Archyvas - 2009

Susivienijo Lietuvos ir išeivijos ev. liuteronų bažnyčios

Nuo šiol Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia (LELB) vienija tikinčiuosius, gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų. Liepos 19 d. Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje sušauktas 10-asis LELB Sinodas pritarė 2007 m. gegužės 19 d. Čikagoje įvykusio 11-ojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo nutarimui „Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau tęsti savo misiją vienybėje su LELB“.

Išeivijos lietuvių ev. liuteronų bažnyčia buvo įkurta 1946 m. lapkritį Lebenstedte, Vokietijoje, nuo sovietinės okupacijos iš Lietuvos pasitraukusių evangelikų liuteronų (po metų bažnyčia tapo ką tik įkurtos Pasaulio Liuteronų Sąjungos nare). Vėliau šios bažnyčios centras persikėlė į Čikagą, JAV. Lietuvių evangelikų liuteronų parapijos bei filijos išeivijoje veikė Vokietijoje, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Australijoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, imta svarstyti apie susijungimą su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia.

Tauragėje įvykęs Sinodas užbaigė prieš metus oficialiai pradėtą vienijimosi procesą. Pataisytas LELB Statutas skelbia, jog (2.1) „Parapija, esanti Lietuvoje, Konsistorijos nutarimu tvirtinama ir registruojama pagal LR įstatymuose numatytą tvarką; už Lietuvos ribų esanti parapija, tvirtinama Konsistorijoje ir registruojama pagal tos šalies, kurioje veikia, įstatymus“.

10-ajame LELB Sinode dalyvavo 73 balso teisę turintys sinodalai: Lietuvos bei išeivijos ev. liuteronų dvasininkai bei parapijų deleguoti atstovai (išeivijos atstovams balso teisė suteikta, patvirtinus bažnyčių susijungimą). Sinodas pradėtas iškilmingomis pamaldomis, jose sveikinimo žodį tarė užsienio parapijų atstovai: kun. Algimantas Žilinskas („Išganytojo“ parapija, Torontas, Kanada), kun. Valdas Aušra (Ziono parapija, Čikaga, JAV), kun. Valdas Žielys (Hagenas, Vokietija) ir kun. Liudas Miliauskas („Tėviškės“ parapija, Čikaga, JAV). Plenariniame posėdyje Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo vardu LELB Sinodą pasveikino kunigas dr. Charles Evanson, penkerius metus dėstęs Klaipėdos universitete. Sveikinimo žodį tarė Mažosios Lietuvos patriarchas, LELB Konsistorijos garbės narys Kurtas Vėlius, atvykęs iš Čikagos. Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus sveikinimą perdavė kun. Ričardas Baliulis (Hamburgas, Vokietija). Sinodas išklausė LELB Konsistorijos revizijos komisijos pirmininko Elmuto Lengvino bei LELB vyskupo Mindaugo Sabučio ataskaitas, aptarė bei patvirtino kai kurias LELB Statuto pataisas bei artimiausios veiklos gaires. Pabrėžta sielovados stiprinimo būtinybė, bažnyčios ir valstybės sutarties pasirašymo galimybė, diskutuota Sinodo, Konsistorijos ir Vyskupo kompetencijos ribų klausimu.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia yra savarankiška, nuo valstybės valdžios nepriklausoma institucija su sinodaline-episkopaline santvarka. Aukščiausia bažnyčios vadovybė yra kas trejus metus šaukiamas Sinodas. Tarp Sinodų bažnyčiai vadovauja Vyskupas bei šešerių metų kadencijai renkama Konsistorija.

Kęstutis Pulokas