Archyvas - 2005

Artūras Hermanas už nuopelnus Lietuvai apdovanotas ordinu

Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas, Heidelbergo universiteto Teologijos fakulteto bibliotekos vedėjas Artūras Hermanas (Arthur Hermann) buvo pagerbtas amžiaus 60-mečio proga.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus įvertino jo veiklą ordino “Už nuopelnus Lietuvai” karininko kryžiumi. Apdovanojimą iškilmingoje aplinkoje Lietuvių kultūros instituto XXIV suvažiavime Hiutenfelde Artūrui Hermanui įteikė Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius.
Artūras gimė 1944 m. vasario 21 d. Kaune, Lietuvos vokiečių šeimoje. Artėjant frontui šeima pasitraukė į Vokietiją, bet 1945 m. buvo grąžinta į Lietuvą, o 1958 m. vėl persikėlė į Vokietiją. Artūras mokėsi ir baigė Vasario 16-osios gimnaziją Hiutenfelde, 1996-1970 metais studijavo Miuncheno universitete Rytų Europos istoriją ir bibliotekininkystę. Pradėjo dirbti Heidelbergo universitete. Yra vedęs, su žmona Irmela išaugino sūnų ir dukrą.
Artūras Hermanas nuo pat savo atvykimo į Vokietiją įsijungė į lietuvišką visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Nuo 1993 m. redaguoja Pabaltijiečių krikščionių studentų sąjungos ir Lietuvių kultūros instituto vokiečių kalba leidžiamą metraštį “Annaberger Annalen”, kuris ypač skirtas lietuvių ir vokiečių santykių tyrimui ir plėtotei. Nuo 1981 m. laisvu nuo savo tiesioginio darbo laiku nemokamai tvarko Lietuvių kultūros instituto biblioteką, teikia bibliografines žinias Lietuvos tematika besidomintiems mokslininkams.
Savo nuosaikia, mokslu pagrįsta laikysena, Artūras Hermanas yra labai teigiamai prisidėjęs prie dalykiškų santykių užmezgimo bei palaikymo ir su Klaipėdos vokiečiais, tiriant vokiečių ir lietuvių santykius istorijos bėgyje ir šiuolaikinę jų raidą.
Viena svarbiausių Artūro Hermano mokslinio tyrimo sričių yra mažosios Lietuvos istorija, lietuvininkų kultūra, Rytprūsių likimas Antrojo pasaulinio karo bei pokario laikotarpiu, vokiečių Didžiojoje Lietuvoje problemos.
Plačią darbo vagą Artūras Hermanas yra išaręs, tiriant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios istoriją bei protestantizmo Lietuvoje bendras problemas. Tomis temomis jis yra išleidęs knygų, paskelbęs straipsnių moksliniuose žurnaluose, skaitęs daug paskaitų mokslinėse konferencijose.

Vardinant Artūro Hermano parašytus, sudarytus arba redaguotus leidinius, nurodytini:
“Lietuvos reformatų bažnyčios” . Su Wilhelmu Kahle – vokiečių ir lietuvių kalbomis, 1998;
“Siena kaip suartėjimo vieta. 750 metų vokiečių ir lietuvių santykių.” Vokiečių kalba, 1992;
“Lietuvių ir vokiečių kaimynystė”. Straipsnių rinkinys. Vilnius 2000;
“Lietuvos evangelikų bažnyčios”. Istorijos metmenys. Sudarė A. Hermanas, Vilnius 2003.

Savo gyvenimu ir veikla Artūras Hermanas yra daug nusipelnęs skleidžiant lietuvių kultūrą tarp vokiečių, daug pasitarnavęs vokiečių ir lietuvių tarpusavio santykiams, jų užmezgimui ir plėtojimui. Jubiliejaus proga jie ir buvo įvertinti tiek Vokietijos lietuvių bendruomenės, tiek Lietuvos Respublikos prezidento.

Povilas Pukys,
Pagal Vokietijos LB informacijas