Archyvas - 2010

Liuteronų Bažnyčia atsisveikino su kun. Ernstu Roga

[Kun. R. Šemeklio nuotrauka]
Prie kun. Ernsto Rogos supilto kapo nuotraukoje įsiamžino (iš kairės į dešinę):
kun. Romualdas Liachavičius, diak. Arūnas Žydaitis, diak. Karolis Skausmenis, kun. Saulius Juozaitis, kun. Reincholdas Moras, kun. Tomas Sakas (ev. reformatų bažnyčia), kun. Charles Evanson, kun. Liudvikas Fetingis, kun. Darius Petkūnas, kun. Saulius Varanavičius, kun. Juozas Mišeikis, kun. Virginijus Kelertas, vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Jonas Liorančas, kun. Remigijus Šemeklis.

2010 Spalio mėn. 12 d.

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia atsisveikino su kunigu Ernstu Roga, kuris buvo palaidotas Vanagų kapinėse “kunigų kalnelyje”.

2010 m. rugsėjo 13 dienos naktį Vokietijoje užgęso kun. Ernsto Rogos gyvybė. Prireikė nemažai laiko, kol buvo sutvarkyti dokumentai ir kūnas parvežtas į Lietuvą. Buvo informuota apie šią netektį žiniasklaida, parapijos ir kunigai.

Rugsėjo 21 dienos popietę Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo pašarvotas kun. Ernstas Roga. Tos pačios dienos vakarą žmonės jau skubėjo padėti gėles šalia karsto ir maldoje parymoti. Grupelė šilutiškių, kartu su kunigu Remigijumi Šemekliu, daugiau kaip valandą giedojo įvairias kunigo Ernsto pamėgtas giesmes iš giesmyno, paįvairindami viena kita paimta iš „Evangelijos giesmyno“.

Rugsėjo 22 d. (treč.) vakarą įvyko budėtuvių, į kurias žmonės iš įvairių parapijų rinkosi gausiai, pamaldos. Jose dalyvavo vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Juozas Mišeikis, kun. Reincholdas Moras, kun. Liudvikas Fetingis, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. Edikas Šulcas, kun. Remigijus Šemeklis, diak. Karolis Skausmenis. Giedojo jungtinis choras (vad. Valteris Matulis), grojo pučiamųjų orkestras (vad. Gražvydas Raila). Prisiminimais apie kunigą Ernstą Rogą ir Dievo Žodžiu dalinosi kun. R. Moras, kun. L. Fetingis, kun. dr. D. Petkūnas, vysk. M. Sabutis.

Laidotuvių dieną, rugsėjo 23 d. dvasininkų būrelis žymiai išaugo. Be liuteronų kunigų, dalyvavo Romos katalikų bažnyčios kanauninkas kunigas Jonas Bučinskas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Tomas Sakas, Vanagų kapinėse prisijungė – baptistų pastorius Albertas Latužis. Po vyskupo M. Sabučio homilijos, bažnyčioje kun. R. Šemeklis perskaitė kun. E. Rogos biografiją.

Nemažas būrys atlydėjo kunigą iš Šilutės. Gausus būrys jau laukė ir Vanagų kapinėse. Užuojautos žodyje pastorius A. Latužis pasidžiaugė nesuvaidintu kun. E. Rogos ekumenizmu ir nuoširdžiu tikėjimu, priminė jo pamėgtas šv. Rašto vietas, gyrė nevaidmainišką ir nesuvaidintą pamaldumą. Reformatų bažnyčios kunigų vardu užuojautą perskaitė kun. T. Sakas. Su giesme ir malda „kunigų kalnelyje“ buvo supiltas dar vienas kauburėlis bei padengtas gėlėmis. Už laidotuvių metu suaukotas aukas, šioje vietoje bus pastatytas paminklas Vanagų, Kintų, Ramučių ir Šilutės parapijose daug metų tarnavusiam kun. E. Rogai.

 

http://silute.lelb.eu