Archyvas - 2004

Žurnalas 33 procentais pigiau!

“Pir­ki­te!” “Pa­si­nau­do­ki­te pro­ga!” “Vie­nin­te­lė ga­li­my­bė įsi­gy­ti!” “Ge­ra kai­na mū­sų pre­kei!”

Nuo pa­na­šių re­kla­mos ra­gi­ni­mų plyšo mū­sų sme­ge­nys dar taip, ro­dos, ne­se­niai – ar­ti­nan­tis kū­di­kė­lio Jė­zaus šven­tei. Ta­čiau pra­ėjo Ad­ven­tas, at­šven­tė­me Ka­lė­das, ga­liau­siai įžen­gė­me į Nau­juo­sius, o par­duo­tu­vių vit­ri­nose, ma­to­me, - ne­nyks­ta šū­kiai:
"30 % pi­giau!” “50 % pi­giau!..”
Kas da­ro­si? Gal, ar­tė­jant Lie­tu­vai į Eu­ro­pos Są­jun­gą, lai­kas ir “Liu­te­ro­nų bal­sui” pa­gal­vo­ti apie pa­lan­kes­nes žur­na­lo pla­ti­ni­mo są­ly­gas?
Kaip sa­ky­ta, taip pa­da­ry­ta!
Pra­de­dant pir­muo­ju šių me­tų žur­na­lo nu­me­riu garbingo pen­si­nio amžiaus sulaukusieji žmonės ga­lės žurnalui skir­ti vi­su treč­da­liu ma­žes­nę au­ką, ne­gu tai da­ry­da­vo iki šio­lei.
Vietoj 3, tereikia 2... Juk ge­rai? Be­lie­ka ti­kė­tis skai­ty­to­jų šei­mos pa­di­dė­ji­mo, o tuo pa­čiu ir­ di­des­nio (bei pigesnio) žur­na­lo ti­ra­žo...
Nau­do­da­ma­sis pro­ga no­riu pa­reikš­ti nuo­šir­džią pa­dė­ką mū­sų pa­ra­pi­jų ku­ni­gams už rū­pes­tin­gą žur­na­lo “Liu­te­ro­nų bal­sas” sklei­di­mą, au­kų jo spaus­di­ni­mui rin­ki­mą. Pir­mon gal­von di­de­lis “Ačiū!” Jums, kun. Da­riau Pet­kū­nai, Jums, kun. Rein­hol­dai Mo­rai, Jums, kun. Liud­vi­kai Fe­tin­gi, Jums, kun. Edike Šulcai, Jums, kun. Mindaugai Kairy, Jums, kun.diak. Ri­dai Ta­mu­li ir vi­siems ki­tiems, čia var­du ne­mi­ni­miems tal­ki­nin­kams. Juk tai jūs pa­siū­lo­te žmo­nėms, no­rin­tiems iš­girs­ti ką dau­giau apie Ge­rą­ją Nau­jie­ną, ar sie­kian­tiems gi­liau su­vok­ti pa­tį Die­vo Žo­dį, “im­ti ir skai­ty­ti” vie­nin­-te­lį ir re­gu­lia­riai kas du mė­ne­sius pa­si­ro­dan­tį liu­te­ro­niš­ką žur­na­lą , lei­džia­mą Vil­niaus evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios Ta­ry­bos pa­stan­gų dė­ka.
Ačiū jums vi­siem -

Povilas Pukys