Aktualu

E.paveldo portalas pasipildys dar vienu skaitmenintu unikaliu lietuviškos liuteronų raštijos egzemplioriumi

2015 Rugpjūčio mėn. 23 d.

Netrukus skaitytojai, kurie domisi senąja lietuviškąja raštija, portale www.epaveldas.lt galės virtualiuoju būdu pasklaidyti dar vieną lietuvių kalba XVIII amžiuje išleistą spaudinį – Christiano Langhanseno, liuteronų teologo ir matematiko (1660–1727), pamokslų rinkinįTrumpas ir prástas iszguldimas wissû nedẽlês ir szwentû dienû ewangeliû kláusimais ir atsakimais sutaisytas, ir pamokinnimui wissû lietuwiszkû parapyû, surinkimû ir szluilû Prusû karalystês, isz wokiszkôs į lietuwiszką kalbą pêrstatytas ir pagatawytas, išleistą 1778 metais Karaliaučiuje spaustuvininko, knygų leidėjo Gottliebo Lebrechto Hartungo.

Yra žinomos šešios šių pamokslų laidos: pirmoji – 1750 m., paskutinioji – 1902 m. 1778 metų laida buvo užregistruota „Lietuvos TSR bibliografijoje“ (t. 1 – 1969) pagal šaltinius, tad būta spėlionių ir netikslumų. D. Plonius leidinio „Misziu knygos“ (1826 m., taip pat vėlesnių laidų) pratarmėje rašė, kad šią knygą galima pirkti „Tilžeje prie knygininko Post“. S. Baltramaitis, matyt, remdamasis šia žinia, nurodė, jog knyga išspausdinta „Tilžeje prie knygdrukorio Posto“. V. Biržiška, iš pradžių pakartojęs S. Baltramaitį, vėliau išleidimo vietą patikslino, spėdamas, kad knyga išspausdinta G. L. Hartungo spaustuvėje Karaliaučiuje. H. Posto spaustuvė buvo įkurta tik 1802 m.

Malonu, kad Kretingos, Priekulės ir Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas doc. dr. habil. Darius Petkūnas, turėdamas šį spaudinį savo asmeninėje bibliotekoje, kreipėsi į knygotyrininkus norėdamas sužinoti apie jo retumą, o sužinojęs, jog tai vienintelis žinomas egzempliorius, mielai paskolino Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, kad spaudinys būtų suskaitmenintas ir prieinamas visiems, ja besidomintiems. Nuoširdžiai dėkojame.

 

LNB