Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

PELENŲ TREČIADIENIS

(Trečiadienis prieš 1 Gavėnios sekmadienį)
Misereris
BIBLIJOS VOTUMAS

Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų (1Jn.3,8b).

ĮŽANGINIS PRIEGIESMIS

Šaukiuosi Dievo Aukščiausiojo, *

Dievo, kuris manimi rūpinasi.

Tavo sparnų ūksmėje ieškau užuovėjos, *

Kol praeis šėlstančios audros.

(Ps) Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk manęs, *

Nes pas tave ieškau prieglobsčio.

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. *

Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir taip per amžių amžius. Amen.

(Ps.57,3.2b.2a)

[Šaukiuosi Dievo Aukščiausiojo, *

Dievo, kuris manimi rūpinasi.

Tavo sparnų ūksmėje ieškau užuovėjos, *

Kol praeis šėlstančios audros.]

DIENOS MALDA

Gailestingasis Dieve, tau brangus kiekvienas tavo kūrinys, tu atleidi nuodėmes visų, kurie meldžiasi tavęs tavo mylimojo Sūnaus vardu; sukurk mumyse tyras ir atgailaujančias širdis, kad mes tikrai apgailėję savo nuodėmes ir pripažinę savo nuodėmingą prigimtį pasidžiaugtume visų mūsų nuodėmių atleidimu; meldžiame to per tą patį tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

Šventas, teisingasis Dieve, išpažįstame, kad savo nuodėmėmis nusipelnėme tavo teisingos bausmės; bet mes žinome, kad tavo gailestingumas yra didesnis ir gausesnis už viso pasaulio nuodėmes, todėl nusižeminę meldžiame: pasigailėk ir neminėk daugybės mūsų nuodėmių, bet iš savo malonės padėk mums atnešti atgailos vaisių ir tarnauti tau patinkančioje šventybėje bei tiesoje ir būti išgelbėtiems per tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

ŠVENTO RAŠTO SKAITINIAI

Senasis test.: Jl.2, 12-18 (19) III         2Kor.7, 8-10 (11-13a) IV
Laiškas: 2Pt.1, 2-11 II         Mt.7, 21-23 V
Evangelija: Mt.6, 16-21 I         2Moz.32, 1-6.15-20 VI

SENASIS TESTAMENTAS

“Tačiau dabar, ­ tai Viešpaties žodis, ­ grįžkite pas mane visa savo širdimi, pasninku, verksmu ir raudojimu; persiplėškite širdis, o ne drabužius.” Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti. Kas žino, ar jis vėl neatleis ir nepaliks palaiminimo ­ javų atnašų ir liejamųjų aukų Viešpačiui, jūsų Dievui?


Pūskite ragą Sione, skelbkite pasninką, sušaukite į iškilmę bendriją! Sutelkite tautą, paaiškinkite susirinkimui. Sukvieskite senelius, surinkite mažutėlius, net žindomus kūdikius. