Archyvas - 2003

Bažnyčios demokratiškumo bruožai

Vienas esminių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bruožų yra jos demokratišumas. Demokratinis pradas apima visą bažnytinę sąrangą, pradedant viršūne (vyskupu) ir baigiant jos šaknimis – parapijų nariais.

Demokratija Bažnyčioje yra ne kas kita kaip meilės principo išplėtimas į visų tikinčiųjų tarpusavio santykius.
Pagrindinis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sarangos teisės aktas yra jos Statutas. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios statutas ( toliau – Statutas ) buvo priimtas 1955 m. gegužės 22 d. Sinode Kretingoje. Jis keistas bei taisytas 1976 m. birželio 20 d., 1990 m. liepos 28 d., 1995 m. liepos 19 d. ir 2000 m. liepos 29 d. Sinoduose Tauragėje.
Pagal dabar galiojantį Satutą Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios sаranga yra tokia: parapijos nariai, parapija (bendruomenė), parapijos narių visuotinis susirinkimas, parapijos taryba, revizijos komisija, dvasiniai darbuotojai (kunigai ir vyskupas), konsistorijos prezidiumas, konsistorija ir sinodas.
Bažnyčios aukščiausiasis dvasinis ir administracinis vadovas bei Konsistorijos pirmininkas yra Vyskupas. (Statuto 9.8. punkto papunktis „a“).
Statuto 6.1. punkte įrašyta, kad „Sinodas išreiškia Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios valią. Jis priima Bažnyčios įstatymus bei nuostatus, galutinai sprendžia visus bažnytinio gyvenimo reikalus. Eilinis Sinodas šaukiamas kas 5-ri metai, o neeilinis – ypatingais atvejais“.
Sinodo nariai yra Vyskupas, visi Konsistorijos žinioje esantys dvasininkai, Konsistorijos ir jos revizijos komisijos nariai bei delegatai iš parapijų (iki 500 narių – 1 delegatas, nuo 500 iki 1000 – 2 delegatai, nuo 1500 – 3 delgatai), Teologijos katedros atstovas, Jaunimo centro atstovas. Sinode dalyvauja Konsistorijos kviesti svečiai ( Statuto 6.2. p.).
2003 m. balandžio 25 d. netikėtai Viešpats pašaukė mūsų Vyskupą Joną Viktorą Kalvaną jaunesnįjį. Bažnyčia turi galvoti, kas tęs Jo misiją.
Statuto 9.11. punkte skaitome, kad „Vyskupui mirus arba išeinant į poilsį, Konsistorijos plenariniame posėdyje jo administracines pareigas pavedama vykdyti kolegialiai Konsistorijos prezidiumo nariams. Naujo vyskupo rinkimams per vienerius matus šaukiamas neeilinis Sinodas“. Pagal Statuto 6.6 punkto papunktį “f” vyskupas renkamas “iš aukštąjį teologinį išsilavinimą įgijusių ordinuotų kunigų, bažnyčioje ištarnavusių ne mažiau kaip 10 metų”.
Remdamasi Statuto 9.11 p. nuostata, Konsistorija 2003 m. gegužės mėn. 2 d. plenariniame posėdyje pripažino, kad Vyskupo administracines pareigas po Vyskupo mirties iki neeilinio Sinodo vykdys Konsistorijos prezidiumo nariai kunigai Saulius Juozaitis ir Darius Petkūnas, nes jie kartu su Vyskupu sudarė Konsistorijos prezidiumą.
Pagal Statuto 7.9. punkto papunktį „n“ Konsistorija plenariniame posėdyje „likus 6 mėnesiams iki Sinodo, sudaro Sinodo rengimo komisijа“.
Tokia komisija jau sudaryta 2003 m. rugpjūčio 11 d. plenariniame Konsistorijos posėdyje. Tame pačiame posėdyje Konsitorija, remdamasi Satuto 6.3. punktu, nusprendė neeilinį Sinodą šaukti 2004 m. balandžio 24 d. Tauragėje.


Jonas Kairevičius,
Konsistorijos narys