Aktualu

Šiauliuose iškils liuteronų bažnyčia

Senoji Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčia

XX a. I-oje pusėje, sugriauta sovietmetyje.

2016 Balandžio mėn. 08 d.

Evangelikai liuteronai, neseniai pastatę bažnyčią Palangoje, šiuo metu puoselėja viltis atstatyti sugriautą Klaipėdos ir pastatyti naują bažnyčią Šiauliuose.

Šiaulių pakraštyje, netoli kelio į Joniškį, evangelikų liuteronų tikėjimo išpažinėjai ketina statyti bažnyčią. Šiauliuose tarnaujantis evangelikų liuteronų kunigas Romas Pukys pabrėžė, kad buvusios jų šventovės vietoje sovietmečiu buvo pastatyta vadinamoji universalinė parduotuvė, tad tikintieji iki šiol yra priversti nuomotis patalpas susirinkimams.

 

Viltys pildosi

 

 

Pa­sak ku­ni­go R. Pu­kio, šiuo me­tu Šiau­lių evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų bend­ruo­me­nę su­da­ro per šim­tas žmo­nių. Jie mels­tis, bend­rau­ti ir stu­di­juo­ti Šven­to­jo Raš­to ren­ka­si į nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas, ku­rio­se ka­dai­se bu­vo įsi­kū­ru­si po­li­ci­ja. „Jas mums nuo­mo­ja vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas. Su­tar­tys su­da­ro­mos ne­il­gam lai­kui, o joms bai­gian­tis kas­kart vis iš nau­jo esa­me pri­vers­ti bū­ti pra­šy­to­jais. Tad ma­no­me, kad at­ėjo lai­kas pa­sis­ta­ty­ti sa­vo na­mus, kad ga­lė­tu­me jaus­tis šei­mi­nin­kais“, – LŽ sa­kė evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ku­ni­gas. R. Pu­kys tei­gė dėl skly­po baž­ny­čiai krei­pę­sis į Šiau­lių mies­to val­džią. Su mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku su­tar­ta, jog evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia ga­lė­tų įsi­kur­ti Til­žės gat­vės ga­le, už pre­ky­bos cen­trų, ša­lia ke­lio į Jo­niš­kį. „Iš tie­sų ši vie­ta ne­pa­ly­gi­na­ma su ta, ku­rio­je anks­čiau sto­vė­jo mū­sų baž­ny­čia. Ta­čiau mes džiau­gia­mės, kad aps­kri­tai gau­si­me skly­pą“, – guo­dė­si ku­ni­gas R. Pu­kys.

 

Šiau­lių evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų bend­ruo­me­nės na­rė Li­li­ja Tar­bū­nie­nė LŽ pa­sa­ko­jo, kad va­di­na­ma­ja­me Šiau­lių bul­va­re sto­vė­ju­si dar XIX am­žiu­je sta­ty­ta evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia bu­vo nu­griau­ta po­ka­rio Šiau­lių vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to vei­kė­jų nu­ro­dy­mu. „Ne­te­kę baž­ny­čios evan­ge­li­kai liu­te­ro­nai mels­tis rink­da­vo­si į ku­ni­go bu­tą, ir tik At­gi­mi­mo lai­kais mums lei­do nuo­mo­ti bu­vu­sį po­li­ci­jos pa­sta­tą, ku­ria­me baž­ny­čią esa­me įkū­rę iki šiol. Ta­čiau vi­są tą lai­ką gy­ve­no­me vil­ti­mi, kad ją pa­sis­ta­ty­si­me pa­tys“, – sa­kė L. Tar­bū­nie­nė.

 

Ti­ki­si Vo­kie­ti­jos ir JAV ti­kin­čių­jų pagalbos

 

Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ku­ni­gas R. Pu­kys pa­brė­žė, kad nuo to lai­ko, kai at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė, evan­ge­li­kai liu­te­ro­nai jau pa­sis­ta­tė baž­ny­čias Jur­bar­ke ir Pa­lan­go­je. Šiuo me­tu sie­kia­ma tu­rė­ti mal­dos na­mus Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se. Klai­pė­do­je no­ri­ma at­sta­ty­ti anks­tes­nią­ją – prieš­ka­rio – baž­ny­čią, ku­ri bu­vo vie­nas įspū­din­giau­sių pa­sta­tų mies­te. „Mes, šiau­lie­čiai, gal­vo­ja­me apie va­di­na­mo­sios grei­to­sios sta­ty­bos, su­ren­ka­mų kons­truk­ci­jų baž­ny­čią, ko­kių yra daug Vo­kie­ti­jo­je. Ti­ki­mės, kad ją pa­sis­ta­ty­ti mums pa­dės šios ša­lies bei JAV ti­kin­tie­ji, – tei­gė ku­ni­gas. – Esa­me su­lau­kę siū­ly­mų nu­si­pirk­ti pa­tal­pas, ku­rio­se da­bar esa­me įkū­rę baž­ny­čią. Ta­čiau aps­kai­čia­vo­me, kad nau­ją pa­sis­ta­ty­ti pi­giau.“

 

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jas Vi­ta­lis Le­be­dis LŽ pa­tvir­ti­no, jog, Šiau­lių mies­to va­do­vų ma­ny­mu, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios sta­ty­bai ge­riau­sia vie­ta bū­tų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas Til­žės gat­vės ga­le. To­dėl sa­vi­val­dy­bė pa­si­ry­žu­si tar­pi­nin­kau­ti, kad šios že­mės nuo­mą evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ti­kė­ji­mo bend­ruo­me­nė ga­lė­tų įtei­sin­ti 99 me­tų lai­ko­tar­piui.

 

Daiva BARONIENĖ

 

"Lietuvos žinios"