Archyvas - 2010

Bažnyčia atsisveikina su kun. Ernst Roga

2010 Rugsėjo mėn. 14 d.

Rugsėjo 13 d. Vokietijoje mirė kun. emeritas Ernst ROGA.

Rogos pageidavimu Jis bus parvežtas į Lietuvą
ir laidojamas Vanagų kapinėse šalia kitų ten palaidotų Vanaguose tarnavusių kunigų.

Kun. Ernstas Roga bus pašarvotas Šilutės Martyno Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Atsisveikinti su kunigu Šilutėje bus galima jau nuo rugsėjo 21 dienos (antradienio) vakaro.

Budėtuvių pamaldos planuojamos rugsėjo 22 dieną (trečiadienį) 19,00 val.

Atsisveikinimo pamaldos Šilutėje rugsėjo 23 d. (ketvirtadienį) 11,00 val.

Laidotuvėse kunigas prašė pagiedoti giesmę "Visi žmonės turi mirti".
Ant paminklo norėjo žodžių:
"'Taip, aš veikiai ateinu!' Jėzus" (Apr 22, 20).

******************************************************

Ernstas Roga gimė 1929 rugpjūčio 4 d. Rukuose, Pagėgių apskrityje. 1940-44 mokėsi Pagėgių progimnazijoje. 1979 baigė Rygoje Latvijos ev. liut. bažnyčios teologinės seminarijos akademinį skyrių. Tėvai Johanas Roga ir Lidija Butkerutytė-Roga turėjo Rukuose 15 ha. Karo audrose atskirtas nuo šeimos, 1946 vienas sugrįžo į gimtinę, tarnavo pas ūkininkus. 1948 labai susirgęs (paralyžiuotas), pašventė savo gyvenimą Dievui: skaitė Šventąjį Raštą, giedojo bažnyčios chore ir lankė ligonius bei senus žmones. 1953 išrinktas sakytoju, dėl to buvo persekiojamas sovietinės valdžios ir ne kartą įspėtas. 1961 67 dirbo Šilutės kelių valdyboje. 1967 įvestas diakono tarnystei Vanagų parapijoje. 1969 senjoro Vilhelmo Burkevičiaus įšventintas kunigu diakonu, 1979 vyskupo Jono Kalvano - kunigu. 1969 - 97 aptarnavo Vanagų, Kintų, Ramučių ir Šilutės parapijas. Palaikė bičiuliškus ryšius su rašytoja Ieva Simonaityte, kuri padėjo suremontuoti Vanagų bažnyčią ir atstatyti vargonus, kartu su konsistorija pasirūpino, kad 1974 m. rugsėjo 14 d. būtų perkelti parapijos kunigo Emilio Bleiveisso palaikai iš nuniokotų Vyžių kapinių į Vanagų kapines. Roga 1992 surengė Šilutės bažnyčios I vaikų ir jaunimo šventę Giesmių giesmelė. VI bažnyčių chorų šventės 1997 Šilutėje vienas dalyvių ir rengėjų. R. buvo labai atidus parapijiečiams, rūpinosi vaistais ir kita labdara. 1993 tapo populiariausias Šilutės rajono žmogus. Nuo 1997 pablogėjus sveikatai gyveno pensionate Vokietijoje.

 

Vytautas Kaltenis, MLE