Jaunimo veikla

Jaunimas ir socialinė integracija

2015 Gegužės mėn. 31 d.

Slovakijoje kovo 22-29 d. vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) seminaras „Nuo vizijos prie realybės: jaunimo ugdymo modeliai įtraukiančiam dalyvavimui“. Tarptautinėje seminaro organizatorių komandoje buvo ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė, ne pirmą kartą aktyviai talkinanti rengiant tarptautinius krikščioniškojo jaunimo susitikimus. Seminare LELB Jaunimo centrui taip pat atstovavo Augustinas Koženiauskas. Pasinaudoti kvietimu į seminarą galėjo ir daugiau mūsų bažnyčios jaunimo.

Visą savaitę kovo pabaigoje 17 jaunų žmonių, – skirtingų tikybų, iš įvairių valstybių, su skirtinga asmenine patirtimi, – dalyvavo greta Slovakijos sostinės Bratislavos įsikūrusiame Svätý Jur miestelyje surengtame EYCE seminare, kurio tema angliškai skamba taip: „From Vision to Reality: Young people developing models of inclusive participation“. Visais praktiniais seminaro reikalais rūpinosi EYCE sutelkta tarptautinė penkių savanorių organizatorių komanda.

Pagrindinis tikslas buvo išmokyti jaunimą spręsti klausimus, susijusius su socialine atskirtimi, kilusia religiniu ir etniniu pagrindu. Mokytis, kaip įtraukti skirtingų socialinių sluoksnių žmones, kaip rasti kompromisą.

Siekiant šio tikslo, seminaro pradžioje dalyviams buvo pateiktas trumpas istorinis temos įvadas, paaiškintos svarbiausios sąvokos („atskirtis“, „mažuma“, „dauguma“ ir kt.). Pasitelkus nesąžiningus žaidimus ir vaidinimus bei kitus neformalius edukacinius metodus, dalyviai galėjo asmeniškai patirti, ką reiškia būti socialiai atstumtam arba atskirtam.

Plačiau pakalbėti seminaro tema buvo pakviesti du ekspertai. Slovakijos Parlamento pirmasis romų (čigonų) tautybės narys pasidalijo asmenine patirtimi, sėkmingomis ir nesėkmingomis pastangomis, siekiant Slovakijos visuomenę padaryti atviresnę. Svečias iš Vokietijos dr. Benjamin Simon išdėstė teologinį požiūrį. Pasitelkdamas įvairias Biblijos ištraukas, jis atskleidė, kodėl šį klausimą spręsti nelengva – „socialinis įtraukimas“ nėra biblinė sąvoka ir teologiškai jis nėra nuodugniau nagrinėtas. Vis dėlto įvairovė atskleidžiama jau kalbant apie pasaulio sukūrimą, o įtraukimo pavyzdžių rastume daugybėje Biblijos pasakojimų. Biblijos studijos seminaro dalyviams padėjo biblinius pavyzdžius susieti su šiandienine visuomene ir geriau suvokti dvasinį socialinės integracijos matmenį.

Seminaro dalyviams buvo surengtos ir dvi pažintinės ekskursijos Bratislavoje. Pirmiausia aplankytas Milano Šimečkos fondas, kuris rūpinasi Holokausto švietimu ir pagalba jį išgyvenusiesiems. Čia dalyviai sužinojo apie įvairias Slovakijos mažumas. Vėliau surengtas susitikimas su Slovakijos Kultūros ministerijos Religinių reikalų departamento direktoriumi dr. Janu Juranu ir dar dviem šio departamento atstovais. Jie seminaro dalyviams papasakojo apie Slovakijos religines mažumas ir apie sudėtingas bažnyčių įregistravimo procedūras.

Kad seminaro metu suformuotą socialinės integracijos viziją dalyviai galėtų sklandžiau realizuoti savo konkrečioje aplinkoje, buvo surengtos dirbtuvės. Jose nagrinėti praktiniai pavyzdžiai: kokios bendrosios taisyklės galioja, užtariant patiriančius atskirtį; kaip sėkmingai plėtoti kampaniją, remiantis ankstesniųjų kampanijų patirtimi; kaip spręsti konfliktus; kaip planuoti ateities projektus. Išgirdome daug įdomių ir įkvepiančių idėjų.

Seminaras baigėsi uždarymo vakarėliu. Visi dalyviai liko patenkinti seminaru, pasisėmė naujų žinių, kurias grįžę galės panaudoti savo visuomenėje.

Augustinas Koženiauskas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.4-5