Liuteroniškai Reformacijai 500

Už namus, kuriuose yra Dievas

2017 Rugsėjo mėn. 11 d.

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia jau įkopusi į trečiąjį šimtmetį. Gerus, laimingus, liūdnus, netgi tragiškus įvykius menanti vieta, svarbiausia, išlaikė latvių ir lietuvių vieningumą. Čia gyvenama ir meldžiamasi giminiškai. Rugpjūčio 20 - ąją, trečiąjį mėnesio sekmadienį evangelikai liuteronai mini Kapų dieną. Šiemet giminių susiėjimo ir mirusiųjų pagerbimo šventė sutapo su Reformacijos 500 metų iškilmių pamaldomis.

Gerai pažįstami, tik matyti ir niekada nesutikti žmonės šeimomis rinkosi į bažnyčią Alkiškiuose. Vieni pirmiausia stabteldavo prie kapų, kiti iš tolo pamatæ artimuosius ar pažįstamus, skubėjo apsikabinti ir pasisveikinti. Atvykstančiuosius žvilgsniais „gaudė“, kad pasveikintų, parapijos pirmininkė R. Vasiliūnienės pavaduotojai P. Švageris ir A. Eselinas. Sutikau dešimtis pažįstamų, ir nustebino mintis, kad niekada nemąsčiau, kokį tikėjimą jie išpažįsta. Ir tai man nebuvo svarbu. Svarbu, koks žmogus, o ne kokio jis tikėjimo.

 

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje parapijiečiai meldžiasi kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį. Kunigas J. Mišeikis aptarnauja tris parapijas - be Alkiškių, dar Biržų ir Žeimelio. Į iškilmes atvyko ir šv. Mišias šventė vyskupas M. Sabutis. Kunigas J. Mišeikis į tikinčiuosius ir visus susirinkusiuosius kreipėsi lietuviškai, o kunigas J. Talums - latviškai.

 

Skambant varpams, grojant vargonams, giedant chorui, prie altoriaus atėjo procesija, atnešė šventinių pamaldų atributus. Jubiliejinėse pamaldose giedojo Jelgavos šv. Onos bažnyčios choras, vadovė M. Ansonska. Iš Latvijos atvyko ne tik choristai, iškilmėse dalyvavo daugelio mūsų kraštiečių latvių giminės. Dievo žodis latviškai iš kunigo J. Talums lūpų - parapijiečiams malonus, nes skambėjo jų gimtąja kalba.

 

Kunigas J. Mišeikis į parapijiečius kreipėsi kalba apie Reformacijos reikšmæ latvių tautai. Vyskupas M. Sabutis paprašė mintyse melstis už taiką, už Dievo ir bažnyčios klestėjimą, už šiuos ir visus kitus namus, kuriuose yra Dievas. Tuose namuose nėra pykčio ir neapykantos. Vyskupas priminė, kad trečiasis rugpjūčio sekmadienis yra ir Jeruzalės sekmadienis - ypatinga diena tikintiesiems. „Prisiminkime, kiek daug gero mums davė Reformacija. M. Liuteris paskelbė 95 tezes, kuriomis vadovaujamės. Davė rašytinį žodį į knygas sudėtą, atnešė mokslo šviesą. Latviškas žodis pagaliau buvo užrašytas, užrašyta, ką pasakė tėvas ir motina, tai liko kitoms kartoms iki mūsų dienų."

 

Trys dvasininkai kreipėsi į susirinkusiuosius, kalbėjo apie moralines vertybes ir tikėjimo tvirtumą. Sugiedotas bažnyčios himnas, tikintieji meldėsi ir priėmė Komuniją.

 

Evangelikų liuteronų kunigai su parapijiečiais pasikalba viešai po pamaldų. Jubiliejinėse pamaldose pokalbis buvo šventiškas - padėkota visiems talkinusiems, kad pamaldos vyktų tvarkingoje, papuoštoje bažnyčioje, kad visi atvykusieji būtų laukiami. Padėkota už sugiedotas giesmes, o A. Bijanskui padėkota už auką bažnyčios vargonų remontui. Padėkota kunigams, vyskupui, bendruomenei. Po pamaldų Alkiškių kapinės atgijo, būriavosi šeimos, giminės, artimieji.

 

 

 

Roma Jonikienė,

 

“Vienybė”, Akmenės rajono laikraštis,

 

2017 m. rugpjūčio 23 d.

 

Nuotraukos autorės