Aktualu

Ramučių parapija atsisveikino su ilgamečiu tarybos pirmininku ir vargonininku Jonu Septynium

Ramučių ev. liuteronų bažnyčios 70-mečio šventėje 1999 m.

Iš kairės: kun. diak. Gintaras Pareigis, vysk. Jonas Kalvanas,

svečias iš Vokietijos ir kun. Ernst Roga.

Jonas Septynius antroje eilėje dešinėje tarp svečio ir kun. E. Rogos.

2017 Biželio mėn. 29 d.

2017 m. gegužės 9 d., sulaukęs 79-erių, į Amžinuosius namus Viešpaties buvo pasišauktas Jonas Septynius, buvęs ilgametis Ramučių evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkas bei vargonininkas.

Jonas gimė 1937 m. gruodžio 2 d. Šilmeižių kaime, Šilutės rajone. Tėvai – ūkininkai iš Šilmeižių Heinrich Friedrich ir Mari Septinus, užauginę net devynis vaikus. Žinia apie dar vieno brolio netektį pasiekė brolius Hermaną ir Kurtą, gyvenančius Vokietijoje, bei Šilutėje gyvenančią seserį Gertrūdą.

Šeimoje buvo kalbama vokiškai. Po karo jaunesnieji vaikai lankė lietuvišką mokyklą. Šeima priklausė Verdainės evangelikų liuteronų parapijai. Jonas dalyvavo paskutinėse pamaldose prieš uždarant Verdainės bažnyčią 1950 m.

Karo metu Septynių šeima buvo trumpai pasitraukusi į Karaliaučiaus kraštą, tačiau sugrįžę vėl apsigyveno Šilmeižiuose. Čia Jonas Septynius sukūrė šeimą su Rūta Rupkalvyte ir apsigyveno Didšiliuose. Susilaukė sūnų Gintaro ir Rolando. Liūdesyje lieka ir du anūkai. Gintaras yra aktyvus Klaipėdos parapijos narys ir priklauso parapijos tarybai. Rolandas vadovauja Ramučių parapijai.

Po karo Jono brolis Hermanas Septynius vargonavo Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Visa šeima buvo labai muzikali, todėl ir Jonas buvo pakviestas groti parapijos pučiamųjų orkestre. Hermanui išvykus į Vokietiją, vargonininko pareigos atiteko broliams Kurtui ir Jonui Septyniams. Kurtas kurį laiką buvo ir Žemaičių Naumiesčio parapijos vargonininkas, Jonas giedojo šios parapijos chore.

Gerai mamos draugei nusprendus išvykti į Vokietiją, Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčios priežiūrą patikėjo Jono Septyniaus šeimai. Jonas kartu su kitais tikinčiaisiais pradėjo rūpintis Ramučių bažnyčia. Tapo parapijos tarybos pirmininku bei vargonininku.

1975 m. persikėlė gyventi į Laučius. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Septyniai vieni pirmųjų atgavo nacionalizuotą tėvų žemę. Pradėjo ūkininkauti. Jonas dirbo vairuotoju, statybininku, elektriku. 1999 m. neteko žmonos Rūtos. Ji ilsisi Šilmeižių kapinėse.

2017 m. gegužės 11 d. į Šilmeižių kapinaites prie savo artimųjų buvo atlydėtas ir Jonas. Budėtuvių pamaldose dalyvavo kun. Remigijus Šemeklis, kun. Valdas Miliauskas ir kun. Mindaugas Žilinskis. Laidotuvių dieną Joną Septynių į kapus palydėjo kun. Remigijus Šemeklis ir kun. Reinholdas Moras.

 

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.6

 

Archyvinėje nuotraukoje

 

Ramučių ev. liuteronų bažnyčios 70-mečio šventėje 1999 m. Iš kairės: kun. diak. Gintaras Pareigis, vysk. Jonas Kalvanas, svečias iš Vokietijos ir kun. Ernst Roga. Jonas Septynius antroje eilėje dešinėje tarp svečio ir kun. E. Rogos.