Jaunimo veikla

LELB JC dvidešimtmetis paminėtas Vilniuje

2012 Gruodžio mėn. 07 d.

Tebesilaikant šiltiems rudeniškiems orams, pirmąjį spalio savaitgalį Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centras pakvietė Vilniuje paminėti savo dvidešimties metų jubiliejų.

Atgimimo metais ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ėmė atsigauti penkiasdešimt metų slopintas bažnyčios gyvenimas, pradėjo atsikurti parapijos, visuomeninės organizacijos. Veiklai susitelkė ir evangeliškasis jaunimas. Didžiulį parengiamąjį darbą derinant Jaunimo centro įstatus ir koordinuojant skirtingų parapijų jaunimo grupių veiksmus nuveikė kunigas Darius Petkūnas ir tuomet dar būsimasis kunigas Saulius Juozaitis. 1992 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdos ev. liuteronų parapijoje į steigiamąjį suvažiavimą susirinkę Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios parapijų jaunimo atstovai, dalyvaujant LELB vyskupui, kunigams, įkūrė savarankišką visuomeninę liuteroniško jaunimo organizaciją. Suvažiavimas priėmė organizacijos įstatus, išrinko koordinacinę tarybą bei revizijos komisiją. Pirmuoju LELB JC tarybos pirmininku buvo išrinktas diak. Ridas Tamulis. Netrukus užmegzti pirmieji ryšiai su užsienio liuteronų jaunimu, jau 1993 m. vasarą perimta nuo 1981 m. rengiamos Būtingės jaunimo stovyklos organizavimo atsakomybė, pradėti rengti jaunimo vadovų seminarai, imtasi kitos jaunimui aktualios veiklos, plėtojamas bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos krikščioniško jaunimo organizacijomis.

2001 m. gruodžio 8 d. Jaunimo centro valdybos pirmininku buvo išrinktas kun. Mindaugas Sabutis. Jam tapus LELB vyskupu, 2004 m. vadovavimą Jaunimo centrui perėmė ilgametė JC valdybos narė, pirmininko pavaduotoja Rūta Šulskienė.

Šiandien LELB Jaunimo centras yra Lietuvoje bei užsienyje žinoma organizacija. Glaudūs ryšiai Jaunimo centrą sieja su Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF), užmegzti per JC padalinį – Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugiją (kuri 1998 m. tapo asocijuota, o 2004 m. – tikrąja Federacijos nare). Aktyviai dalyvaujama Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) veikloje, bendraujama su tarptautine ekumenine jaunimo organizacija „European Fellowship“. Pernai spalio 21 d. LELB Jaunimo centras buvo priimtas į Europos ekumeninę jaunimo tarybą (EYCE).

Š. m. spalio 6 d., šeštadienį, LELB JC dvidešimtmečio minėjimo renginiai pradėti ekskursija po Vilniaus senamiestį, kurią iš kitų parapijų atvykusiam jaunimui surengė JC valdybos pirmininkės pavaduotojas, Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos pirmininkas Kęstutis Pulokas. O 15.00 val. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje šventines pamaldas laikė vysk. M. Sabutis, kun. Jonas Liorančas ir diak. Karolis Skausmenis, giedojo ansamblis „Adoremus“ (vad. Renata Moraitė). Verta pažymėti, kad prieš dvidešimt metų vysk. M. Sabutis ir kun. J. Liorančas, tuomet dar moksleiviai, aktyviai dalyvavo steigiant Jaunimo centrą, telkė jo padalinį Tauragės parapijoje. Diak. K. Skausmenis šiandien vadovauja Tauragės ir keleto aplinkinių parapijų jaunimui. Pamaldų pabaigoje LELB JC pirmininkė R. Šulskienė padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis apdovanojo aktyviausius Jaunimo centro narius bei rėmėjus.

Po pamaldų minėjimas persikėlė į parapijos salę, čia taip pat galėjome paklausyti „Adoremus“ atliekamų giesmių. Vakaro vedėjas K. Pulokas trumpai priminė JC įsikūrimo ištakas, pirmuosius susitikimus.

Nors LELB JC tiesiogiai netęsia kurios nors prieškario jaunimo organizacijos tradicijų, prisiminti jų veiklą yra svarbi mūsų paveldo ir tapatybės dalis. Apie prieškariu veikusios Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo draugijų sąjungos „Santara“ vadą Joną Endrikį Grigolaitį (1902-1957) papasakojo parapijietis Vytautas Gocentas, pristatęs šiemet iš naujo išleistą prisiminimų knygą apie 1941-1945 m. išgyvenimus konclageriuose „Nacių pragare“ (pirmą kartą išleista Vokietijoje 1948 m.). Išsamiau apie knygą pakalbėjo leidėjas Dalius Katilius. Apie būtinybę nepamiršti savo istorijos ir mokytis iš jos priminė LR Seimo narys Gintaras Songaila.

Savo pirmųjų patirčių Lietuvoje įspūdžiais pasidalijo švedas žurnalistas ir teologas Jonas Öhman, prieš dvidešimt metų kaip svečias dalyvavęs steigiamajame Jaunimo centro suvažiavime, o kiek vėliau kelerius metus tarnavęs Vilniaus, Panevėžio ir kitose parapijose, svariai talkinęs leidžiant žurnalą „Keleivis“. Šiandien Jonas yra žinomas lietuvių literatūros vertėjas į švedų kalbą, dokumentinių filmų apie Lietuvos istoriją kūrėjas. „Ar žinote, kad pusė pokario Lietuvos partizanų buvo nuo 16 iki 25 metų amžiaus? Tai yra – būtent tokie, kokie esate jūs, dauguma čia dabar susirinkusiųjų“, – apie jauno žmogaus apsisprendimo svarbą visuomenės gyvenime kalbėjo Jonas.

Diak. K. Skausmenis, atstovaujantis Jaunimo centrui Europos ekumeninėje jaunimo taryboje, papasakojo apie šią tarptautinę organizaciją ir paragino dalyvauti jos veikloje.

Įspūdžiais apie Taizé Šiaurės Europos regioninį jaunimo susitikimą, vos prieš savaitę vykusį Helsinkyje, pasidalijusios Elzė ir Urtė Kiškytės bei Erika Jurkšaitė, pakvietė visus drauge pagiedoti.

Galiausiai, pasitelkdamos gausias iliustracijas, Aušrinė Daukšaitė ir Agnė Gabrėnienė apžvelgė svarbiausius prabėgusios vasaros tarptautinius jaunimo renginius: Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos Šiaurės regiono Norvegijoje surengtą ekumeninę konferenciją ir BIEN festivalį Danijoje. Norėtųsi padrąsinti visų parapijų jaunimą aktyviau dalyvauti tarptautinėje veikloje, nepraleisti galimybių tobulėti.

Likusią vakaro dalį jaunimas skyrė bendravimui ir pasivaikščiojimams po miestą, kitą dieną dalyvavo Vilniaus ev. liuteronų parapijos sekmadienio pamaldose.

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.10-11

Nuotraukos Broniaus Rudžio ir Kęstučio Puloko