Archyvas - 2005

2005 metų sinodas –naujas požiūris į konsistorijos, vyskupo ir sinodo darbą

2005 m. liepos 9 d. Tauragėje įvykusiame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sinode buvo nuspręsta sinodą šaukti kas 3 metus, konsistoriją rinkti šešerių metų kadencijai, o vyskupą - devynerių metų kadencijai.

Sinodo atidarymo pamaldose Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas Hansas Dumpys bažnyčią palygino su laivu jūroje. Vyskupas pastebėjo, kad bažnyčiai buvo nelengva sovietiniais metais, tačiau šiuo metu susiduriama su naujais iššūkiais, tokiais kaip visuomenės sekuliarizacija, žmonių tikėjimo sąstingis, todėl bažnyčia privalo vykdyti misiją pasaulyje. „Atvykome į sinodą spręsti misijos uždavinius,“ – kalbėjo vyskupas, o vertindamas šiandieninę Lietuvos dvasinę situaciją prasitarė: „Vėjas mums pučia tiesiai į veidą.“

Sinodo dalyviai. G. Poškos nuotrauka 2005 m.

Vysk. Mindaugas Sabutis savo ataskaitoje sinodui pastebėjo, kad pirmieji jo vyskupavimo metai buvo gana intensyvūs. „Bažnyčią lydėjo pokyčiai, siekėme įgyvendinti naujus projektus.“ Vyskupas minėjo, kad bažnyčios vienybė priklauso nuo jos mokymo ir pabrėžė, kad pirmaisiais jo vyskupavimo metais „pavyko išlaikyti bažnyčios vientisumą teologiniais ir administraciniais klausimais.“ Šią temą jis plačiau nagrinėjo kalbėdamas apie bažnyčios dvasinį gyvenimą, sakydamas, kad „nėra esminių nesutarimų dėl teologijos ir doktrinos.“ Su nuoskauda vyskupas pripažino, kad vienas kunigas dėl prastai atliekamų tarnystės pareigų buvo suspenduotas. Metinėje ataskaitoje M. Sabutis akcentavo misijos svarbą, ypač jaunimo tarpe. Informuodamas apie bažnyčios ryšius su kitomis bažnyčiomis ir ekumeninėmis organizacijomis vyskupas pasidžiaugė, kad ir toliau plėtojami glaudūs ryšiai su Vokietijos Lipės krašto evangelikų liuteronų bažnyčia, su JAV

Mandatų komisija atlieka savo darbą. G. Poškos nuotrauka 2005 m.

Misurio sinodo liuteronų bažnyčia bei su Šiaurės Elbės liuteronų bažnyčia. Pastaroji dosniai ketina paremti LELB kunigų atlyginimų ir pensijų fondą. Vyskupas minėjo, kad bažnyčia didelį dėmesį skyrė diakoninei veiklai, Bažnytinės muzikos Sandraugos darbui, Jaunimo Centrui, bažnyčios santykiams su valstybe, o taip pat rengiamam giesmynui bei liturgijai. Kita vertus, bažnyčia pastaraisiais metais susidūrė ir su sunkumais. Toliau sunkiai atgaunamas bažnyčios nekilnojamas turtas, iki šiol lieka neišspręstas bažnyčios žemės nuosavybės klausimas. Vyskupas apie sunkumus kalbėjo atvirai, minėdamas, kad vienas iš aktualiausių klausimų, į kurį sinodas turėtų atkreipti dėmesį yra parapijiečių mažėjimas kaimo parapijose. M. Sabutis pabrėžė, kad šį iššūkį įmanoma įveikti tik bendrai konsolidavus misijos pajėgas.
Kaip ir 2000 metais sinodas nemažai laiko skyrė bažnyčios statuto svarstymui. Sinodalai nusprendė, kad sinodas turi būti šaukiamas kas 3 metus, o konsistorija ir revizijos komisija renkama 6 metams. Sinodas svarstė ir vyskupo rinkimų klausimą. Nuspręsta, kad vyskupo kadencija tęsis 9 metus, po kurių vėl skelbiami vyskupo rinkimai.

„Via moderna.“ G. Poškos nuotrauka 2005 m.

Sinodas išrinko naują konsistoriją, kuriai pagal statutą pirmininkauja bažnyčios vyskupas. Jos nariai: kun. Virginijus Kelertas (Šakiai), kun. Reincholdas Moras (Klaipėda), kun. dr. Darius Petkūnas (Kretinga), kun. Mindaugas Dikšaitis (Tauragė), kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė), kun. Vaidas Klesevičius (Marijampolė), kun. Mindaugas Kairys (Jurbarkas), Milita Poškienė (Tauragė), Petras Vaišvilas (Pagėgiai), Jonas Kairevičius (Kaunas), Daiva Bakšienė (Skaudvilė). Konsistorijos kandidatais išrinkti kun. Arvydas Malinauskas (Kėdainiai) ir Gintaras Šiaudinis (Vilnius). Revizijos komisijos nariai liko tie patys.
Sinode buvo svarstyta partnerystės sutartis su Vokietijos Nepriklausoma evangelikų liuteronų bažnyčia (SELK). Vysk. M. Sabutis pristatydamas sutarties projektą informavo, kad 2004 m. įvyko susitikimas tarp abiejų konsistorijų atstovų ir pastebėjo, kad LELB ir SELK požiūris į bažnyčios mokymą bei ekleziologiją visiškai sutampa. M. Sabutis pasiūlė dar labiau pagilinti santykius parapijų lygmenyje ir sutartį pasirašyti sekančiame sinode, kuris įvyks 2008 metais. Sinodas pritarė tokiam pasiūlymui.

„Ramybė jums.“ G. Poškos nuotrauka 2005 m.

Sinode dalyvavo 75 balso teisę turintys sinodalai – kunigai ir parapijų atstovai. Juos sveikino Iševijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Hansas Dumpys, Misurio bažnyčios atstovas kun. dr. Charles Evanson, Šiaurės Elbės bažnyčios atstovas kun. Volker Thiedeman, LELB konsistorijos garbės narys Kurtas Vėlius, Lipės bažnyčios liuteronų klasės superintendentas Dieter Lorenz ir kun. Friedhelm Horst, Reformatų bažnyčios superintendentas Algimantas Kvedaravičius, Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos atstovė. Sinode taip pat dalyvavo Ziono parapijos (Čikaga) kun. Valdas Aušra, Vokietijos Nepriklausomos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas dekanas Wilhelm Torgerson, Vilniaus angliškai kalbančios liuteronų parapijos kunigas Chris Quello, atstovavęs Amerikos ev. liuteronų bažnyčią, bei kiti garbūs svečiai.

Kun. dr. Darius Petkūnas