Archyvas

2010

PLS vadovas pakvietė Benediktą XVI kartu planuoti Reformacijos 500 metų sukakties paminėjimą

Gruodžio 16 d., ketvirtadienį, popiežius Benediktas XVI priėmė Pasaulio Liuteronų Sąjungos prezidento vyskupo dr. Munibo A. Younano vadovaujamą septynių asmenų delegaciją, kurioje buvo PLS gen. sekretorius kun. Martinas Junge, PLS viceprezidentas Afrikai vyskupas Alexas Malasusa (Tanzanija), PLS viceprezidentas Vidurio ir Rytų Europai vyskupas Tamásas Fabiny (Vengrija), PLS viceprezidentė Šiaurės Europai vyskupė Helga Haugland Byfuglien (Norvegija) ir kt. PLS vadovai Romoje taip pat susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu, apsilankė Romos liuteronų parapijoje ir susitiko su Italijos evangelikų liuteronų bažnyčios delegacija.

"Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!" (Lk 2,14)

Angelai paskelbė džiaugsmo žinią žmonijai. Mažutėliams – piemenims. Šią žinią mes atkartojame kiekvienų pamaldų metu, giedodami: Garbė Dievui aukštybėse! Kalėdų laike šie žodžiai suskamba ypatingai, nes Dievas užgimė, o mes kviečiami Užgimimu džiaugtis – juo gyventi.

Raudonasis Kryžius uždraudė Kalėdas

Raudonasis Kryžius 430–yje lėšų rinkimo parduotuvių Anglijoje uždraudė Kalėdas. Darbuotojams buvo liepta nuimti dekoracijas ir išimti visus kitus krikščioniškos šventės ženklus, nes šie gali įžeisti musulmonus. Politiškai korektiška organizacija dėl to susilaukė kritikos lavinos ir pajuokos tiek iš krikščionių, tiek iš musulmonų.

Šakiuose – svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų

Gruodžio 6 d. Šakių evangelikų liuteronų parapijoje svečiavosi kun. Mark Krause su žmona Rose. Prieš trejus metus jie atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir reziduoja Rygoje. Pastaruoju metu kun. Mark Krause Lietuvoje tapo beveik namiškiu, kurį galime sutikti skirtingose parapijose vykstančiuose suaugusiųjų švietimo seminaruose, kurių programą minėtas kunigas parengė kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų kunigais.

Ar Donelaitis apsigins?

Ar bus lemta nelaimingoje žemėje - Prūsų Lietuvoje - užgesti mūsų didžio Poeto muziejui Tolminkiemyje, kaip paskutinei žvakelei, dar tebežybčiojančiai ant mūsų gentainių prūsų ir lietuvininkų išniekinto pilkapio... Tokios nerimo mintys kyla Kaliningrado srities dūmai ketinant Kristijono Donelaičio memoralią Tolminkiemyje perduoti Rusijos stačiatikių bažnyčiai.

Didžiojo Maro 300-ųjų metinių minėjimas

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia Reformacijos šventės pamaldose, 2010 m. spalio 30 d., Šakiuose prisiminė savo narius, mirusius per 1709-1711 m. Didįjį marą. Epidemijos metu, kuri kulminaciją pasiekė 1710 m., Klaipėdos, Tilžės, Ragainės ir Įsruties apskrityse (vad. Lietuvos Provincijoje) ir Labguvos apskrityje mirė daugiau nei 50 procentų gyventojų, kurių absoliuti dauguma buvo Prūsijos lietuviai (lietuvininkai).

Liuteronų bažnyčioje - naujas diakonas

2010 m. rugsėjo 25 d. (šešt.) diakono tarnystei Šilutėje buvo ordinuotas KU evangeliškosios teologijos katedros absolventas Gediminas Kleinas.

Liuteronų Bažnyčia atsisveikino su kun. Ernstu Roga

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia atsisveikino su kunigu Ernstu Roga, kuris buvo palaidotas Vanagų kapinėse “kunigų kalnelyje”.

Biržų muziejų „Sėla" pasiekė dovana iš Vokietijos

Biržų krašto muziejus „Sėla" Vokietijos mieste Leipcige turi gerą draugą - Carsten Iwan.

 

Pirmuosius kontaktus su Carsten Iwan šių eilučių autoriui teko užmegzti prieš porą metų, kada jis kreipėsi, ieškodamas žinių apie savo protėvius, kurių pavardės - Lewoni, Lewanas, Lewonas ir panašiai. Jo protėvis Jan Lewan arba Iwan Lewanov išvyko iš mūsų kraštų XIX a. pradžioje.

