Archyvas - 2005

Meilė Dievui atvedė į Priekulę

Praėjusį savaitgalį (2005.03.3-9) Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje plušėjo 18 amerikiečių iš Ajovos valstijos. Per tris dienas jie nudažė bažnytėlės sienas, lubas, duris, sutvarkė grindis bei atliko kitus darbus. Apie 15 tūkst litų kainavusiam remontui didžiąją dalį lėšų paaukojo geradariai.

Už šviesią, jaukią bažnyčią Priekulės evangelikų liuteronų parapijos tikintieji dėkingi geradariams iš Amerikos, Ajovos valstijos. Net 30 valandų amerikiečiai užtruko, kol pasiekė Lietuvą. Jie nepagailėjo pinigų tolimai kelionei, pragyvenimui ir dar paaukojo maldos namų remontui.
Amerikos evangelikai liuteronai - 14 vyrų ir 4 moterys ryžosi perskristi Atlantą, kad savo tikėjimo broliams ir seserims Priekulėje padėtų atnaujinti bažnytėlę. "Remontas mums buvo labai reikalingas, o lėšų neturėjome, nes parapijiečių nedaug", - pasakojo Priekulės evangelikų liuteronų parapijos klebonas Darius Petkūnas, kuris palaiko ryšius su Amerikos Misurio sinodo evangelikų liuteronų bažnyčia. Jis nuoširdžiai džiaugėsi, kad iš tolimo žemyno atvykę geradariai, tarp kurių buvo stambių verslininkų, ūkininkų, net medikų, kantriai ir sunkiai dirbo juodą darbą.
Beje, gydytojas dantistas Bill Parker "Bangai" sakė, jog gerai jautėsi remontuodamas bažnytėlę. Verslininkas George Seaberg prisipažino nežinojęs, kad žemėlapyje esanti Lietuva. Jis ketinęs vykti į Rumuniją, tačiau, išgirdęs pasiūlymą, atkeliavo į Lietuvą. Dauguma amerikiečių talkininkų buvo ūkininkai, nes Ajovos valstija - agrarinis kraštas. Antai Jeff ir Rhonda Roberte, užauginantys 3000 kiaulių ir 1500 penimų galvijų, dirbantys dviese, puikiai išgyvena iš savo ūkio.
"Mes mylim Jėzų Kristų, todėl padedame Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčiai, o tuo pačiu ir Lietu­vai", - kalbėjo geradariai iš toli­mosios šalies. Tai nebuvo jų atos­togos - kelias dienas palikę savo ūkius, įmones, amerikiečiai atvy­ko atlikti gerumo misiją. Tarp jų buvo ir studentų, ir garbaus am­žiaus žmonių. Stalius netgi atsi­vežė savo įrankių. Amerikie­čiams, spėjusiems pamatyti Klai­pėdą, Palangą, krito į akis gražiai apsirengę žmonės. Jie pastebėjo, kad priekuliškiai, su kuriais teko bendrauti, labai draugiški.
Beje, priekuliškiai, laukdami geradarių iš Amerikos, atliko pa­ruošiamuosius remonto darbus, o svečiai - didžiuosius ir sunkiuo­sius.
Pirmadienį Priekulės evange­likų liuteronų klebonijoje įvyko priekuliškių susitikimas su ameri­kiečiais.

Virginija Lapienė,

Banga,
Klaipėdos rajono laikraštis,
2005 m. kovo 12 d.