyvavo leidybos srityje. Jis redagavo LELB kalendorių, LELB žurnalą “Kelias”. Organizavo giesmyno „Giesmių ir maldų knygelė“ pakartotiną leidimą. Ypatingą dėmesį skyrė konfesinių liuteroniškų knygų leidimui.
Vyskupas ženkliai prisidėjo, kuriant Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centrą, bendradarbiavo su Teologijos katedra, ją įvairiausiais būdais rėmė. Jis dėstė šioje katedroje Bažnyčios administravimą, o ją baigusius bakalaurus toliau ruošė kunigystei. Vyskupas organizavo teologinius seminarus bažnyčios kunigams, rūpinosi vaikų ir jaunimo krikščionišku ugdymu, rengė kursus tikybos mokytojams bei jaunimo vadovams.

Prie vyskupo Jono Kalvano kapo Joniškio kapinėse

Jis dalyvavo tiek bažnyčios, tiek valstybės organizuotose kultūrinėse švietėjiškose programose. Vienas paskutiniųjų tokio pobūdžio renginių - Lietuviškos Biblijos 400-ųjų jubiliejinių metų minėjimas.
Vyskupas aktyviai dalyvavo tarptautiniuose bažnytiniuose ir pasaulietiniuose forumuose.
1986 m. dalyvauja PLS 7-ojoje asamblėjoje Budapešte. 1990 metais vyksta į 8 - ąją PLS asamblėją Kuritiboje (Brazilija), kur buvo priimta rezoliucija dėl Baltijos tautų kovos už laisvę. Dalyvauja 1997 metų 9-ojoje asamblėjoje Honkonge, Kinija. 1992 metais dalyvauja EBT konferencijoje Prahoje. Dialogo tarp anglikonų, Šiaurės kraštų ir Baltijos šalių liuteronų komisijos narys. Pasirašė partnerystės sutartį su Liuteronų bažnyčia – Misurio Sinodu. 2002 metų tarptautinės teologinės konferencijos organizatorius. Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos prezidentas.
Atgavus Nepriklausomybę, buvo Tauragės pirmosios tarybos narys, dalyvavo kitų valstybinių institucijų darbe, kurios lietė bažnyčios ir valstybės santykius.
1998 metais adovanojamas “karališkuoju Norvegijos ordinu už nuopelnus”. 2000 metais Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1990-2000 metais, apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
Šie vyskupo nuopelnai rodo jo pasišventimą Dievui ir tarnystei jo Bažnyčioje, jo aktyvų dalyvavimą švietėjiškame bei kultūriniame šalies gyvenime.

Vyskupas Jonas Kalvanas mirė 2003 m. balandžio 25 dieną, sulaukęs 54 metų amžiaus. Lieka žmona Tatjana, dukros Eva ir Lidija, sūnus Jonas, mama Marta, penkios seserys ir kiti artimieji.
Balandžio 26 d. įvyko pirmosios vakarinės atsisveikinimo pamaldos. Balandžio 28 d. vakarinėse pamaldose, kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigais, dalyvavo Telšių Romos katalikų vyskupas Jonas Boruta, Fort Wayne teologinės seminarijos delegatas Timothy Quill, KU dėstytojas Dr. Charles Evanson, Lipės krašto ev. liut. bažnyčios delegacija. Kun. Darius Petkūnas perskaitė daugybę užuojautos laiškų, kuriuos Bažnyčiai ir vyskupo šeimai atsiuntė pasaulio Bažnyčios bei krikščioniškos organizacijos.
Šviesus vyskupo Jono Kalvano atminimas išlieka tikinčiųjų širdyse. Jų atmintyje pasilieka nueitas jo gyvenimo kelias, jo tikėjimas ir darbai, jo ištikimybė Dievui ir Bažnyčiai. Bažnyčia atsisveikindama su vyskupu nelieka be vilties, bet viską paveda Dievo malonei, prašydama, kad Dievas savo Žodžiu bei šventąja Dvasia guostų ir stiprintų vyskupo šeimą, o ją pačią ir toliau ištikimai vestų bei valdytų.

***

Nors į amžinybę pašauktas svarbiausias bažnyčios žmogus, jos gyvenimas tęsiasi toliau. Šiandien jos teisinę situaciją reglamentuoja bažnyčios teisė, kuri sako, kad mirus vyskupui jo administracines pareigas eina prezidiumo nariai. Konsistorija 2003 m. gegužės 2 dienos posėdyje šias pareigas kolegialiai perdavė kun. Sauliui Juozaičiui ir kun. Dariui Petkūnui. Pagal bažnyčios statutą vienerių metų laikotarpyje turi būti sušauktas Bažnyčios sinodas, kuriame turi būti išrinktas naujas vyskupas iš aukštajį teologinį išsilavinimą turinčių kunigų, bažnyčioje ištarnavusių ne mažiau kaip 10 metų.