Archyvas - 2011

Viešpats pasišaukė kunigą Joną Oką

2011 Biželio mėn. 01 d.

„Viešpatie, dabar tu leidi savo tarnui ramybėje iškeliauti.“ (Lk.2,29).

2011 m. birželio 1 d., trečiadienį po pietų, Viešpats pasišaukė kun. Joną Oką.

Jonas Okas gimė 1918 m. kovo 6 d. Ridikiškėje, Tauragės apskrityje. 1958 m. pradėjo diakono tarnystę. 1963 m. sausio 12 d. Religijos reikalų tarybos įgaliotinis išdavė Kulto tarnautojo pažymėjimą, leidusį aptarnauti Švėkšnos ir Sudargo parapijas. Nuo 1964 m. aptarnavo ir Šilalės m. parapiją, talkino kun. Jonui Kalvanui. Studijavo teologiją prie Konsistorijos įkurtame Teologijos seminare. Ilgametis Tauragės diakonas. 1973 m. balandžio 8 d. įšventintas į kunigus diakonus Šilutėje (čia ėmė dirbti nuo 1972 m. po kun. Miko Preikšaičio mirties), ten pat 1978 m. rugpjūčio 13 d. - į kunigus, apdovanojant tarnybiniu sidabriniu kryžiumi, nešiojamu ant krūtinės. Apie 10 metų buvo Šilutės kunigas; 5 metus aptarnavo Skirsnemunės ir kitas parapijas. Dažnai pavaduodavo vysk. Joną Kalvaną. 1970 m. sinode Jonas Okas išrinktas kandidatu į konsistoriją, 1975 m. kovo 15 d. posėdyje buvo priimtas jos nariu, 1976 m. sinode išrinktas jos nariu, 1983 m. sinode - pirmininko pavaduodoju, 1990 m. sinode – konsistorijos prezidiumo nariu. Dalyvavo Europos bažnytinėse tarptautinėse konferencijose Taline (1980 m.), Maskvoje (1983 m.).

 

Algirdas Žemaitaitis, MLE, t.3

Bažnyčia su kun. Jonu Oku atsisveikino 2011 m. birželio 4 d.

Kunigas palaidotas Tauragės parapijos Joniškės kapinėse šalia jo mamos.

 

 

Papildomų žinių apie kun. Jono Oko biografiją rasite šiomis nuorodomis:

www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Naujienos/FailuApdorojimas.php?id=20090312.htm www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Smalininkai.php?id=2