Archyvas - 2005

Pašventintas Palangos bažnyčios kertinis akmuo

„Mes esame gyvieji akmenys pastatyti ant pamato, kurio kertinis akmuo yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus,“ - kalbėjo vysk. Mindaugas Sabutis, sveikindamas bažnyčios šventoriuje susirinkusius Palangos evangelikų liuteronų parapijos narius ir bažnyčios svečius iš Lietuvos bei užsienio.

Kertinio akmens pašventinimo pamaldos įvyko 2005 m. liepos 30 dieną. Jų pradžioje vyskupas, parapijos kunigas ir svečiai šventoriaus žemėje padarė simbolinį kryžių, liudijantį bažnyčios statybos pradžią. „Šiuo kastuvu aš dabar prakasu žemę, kad šioje vietoje statoma bažnyčia būtų pašventinta maldai ir Dievo švenčiausiojo vardo šlovinimui,“ – kalbėjo vyskupas. Po to buvo pašventintas kertinis akmuo. Į jį buvo įdėtas raštas, kuriame išvardinti aukotojai ir liturgijos dalyviai. Pagal seną bažnyčios tradiciją į kapsulę buvo įdėti vietos laikraščiai („Vakarinė Palanga“ ir „Palangos tiltas“, kurie prieš kelias dienas informavo miesto gyventojus apie artėjančią šventę), liturgija, giesmės ir mūsų laikmečio pinigai. Monetų įdėjimo simbolinę ceremoniją atliko dosniausias pavienis projekto rėmėjas Kurtas Vėlius.

Prezidentas kun. dr. Gary Arp bažnyčios šventoriaus žemėje pažymi simbolinį kryžių. J. Kalvano nuotr. 2005 m.

Palangos parapija džiaugiasi pradėta bažnyčios statyba ir laukia, kada ji vėl turės savo maldos namus. Šiuo metu tikintieji meldžiasi privačiame name Maironio g. 25, kurio duris jai atvėrė Vilniaus parapijos narys Povilas Pukys, už ką Palangos tikintieji jam nuoširdžiai dėkoja. Iki antrojo pasaulinio karo bendruomenė turėjo nedidelę savo bažnyčią Jūratės gatvėje, kuri, deja, 1938 m. kaip ir daugelis miesto namų sudegė. Sovietiniais metais valdžia parapijai atsikurti neleido, todėl tikintieji meldėsi Kretingos, Būtingės, Klaipėdos ir kitose aplinkinėse bažnyčiose. 1993 m. parapija vėl atsikūrė ir nuo to laiko siekė pasistatyti savo bažnyčią. Tik po septynių metų bendruomenei pavyko įsigyti žemės sklypą ir patvirtintinti jo detalųjį planą. Architektams Irenai ir Gintui Likšams padarius bažnyčios projektą iš karto parapija ėmėsi ieškoti rėmėjų. Vienas iš pirmųjų pastato statybą parėmė Mažosios Lietuvos Patriarchas, Konsistorijos garbės narys Kurtas Vėlius. Neužilgo bažnyčios statybą sutiko remti JAV Amerikos Liuteronų bažnyčios Misurio Sinodo Iowa East distriktas (prezidentas kun. dr. Gary Arp), JAV Misurio Sinodo Diakoninė Tarnyba (LCMS World Relief and Human Care, Executive Director Rev. Matthew Harrison) ir kiti evangelikų liuteronų bažnyčios nariai.

Kertinio akmens pašventinimas ... J. Kalvano nuotr. 2005 m.

Kertinio akmens pašventinimo apeigas atliko bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis bei vietos kunigas. Šventėje dalyvavo JAV liuteronų bažnyčios Misurio Sinodo Iowa East valstijos prezidentas kun. dr. Gary Arp, Kurtas Vėlius, kun. dr. Charles Evanson iš Fort Wayne teologinės seminarijos, Plikių parapijos kunigas Liudvikas Fetingis, Palangos Romos katalikų bažnyčios dekanato dekanas, klebonas, kanauninkas, bažnytinės teisės daktaras Algis Genutis. Kartu su šiais garbiais svečiais pamaldose dalyvavo ir kunigas iš Afrikos, Tanzanijos respublikos, teologijos mokslų daktaras Ngeenoi Miraa.
Labiausiai palangiškiai domėjosi kada bus užbaigta bažnyčios statyba. Vietos kunigas parapijiečius informavo, kad bažnyčia, kurios bendras naudintas plotas sieks 1200 m2, pagal sutartį su statybos įmone „Šeba,“ turėtų būti užbaigtas kitų metų vasaros pabaigoje. Palangiškiai nekantriai laukia tos iškilmingos dienos, kada jie vėl garbins Dievą savo bažnyčioje. „Telaimina ir tepašventina Dievas Palangos evangelikų

Šventės dalyviai. J. Kalvano nuotr. 2005 m.

liuteronų bažnyčią, kurią parapija stato jo vardo šlovei ir daugelio sielų išganymui,“ – šiais į kertinio akmens raštą įrašytais žodžiais jie meldėsi, kad Dievas laimintų jų bažnyčios statybą.


Kun. dr. Darius Petkūnas

Palangos bažnyčios projektas. Architektai I. ir G. Likšos. Kun. D. Petkūno nuotr. 2005 m.