Archyvas - 2011

LELB Jaunimo centras – Europos ekumeninės jaunimo tarybos narys!

2011 Lapkričio mėn. 16 d.

2011 m. spalio 17-23 d. Höchst (Odenwald), Vokietijoje, vyko 38-oji Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) generalinė asamblėja. Ji organizuojama kas dveji metai vis kitoje EYCE narės šalyje. Pirmasis vakaras buvo skirtas susipažinti tarpusavyje bei su laukiančia asamblėjos savaitės programa.. Oficiali generalinės asamblėjos dienotvarkė prasidėjo antradienį ekumenine ryto malda (kiekvieną dieną rytais vykdavo ekumeninės pamaldėlės, o kiekvienos dienos vakaro maldos buvo vis skirtingų konfesijų – liuteronų, reformatų, ortodoksų ir t.t.), po jos delegatus ir svečius pasveikino EYCE vadovybė bei asamblėją priimanti vietos jaunimo organizacija.

Po sveikinimų buvo peržiūrimas EYCE narių sąrašas, kiek iš jų atsiuntė savo delegatus. Sulaukta 39 generalinės asamblėjos dalyvių, iš kurių dalis buvo delegatai, o kiti – svečio teisėmis. Narių ir delegatų skaičius peržiūrėtas dėl balsavimo ir sprendimų priėmimo. Viską išanalizavus ir suskaičiavus – generalinėje asamblėjoje yra keturiolikos organizacijų atsiųsti delegatai su balso teise (viena organizacija negalėjo atsiųsti delegato, bet perdavė savo balsą įgaliotam asmeniui). Suskaičiavus visus balsus – kvorumas yra, sprendimus priimti galima! Išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Tada peržiūrėta ir patvirtinta generalinės asamblėjos dienotvarkė. Pradžioje pristatomos EYCE narių ataskaitos apie pastarųjų poros metų veiklą, apžvelgta dabartinė organizacijų būklė. Tada savo ataskaitą pateikė EYCE valdyba (Executive Committee). Po neilgų diskusijų ataskaita buvo patvirtinta. Po to visi EYCE generalinės asamblėjos dalyviai buvo suskirstyti į komitetus, kurie per visą generalinę asamblėją analizuos dokumentus ir dvejų pastarųjų metų veiklą. Lietuvos delegatas buvo išrinktas dirbti EYCE viešųjų ryšių komitete (Committe on EYCE‘s visibility).

Kitą dieną EYCE finansų komitetas pateikė trumpą finansinę dvejų metų ataskaitą, tada buvo pateikta audito ataskaita. Po finansinių ataskaitų pristatymo kilo labai daug diskusijų, patarimų. Tarptautinė (išorės audito) ataskaita buvo patvirtinta, o balsavimas dėl vidaus finansinės ataskaitos buvo atidėtas kitai dienai, kad būtų detaliau išanalizuota finansinė veikla (ją analizavo delegatų atrinktas komitetas) ir paruoštas 2011-2013 veiklos biudžetas.

Trečiadienį EYCE generalinės asamblėjos dalyviai vyko į Frankfurtą prie Maino, kur jų laukė ekskursija po miestą. O vakare surengtas oficialus priėmimas Frankfurto jaunimo bažnyčioje. Sveikinimo žodžius tarė EYCE vadovai ir organizacijų delegatai, o taip pat Frankfurto bei visos Vokietijos ev. liuteronų, R. katalikų ir kitų jaunimo organizacijų atstovai. Priėmime taip pat dalyvavo Frankfurto miesto valdžios bei skirtingų konfesijų bažnyčių atstovai. Kiekvienas jų tarė sveikinimo žodžius. Viso oficialaus vakaro metu grojo vietinė jaunimo grupė.

Dėl būsimų dvejų metų EYCE veiklos krypčių asamblėjos delegatai ir svečiai diskutavo tiek per plenarinius posėdžius, tiek ir darbo grupėse. Kiekvienam dalyviui buvo duoti tekstai, kuriuos perskaičius reikėjo susėsti prie skirtingų stalų, kurių kiekvienas turėjo savo klausimą, po kelių minučių reikėjo pereiti prie kito stalo ir diskutuoti kito stalo klausimu. Šitaip per pusantros dienos buvo parengti dokumentai, kurie buvo tvirtinami balsuojant plenariniuose posėdžiuose.

Penktadienio rytą EYCE sveikino asamblėjos svečiai ir partnerinių bei bendradarbiaujančių organizacijų – Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono, Europos metodistų jaunimo ir vaikų sąjungos (EYMC) ir Europos musulmonų jaunimo ir studentų organizacijų forumo (FEMYSO) – atstovai. Po to vyko LELB Jaunimo centro veiklos pristatymas ir balsavimas dėl jo narystės EYCE. Buvo pasidžiaugta pastarųjų metų aktyviu bendradarbiavimu, ypač pernai rugpjūtį Klaipėdoje surengtu EYCE jaunimo seminaru. Po LELB JC pristatymo ir atsakymų į keletą klausimų EYCE generalinė asamblėja vienbalsiai nusprendė LELB Jaunimo centrą priimti į EYCE. Po balsavimo įteiktas sertifikatas, kuris patvirtina, kad nuo šiol LELB JC yra visateisis EYCE narys.

Po pietų surengti EYCE naujos valdybos rinkimai. Slaptu balsavimu, trukusiu apie dvi valandas, valdybos nariais išrinkti: pirmininke – Catharina Covolo (liuteronė, Vokietija), vicepirmininke – Adriana Florea (liuteronė, Rumunija), iždininke – Sini Tyvi (liuteronė, Suomija) bei nariai – Andrea Aprile (baptistas, Italija), Benjamin Mlýnek (husitas, Čekija), Zofia Kozlowska-Socha (baptistė, Lenkija) ir Slavi Spasov (ortodoksas, Bulgarija). Taip pat patvirtinti kiekvienos šalies organizacijų kontaktiniai asmenys (national correspondent), LELB JC delegatas Karolis Skausmenis patvirtintas atstovu Lietuvai.

Penktadienio vakare surengtas susitikimas su vietine jaunimo organizacija, bendrauta, vakarieniauta kartu. Delegatams buvo surengti pasirodymai bei pristatymai.

Šeštadienį visą dieną vyko komitetų veiklos atsiskaitymas. Kiekvienas komitetas pateikė savo trumpą ataskaitą apie tai, ką nusprendė ir ką nuveikė per visą generalinę asamblėją, kiekviena grupė sulaukė komentarų ir klausimų. Buvo balsuojama už kiekvieną pranešimų dalį atskirai. Taip pat buvo priimti ir kiti EYCE dokumentai. Po pietų iki vakaro buvo diskutuojama ir balsuojama dėl finansų komiteto ataskaitų ir pranešimų: atskirai balsuota dėl kiekvienos dokumento dalies (buvo patvirtintas ir 2011-2013 metų veiklos biudžetas). Po to buvo pasidalyta informacija apie EYCE naująją interneto svetainę (www.eyce.org), apie būsimas EYCE konferencijas, seminarus, susitikimus. Delegatams padėkota už dalyvavimą ir šaunų darbą šioje generalinėje asamblėjoje.

Kita EYCE generalinė asamblėja vyks 2013 metais, iki šių metų pabaigos laukiama pasiūlymų dėl jos vietos. Galbūt ją surengsime Lietuvoje?

 

Diak. Karolis Skausmenis

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2011 Nr.10-11