Jaunimo veikla

„Giesmių giesmelė“ kvietė į Panevėžį

2012 Gegužės mėn. 28 d.

,,Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes Jis padarė nuostabių dalykų“ (Ps 98, 1)

Psalmės autorius, be abejo, nė nenumanė, kad jo žodžiai tolimoje ateityje sukvies tokį gausų būrį jaunųjų giesmininkų iš įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat ir iš Latvijos, į jam visiškai nežinomą miestą, Panevėžį, giedoti Viešpačiui. Tarytum atsiliepdami į šį paraginimą, Šventosios Dvasios vedami, mažne pusšimtis žmonių, mažų ir didelių, vaikų ir suaugusiųjų, dalyvavo tradicinėje, kasmet rengiamoje Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventėje „Giesmių giesmelė“, kurią šiemet, gegužės 5-ąją, kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga rengė Panevėžio evangelikų liuteronų parapija.

Po šventės šeimininkų atstovo, kunigo Arvydo Malinausko, ir LEBMS pirmininkės Lauros Matuzaitės-Kairienės sveikinimo žodžių ir „Giesmių giesmelės“ simbolio įžiebimo bažnyčioje nuskambėjo bendra visų šventės dalyvių atliekama giesmė „Dievas man viltis tikriausia“. Kunigui Liudvikui Fetingiui, kuris vadovavo Plikių evangelikų liuteronų parapijos orkestrui ir Plikių bei Dovilų parapijų jungtiniam vaikų chorui, perskaičius devyniasdešimt aštuntąją psalmę, o kunigui Juozui Mišeikiui pakvietus kartu su juo malda kreiptis į Viešpatį, homilija į susirinkusius šventės dalyvius kreipėsi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Vyskupui paklausus, kada baigsis „Giesmių giesmelė“, kažkas iš jos dalyvių atsakė: „Niekada“.

„Taip, tai tiesa: ši šventė nesibaigs, ji tęsis ir toliau, ir ne tik kitąmet, bet ir amžinybėje“, – pridūrė vyskupas M. Sabutis.

„Giesmių giesmelėje 2012“ dalyvavo ne tik vienuolika kolektyvų iš Lietuvos, bet ir svečiai iš kaimyninės Latvijos, Ogrės evangelikų liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis. Pirmasis šventėje pasirodė Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, bene garsiausias iš visų joje dalyvavusių kolektyvų. Po šio pasirodymo giedojo šeimininkams atstovaujantis mergaičių vokalinis duetas, Neringa ir Reda, vėliau – Vilniaus ev. liuteronų parapijos vaikų ansamblis ir Marijampolės parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis. Po jų giesmių grojo Plikių ev. liuteronų orkestras, o paskui giedojo Žemaičių Naumiesčio parapijai atstovaujantys Degučių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai.

Ne vienam vyresnio amžiaus panevėžiečiui, vaikystėje ne tik dažnai girdėjusiam latvių kalbą, bet ir ja besimeldusiam, širdį suvirpino latviškos giesmės, kurias atliko svečiai iš Ogrės. Po jų pasirodymo giedojo mergaičių vokalinis duetas ir vokalinis ansamblis iš Pagėgių. Po jų giesmių skambėjo Plikių ir Dovilų parapijų vaikų choro bei Jurbarko parapijos vaikų ir jaunimo ansamblio atliekamos giesmės. Dar kartą pasirodė Plikių evangelikų liuteronų parapijos pučiamųjų orkestras, o giesmių šventės muzikinę dalį užbaigė ypač energingai giedoję svečiai iš Tauragės – ev. liuteronų jaunimo choras „Gloria“.

Po sveikinimų, diplomų, atminimo dovanėlių ir saldžiųjų prizų įteikimo „Giesmių giesmelės“ simbolis buvo perduotas Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos vadovei Laurai Matuzaitei-Kairienei, šventės dalyviai drauge pasimeldė „Tėve mūsų“ ir po vyskupo palaiminimo sugiedojo „Taigi imk mano ranką“.

Kaip ir kasmet, pasibaigus šventei, jos dalyviai ir svečiai fotografavosi prie bažnyčios atminimo nuotraukai, bet jų buvo tiek daug, kad fotografams nepavyko visų „sutalpinti“ į kadrą. Po pietų visi, dalyvavusieji šventėje, apsilankė Panevėžio vežimo lėlių teatre, kuriame svetingai priėmė ir puikią pažintinę ekskursiją surengė jo direktorius ir meno vadovas Antanas Markuckis, kuris ne tik papasakojo apie teatro veiklą, bet ir pats demonstravo, kaip veikia – juda ir kalba – įvairios teatre „vaidinančios“ lėlės. Ekskursija paliko didelį įspūdį ne tik jauniesiems šventės dalyviams, bet ir suaugusiesiems.

Dėkoju visiems, rengusiems „Giesmių giesmelę 2012“: Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos administratorei Daivai Galinaitienei, Sandraugos pirmininkei Laurai Matuzaitei-Kairienei, visiems Sandraugos nariams, prisidėjusiems organizuojant šventę, taipogi Panevėžio ev. liuteronų parapijai, jos tarybos pirmininkui Broniui Motiejūnui, Alfridui Jurgiui Pajuodžiui, Barborai Pajuodytei ir parapijietėms, pavaišinusioms svečius kava, arbata ir pyragaičiais. Labai dėkoju jau minėtam teatro vadovui A. Markuckiui, kuris net būdamas labai užsiėmęs, rado laiko surengti pažintinę ekskursiją.

Be abejo, dėkoju vyskupui M. Sabučiui ir visiems kunigams, dalyvavusiems šventėje, Liudvikui Fetingiui, Vaidui Klesevičiui ir Juozui Mišeikiui, chorų ir ansamblių vadovams bei vadovėms Daliai Kiseliūnaitei, Daivai Lapienienei, Renatai Moraitei, Irmai Žebrauskienei, Vandai Marozienei ir Daliai Merkuševai, Raimondui Alpei ir Jolantai Kalniniai, Evelinai Norkienei, Evelinai Tamošaitytei ir Rasai Levickaitei-Šerpytienei, ir, žinoma, visiems šventės dalyviams, prisidėjusiems, kuriant džiugią „Giesmių giesmelės“ nuotaiką.

 

Kun. Arvydas Malinauskas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.4-5