Istorija ir teologija

Moksliniai straipsniai

Kun. dr. habil. Dariaus Petkūno monografijos

 

Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. KU leidykla, Klaipėda 2007.

 

The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era. Klaipėda 2011.

 

Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose. KU leidykla, Klaipėda 2012.
(The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and its Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. KU leidykla, Klaipėda 2012.)

 

Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. KU leidykla, Klaipėda 2013.

 

Lithuanian Lutheran Church During World War Two. KU leidykla, Klaipėda 2014.

 

 

 

 

Moksliniai straipsniai

 

Vilija Gerulaitienė
Palaiminga ta valstybė, kurią valdo išmintingi žmonės – Straipsnis apie Kėdainių liuteronų kunigo Heinricho Johanseno rankraštinį literatūrinį traktatą, dedikuotą kunigaikštytei Liudvikai Karolinai Radvilaitei. Istorijos akiračiai, Vilnius, 2004.

 


Lenardas Vytautas Gerulaitis
The First Lithuanian Book in Print – Straipsnis apie Pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo aplinkybes. Lithuanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Volume 44, No.2 - Summer 1998.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

The Church in the Transition between Socialism and Capitalism. - Nation and Religion: Aspects of European Identity (Socrates-Erasmus Intensive Programme organised jointly by the Tartu University and the University of Helsinki, and supported by the European Commission). – Tummavuoren Kirjapaino Ltd. Vantaa, Finland, 2002. – pp. 23-34.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Formulas for the Distribution of Holy Communion in the Reformed agendas of 16th - 17th century Poland and Lithuania Compared with other Protestant Liturgies of the Same Period
Straipsnis apie šventosios Vakarienės išdalinimo formules Rytų bei Vakarų bažnyčios istorijoje bei Lietuvos-Lenkijos reformatų bažnyčių agendose. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 93 / 2003 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2003, 58-88.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16 th Century Polish – Lithuanian Protestant Christianity
Straipsnyje nagrinėjamas unikalus XVI amžiaus ekumeninis dokumentas, kurio pagrindu Lietuvos ir Lenkijos reformatai, Čekų broliai bei liuteronai siekė pripažinimo valstybėje. Tiltai, 2005, 1. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - p. 85-104.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Poema “Metai” - pamokslų rinkinys? – Straipsnyje nagrinėjami poemos „Metai“ bibliniai bei homiletiniai motyvai, keliamas klausimas, ar poema gali būti laikoma pamokslu. Tiltai, 1998, 2-3. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. - p. 127-133.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai „Metuose“ ir kituose raštuose

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Wilno 1585 Colloquium - Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
1585 metų Vilniaus koliokviumas – kunigaikščio Kristupo Radvilo Perkūno pastangos išsaugoti ekleziastinę bendrystę tarp LDK Liuteronų ir Reformatų bažnyčių

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Das Vilniuser Kolloquium von 1585 als Bemühung des Fürsten Christophorus Radzivilus des Donners, die kirchliche Eintracht zwischen der Lutherischen und der Evangelisch-reformierten Kirchedes Großfürstentums Litauen zu bewahren.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Polish and Lithuanian Anti-Trinitarian Eucharistic Practice in the 16th and 17th Centuries

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Uskonpuhdistuksen historiasta puolassa ja Liettuassa


Kun. dr. Darius Petkūnas
The Struggle of the Lithuanian Roman Catholic Church to Save Vilnius Archcathedral

 


Kun. Dr. Darius Petkūnas
Resurgence of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania after the Soviet Era. Macomb, Lutheran Heritage Foundation, 2008.

 

Kun. Dr. darius Petkūnas
Livonijos liturginė tradicija 16-18 a. - Straipsnis latvių kalba.
"Livonijas Liturģiskās Tradīcijas 16.-18. gadsimtā. – Vidzeme, baznica, sabiedriba laikmetu maina." Valmiera, Vidzemes Augstskola, 2009. pp. 39-61.

 

Kun. Dr. darius Petkūnas
Kuršo liturginė tradicija 16-18 a. - Straipsnis latvių kalba.
Kurzemes luterāņu baznīcas liturģiskās tradīcijas veidošanās un attīstība 16.-18. gadsimtā. – Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008. pp. 31-37.

 

Kun. Dr. darius Petkūnas
Origins and Development of Liturgical Traditions in Courland in the 16th – 19th Centuries. - Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008. pp. 31-37.

 

Kun. Dr. darius Petkūnas
Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16 th Century Polish – Lithuanian Protestant Christianity. - Concordia Theological Quarterly 73 (2009), p.317-346.

 

Kun. Dr. darius Petkūnas
Livonijos liturginė tradicija 16-18 a. Straipsnis estų kalba.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas
Lietuvos ir Lenkijos antitrinitarų (sociniečių) eucharistinės apeigos 16-17 a. - straipsnis prancūzų kalba

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Kunigas ir teologas Martynas Liudikas Rėza. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. I tomas. Filologija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 1-30.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Ludwig Martin Rhesa – a distinguished scholar of the Königsberg university and theologian of the Prussian Lutheran Church

 

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Earliest Ecumenical Activities in Lithuania involving the Roman Catholic, Russian Orthodox, and Lutheran Churches – and Soviet Reactions

 

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

The Quest for Lutheran Identity in the Russian Empire. -Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 76:1-2. January/April 2012. p.129-155.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Efforts by the Lutheran Churches in Courland, Livonia, and Independent Latvia to Revise the 1897 Russian Imperial Agenda.-Kārlis Irbe 1861-1934. 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums. Sostādījis Voldemārs Lauciņš. Riga, Luteranisma mantojuma fonds, 2012. p. 164-178

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Prieškario Liuteronų Bažnyčios pastangos išleisti giesmyną bendrine lietuvių kalba. – Res Humanitariae XI, Klaipėda, 2012.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Augsburgo Išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: Liudviko Rėzos tyrimai 19 a. Prūsijos konfesiniame kontekste. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. II tomas. Religijotyra. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 33-49.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Russian Imperial Lutheran Liturgy since the Publication of the 1832 Agenda. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 102 / 2012 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2012, p.57-76.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

The Introduction of Secular Rites of Passage in Lithuania – Communist Alternatives to Christian Rites
- Soter, 45 (75), Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas 2013.

 

Prof. Dr. Jouko Talonen (University of Helsinki)

Alternative education of clergy. The Theological Institute of the Evangelical Lutheran–Church of Latvia from 1923 to 1937

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Kristijono Donelaičio laikotarpio Prūsijos lietuvių liuteronų giesmės ir jų teologija. - Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija. KU leidykla, Klaipėda 2014.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Lietuvos Liuteronų Bažnyčios inicijuotos diskusijos dėl K. Donelaičio portreto 1964 m. spaudoje. - Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – p. 177-193

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Lietuvos Liuteronų Bažnyčios inicijuotos diskusijos dėl K. Donelaičio portreto 1964 m. spaudoje. - Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – p. 177-193

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Įspraustinio žodžio Dievas ištakos lietuviškoje Švč. Trejybės formulėje. - Res Humanitariae XXIII, Klaipėda, 2018. – p. 42-56

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

Liturgija kaip veiksnys lietuvių ir prūsų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje XVI amžiuje. - Senoji Lietuvos litertūra, 45, 2019. - p. 15-38

 

Kun. dr. Darius Petkūnas

The Sources of the 1545 Old Prussian Language Catechisms. - Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2019. - p. 189-208.