Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras su svečiais Klaipėdoje

2014 Gegužės mėn. 21 d.

Kaip jau įprasta, kiekvieną ankstyvą pavasarį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras kviečia liuteronišką jaunimą į seminarą kurioje nors parapijoje. Šiemet kovo 7-9 dienomis rinkomės Klaipėdos parapijoje. Gausus jaunimo būrys, vedamas kun. Karolio Skausmenio, atkeliavo iš Tauragės ir Batakių parapijų. Jau ne pirmą kartą į seminarą atvyksta jaunimas iš Šakių vaikų globos namų, Vilniaus ir Kretingos parapijų, dalyvavo seminare ir klaipėdiečiai. Be gausiai susirinkusių lietuvių šįsyk į seminaro programą įsijungė ir svečiai – jaunimas iš Sirijos.

Neatsitiktinai seminaro tema pasirinkti Biblijos žodžiai: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu Tavimi“ (Ps 91,2). Įžengus į gavėnios laikotarpį, kiekvienas apmąstome, ar jau bent turėtume apmąstyti, begalinį Dievo gailestingumą ir meilę mums, silpniems žmonėms. Mūsų bažnyčios gavėnios laikotarpis šiemet taip pat prasidėjo kiek skirtingai. Sulaukėme svečių iš Sirijos. Tai ne paprasti turistai, norintys pažinti mūsų kraštą, kultūrą. Tai žmonės, pabėgę iš karo grėsmių. Tad gavėnios laikotarpis mums tarsi pamoka, ar sugebėsime padėti savo broliui ir seseriai, išvargintiems karo žiaurumų, ar mokėsime užjausti ir suprasti artimo skausmą ir sielvartą, palikus namus, artimuosius. Seminare mūsų jaunimas turėjo puikią progą susipažinti ir susidraugauti su bendraamžiais iš Sirijos.

Programa buvo gausi paskaitų ir pasitarimų. Vakaro malda seminarą pradėjo vysk. M. Sabutis. Šeštadienis prasidėjo ryto malda, kurią vedė kun. K. Skausmenis, paskaitą apie pasninką skaitė kun. dr. Ch. Evanson, jam vertimu talkino kun. dr. D. Petkūnas, po pietų laukė vyskupo ir kun. J. Mišeikio paskaitos. Aplankė „Vorusnėlės“ ansamblis, vadovaujamas prof. D. Kiseliūnaitės. Galėjome dar kartą išgirsti kun. K. Donelaičio „Metus“, kuriuos skaitė skaitovai, ir kartu pagiedoti.

Vakarai po paskaitų neprailgdavo. Paragavus siriškų patiekalų, kuriuos gamino sirų jaunimas, žaidimai ir dainos neišsekdavo iki vėlyvo vakaro.

Sekmadienį seminaras baigėsi Klaipėdos parapijos pamaldomis, kurias vedė kun. R. Moras. Po trejeto dienų bendrystės buvo sunku išsiskirti, tad nepabijoję žvarbaus vėjo dar visi draugiškai patraukėme prie jūros.

Kad šis gausus seminaras įvyko, LELB Jaunimo centro vardu dėkoju Klaipėdos parapijai ir kun. R.Morui, LELB VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktoriui kun. M. Kairiui už seminaro dalyvių maitinimą. Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie prisidėjote organizuojant šį seminarą.

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ Mt7,12.

 

Rūta Šulskienė,

LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 3