Iowos valstijos liuteronai darbavosi Palangos bažnyčioje

Hubbard miestelio Šv. Jono parapijos 24 nariai rugsėjo viduryje atvyko darbuotis Palangos bažnyčioje. Savo vizitu jie prisidėjo prie paramos, kurią Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios statybai teikia JAV Misurio Sinodo Iowa East Liuteronų Bažnyčios parapijos. Keli grupės nariai Lietuvoje lankėsi trečią kartą, kiti jau antrą kartą darbavosi Palangos bažnyčioje, o daliai jaunų parapijiečių šis buvo pirmasis vizitas Lietuvoje.

Bažnyčia atsisveikina su kun. Ernst Roga

Rugsėjo 13 d. Vokietijoje mirė kun. emeritas Ernst ROGA.

Augsburgo Išpažinimas – XVI amžiaus ekumeninis liudijimas

Kiekvienais metais birželio 25 d. Liuteronų Bažnyčia mini Augsburgo Išpažinimo – svarbausio jos tikėjimo išpažinimo rašto, pristatymą. Šia proga supažindiname skaitytojus su kun. Povilo Dilio straipsniu, parengtu minint Augsburgo Išpažinimo 450 m. jubiliejų 1980 m.

Kunigų seminaras apie suaugusiųjų švietimą

Vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva, birželio 15 - 17 dienomis, dalis LELB kunigų susirinko į seminarą Agluonėnuose aptarti suaugusiųjų teologinio švietimo LEL Bažnyčioje galimybes ir gaires, sudaryti tokio švietimo programą, remiantis užsienio šalių patirtimi bei jau turima medžiaga anglų bei vokiečių kalbomis.

Diplomas įteiktas vyriausiam Lietuvos studentui - 83 metų J.Norkui

Antradienį Klaipėdos universitete Humanitarinių mokslų fakultete įteiktas bakalauro diplomas vyriausiam Lietuvoje studentui - 83 metų Juozui Norkui. „Lietuvos rytas“ prieš trejetą metų rašė apie J.Norkų, kuris kartu su neseniai vidurines mokyklas baigusiais jaunuoliais Klaipėdos universiteto duris varstė ketverius metus.

Kunigui Valdui Aušrai - daktaro diplomas

Valdas Aušra – Ziono evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri yra pietiniame Čikagos priemiestyje Oak Lawn, kunigas. Čia jis dirba nuo 2001 metų. Nedidelė, bet plačiai po Čikagos apylinkes pasklidusi liuteronų parapija. Tikintieji, ir ne tik jie, visada sutinkami su meile ir šiluma. Bažnyčia suteikia pastogę bei patalpas čia veikiančiam (Valdo įkurtam) vaikų darželiui „Spindulėlis", stalo teniso klubui, vokiečių kalbos besimokantiems, Biblijos paslapčių norintiems pasisemti parapijiečiams bei bendruomenės nariams. Joje vyksta Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos narių susirinkimai bei renginiai. Pats Valdas yra daugelio lietuviškų organizacijų narys – Lietuvių fondo vicepirmininkas, Mažosios Lietuvos draugijos Čikagoje valdybos narys, JAV Lietuvių Bendruomenės socialinių reikalų tarybos vicepirmininkas, Religinių reikalų tarybos narys, Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos įsteigėjas bei pirmininkas. Jis taip pat aktyviai dalyvauja įvairiausioje lietuviškoje veikloje, niekada neatsisako padėti į jį besikreipiantiems žmonėms. Taigi šiandien puiki proga pakalbėti apie šį daugeliui Čikagos apylinkėse gyvenančių lietuvių puikiai žinomą kunigą, kuriam gegužės 16 d. buvo įteiktas Lutheran School of Theology at Chicago filosofijos mokslų daktaro diplomas.

Kretingalėje kelias eina per bažnyčios šventorių

Klaipėdos rajono savivaldybė ieško būdų kaip panaikinti per Kretingalės bažnyčios šventorių einantį kelią. Įgyvendinti šį miestelio bendruomenės norą nėra paprasta, mat žemė, kurioje numatoma nutiesti naują kelią, pagal panaudos sutartį atiduota privatininkams.

Doviluose atidengta lenta didžiam šio krašto patriotui

Nuo šiol memorialinė lenta ant vieno miestelio pastatų lietuvių ir vokiečių kalbomis primins, jog šiame gražiame name gyveno Heincas Gerhardas Opermanas. Kas jis, daugeliui su šiuo žmogumi bendravusių doviliškių nebereikia aiškinti, kaip ir puoselėjantiems savo tautiškumą krašto lietuvininkams.

Amžinas pažinimo keleivis - pristatyta Editos Barauskienės knyga

2010 m. gegužės 15 dieną (šeštadienį) Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios „Sandoros“ salėje įvyko susitikimas su Klaipėdos krašto mokytoja, rašytoja, kraštotyrininke, visuomenės veikėja Edita Barauskiene. Renginyje taip pat dalyvavo VU doc. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.

