Archyvas - 2006

JAV studentai atostogas iškeitė į plytas ir lentas

Į pagalbą statant kurorto evangelikų liuteronų bažny­čią antradienį atvyko keturiolika amerikiečių studentų. Dvi savaites Lietuvoje praleisiantys jaunuoliai be jokio atlygio imsis teritorijos tvarkymo darbų.

Baigs spalį
Evangelikų liuteronų bažny­čia pagal architektų Gintauto ir Irenos Likšų projektą Palan­goje pradėta statyti rugsėjį, įkurtuvės planuojamos spalio pabaigoje. Projektas, anot Pa­langos parapijos klebono Da­riaus Petkūno, nėra pigus - statyba, nors ir taupi, pareika­laus maždaug 2 mln. litų. "Bet, turiu pasakyti, kas aukoja lė­šų, tai daro iš širdies", - kalbė­jo parapijos klebonas.
Bažnyčios statybos darbai šiuo metu vyksta gana sparčiai. "Žiemą buvo kiek pristoję dėl oro sąlygų, nes kai lauke — dvidešimt devyni laipsniai že­miau nulio, nepadirbsi. Bet da­bar viskas vyksta sklandžiai, bažnyčią statyti turėtume baigti laiku", - sakė dvasininkas.

Atvyko padėti

Studentės iš Iowa. Nuotr. D. Petkūno.

Į pagalbą statybininkams šią savaitę atvykę JAV studentai jau kibo į darbą. Po trumpo in­struktažo jaunuoliai ėmėsi ne­šioti statybines atliekas, tvar­kyti lentas. Pasak rangovo - Kauno bendrovės "Šeba" atsto­vo ir darbų vadovo Vlado Oz-nobicino, amerikiečiai padės tvarkyti statomos bažnyčios teritoriją, sandėliuoti statybines medžiagas.
V.Oznobicinas prisipažino - nepatogumų susikalbant su JAV studentais kyla, bet statybinin­kams padeda vertėjas ir kunigas.

Keturiolika studentų

Darbymečio akimirkos. Nuotr. D. Petkūno.

Anot D.Petkūno, Palangos pa­rapija yra užmezgusi ryšių su JAV, Ajovos valstijos, liuteronų parapijomis. "Jos ne tik remia kurorto bažnyčios statybą suau­kotomis lėšomis, bet ir pasido­mėjo, kas norėtų atvykti į Palan­gą padirbėti statant bažnyčią. To­kį norą pareiškė Ajovos univer­siteto studentų parapija", - kal­bėjo klebonas. Projektą taip pat remia JAV Misurio Sinodo Diakoninė Tarnyba (LCMS World Relief and Human Care, Executive Director Rev. Matthew Harrison) ir kiti aukotojai.
Iš JAV į kurortą atvyko de­šimt merginų ir keturi vaikinai. Tai - nuo devyniolikos iki dvi­dešimt dvejų metų amžiaus jaunuoliai, universitete besisemiantys biologijos, muzikos, kalbų, medicinos, farmacijos, ekonomi­kos žinių.
"Moterys apskritai aktyvesnės bažnyčioje", - paklaustas, kodėl į statybos darbus labiau veržiasi dailiosios lyties atstovės, laikraš­čiui sakė D.Petkūnas.

Pirmąkart Europoje

Studentai prie statomos bažnyčios. Nuotr. D. Petkūno.

Klebonas pripažino — ketu­riolika savanorių studentų iš JAV - džiuginantis skaičius. Anot D.Petkūno, savanorių grupes pa­prastai ir sudaro dešimt ar ketu­riolika narių.
Studentai Lietuvoje praleis dvi savaites. Per tą laiką jaunuoliai ne tik dirbs statybose, bet ir pa­keliaus po mūsų šalį nuvyks į Kryžių kalną, apsilankys Vilniu­je, Kaune.
Pasak D.Petkūno, amerikie­čiai apskritai labai domisi Lietuva, beje, dauguma jų Europoje lankosi pirmą kartą. "Įdomu tai, kad pasirinko Lietuvą", - sakė parapijos klebonas.

Pakvies vėliau
Studentai iš JAV - pirmieji į siūlymą padėti statant evange­likų liuteronų bažnyčią Palan­goje atsiliepę jaunuoliai.
Kodėl į pagalbą nekviečiami tautiečiai? "Man net tokia min­tis nekilo, nesusimąsčiau apie to­kią galimybę. Lietuviai priside­da savo aukomis, o vėliau, kai gražinsime aplinką, kviesime ir lietuvius į talką", - kalbėjo pa­rapijos klebonas.

Nori pasimelsti
Palangos evangelikų liutero­nų parapija, anot D.Petkūno, nėra didelė - vienija apie du šim­tus miestiečių. "Bet vasarą į ku­rortą atvyksta daug mūsų baž­nyčios narių ir jie nori pasimelsti savo maldos namuose", - pri­dūrė parapijos klebonas.
"Palanga jau tapo ekumeni­nis miestelis — mes turėjome maldos namus prieš Antrąjį pa­saulinį karą, bet jie sudegė 1938 metais. Stačiatikiai tada cerkvės neturėjo, bet dabar pasistatė, taigi kurorte jau yra trys baž­nyčios. Bendravimas tarp mūsų vyksta - su katalikų klebonu kartą per metus susitinkame pas Kretingos merą, katalikų kuni­gas dalyvavo pradedant mūsų bažnyčios statybą, kai susirin­kome padėti kertinį akmenį. Bendraujame", - kalbėjo D.Pet­kūnas.

Jurgita Zigmantavičiūtė,
„Vakarinė Palanga“ 2006.05.27-31 (Nr.38)

Bažnyčiai - amerikiečių pagalba

Praėjusią savaitę į kurortą atvyko keturiolikos studentų grupė iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Jaunuoliai pajūryje nusiteikę ne pramogauti, o rimtai paplušėti - užsieniečiai padeda statyti Palangos evangelikų liuteronų bažnyčią. "Labai malonu, kad amerikiečiai ne tik dosniai remia statybas pinigais, bet ir aukoja savo jėgas bei laiką. Studentai į Palangą atvyko savo lėšomis. Jie pasiryžę darbuotis dvi savaites", - aiškino Kretingos ir Palangos evangelikų liuteronų parapijų kunigas dr. Darius Petkūnas.
Dešimt merginų ir keturis vaikinus iš Ajovos valstijos atlydėjo universiteto, kuriame jie studijuoja, evangelikų liuteronų parapijos kunigas Maksas Monsas (Max Mons).
"Prisidėti prie bažnyčios statybos Palangoje mums yra nauja ir įdomi patirtis. Esame nusiteikę rimtam darbui", - tikino studentai.
Anot kunigo D. Petkūno, amerikiečiai labai domisi Lietuva, trokšta padėti. Ryšius su užjūrio evangelikais liuteronais palangiškiai užmezgė maždaug prieš penkerius metus.
Palangos evangelikų liuteronų bažnyčią projektavo kurorto architektas Gintautas Likša. Jo žmona Irena Likšienė ėmėsi vadovauti projektui.
Statybos darbus atlieka kauniečių bendrovė „Šeba". Rangovai stato jau ne pirmą bažnyčią -jų triūso rezultatą galima išvysti Domeikavoje.
Kertinis Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios akmuo buvo pašventintas pernai liepą.
Maždaug po dviejų savaičių turėtų pradėti kilti pastato stogas, po to įsibėgės vidaus apdailos darbai.
Pašventinti bažnyčią tikimasi spalio pabaigoje.

Jurga Barkauskaitė,
“Palangos tiltas” 2006.05.31 –06.02 (Nr.41)