Liuteroniškojo paveldo problemos – apskritojo stalo diskusija Doviluose

Vykdant Reformacijos kultūrinio paveldo pažintinį projektą išryškėjo daug problemų, kurios iki šiol nebuvo sprendžiamos. Algio Šveikausko iniciatyva balandžio 30-ąją dieną, Dovilų etninės kultūros centre buvo surengta diskusija, siekiant atskleisti esamų problemų svarbą ir pamėginti rasti sprendimus, dėl jų pašalinimo. Į LELB Konsistorijos prašymą atsižvelgė Kultūros paveldo departamentas, kuris ir padėjo suorganizuoti diskusiją. Joje dalyvavo Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Kultūros paveldo centro darbuotojai, rajono savivaldybių atstovai ir mokslininkai iš Klaipėdos universiteto.

Atjautos vakaras Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Balandžio 25 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko muzikos vakaras, skirtas tragedijos Katynėje aukoms atminti. Koncerto atlikėjai pateikė apmąstytą ir išjaustą repertuarą.

Editai Barauskienei – Amerikos lietuvių literatūrinė premija

2009 m. šv. Kalėdų išvakarėse priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė sulaukė kiek netikėto skambučio iš Jungtinių Valstijų ir kvietimo atvykti į Čikagą.

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo Kvedlinburgo analuose 1009 m. proga ir Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui pagerbti buvo paskelbusi romano konkursą. Tema kūrėjams – „Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra“.

Bažnyčia gėjus bandys sustabdyti maldomis

Balandžio 30 d. 18.30 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks maldos akcija dėl gėjų eisenos Vilniuje. Prie šios akcijos ateinantį šeštadienį malda jungiasi didžiųjų šalies miestų tikintieji.

Statybos Verdainėje, buvusios bažnyčios vietoje, bus stabdomos

Šilutės miesto pakraštyje, Verdainėje, kaip ir Jeruzalėje (Izraelis), gali atsirasti Raudų siena. Tik raudos ne gyvieji, o čia palaidotieji, kuriems ramybę drumsčia vykdomi statybos darbai.

Dar prieš karą čia stovėjo XVI a. pastatyta bažnyčia, šalia buvo kapinaitės. O šiandien šioje vietoje burzgia statybų technika - kasami grioviai, žemesnėse vietose sunkvežimiai pila iš kažkur atvežamą gruntą. Statybų darbai vykdomi toje vietoje, kur seniau buvo laidojami žmonės...

Helsinkio Universitetas Dariui Petkūnui suteikė teologijos docento vardą

Helsinkio Universiteto kancleris Ilkka Niiniluoto kovo 9 d. suteikė kun. dr. Dariui Petkūnui teologijos docento pedagoginį vardą. Šį sprendimą kancleris priėmė remdamasis 2010 m. vasario 15 d. universiteto Teologijos fakulteto rekomendacijomis, kuriose buvo teigiamai įvertinti D. Petkūno pasiekimai moksliniame-tiriamajame bei pedagoginiame darbe.

100-asis „Liuteronų balsas“

2010 m. kovo pirmomis dienomis iš spaudos išėjo žurnalo „Liuteronų balsas" Nr. 2 (100). 100-ojo leidinio pasirodymas patogi proga apžvelgti vienintelio dabar gyvuojančio lietuviško evangelikų liuteronų žurnalo kelią.

Apie kiną ir politinį korektiškumą

Dar dėdulė Leninas aiškino, kad didžiausias iš menų yra kinas. Manau, kad šiuos laurus reikėtų skirti kulinarijai. Tačiau šiais laikais netenka abejoti, kad po kulinarinių subtilybių, kinas yra dažniausiai vartojamas produktas. Kiną galime apibūdinti kaip „laiko vagį“, „smegenų pudrą“, „reklamos ir propagandos mašina“, bet vis tiek tai mūsų gyvenimo dalis įtakojanti tiek mąstymą, tiek jausmus.

Adventiniai vakarai Karklėje

Adventas – laikotarpis, kai turėtume leisti sau prabangą ištrūkti iš nesibaigiančių darbų verpeto ir susikaupti, apmąstyti besibaigiančius metus ir ruoštis Kristaus gimimui.

Žemyninėje Baltijos pajūrio dalyje kadaise besidriekusio ilgiausio žvejų kaimo – Karklės – ir aplinkinių kaimų gyventojams šis laikotarpis tampa neatsiejamas ir nuo adventinių vakaronių, rengiamų kartu su Evangelikų liuteronų bažnyčia ir Pajūrio regioninio parko direkcija (tiek Karklė, tiek aplinkiniai kaimai priklauso Pajūrio regioniniam parkui – valstybinei saugomai teritorijai).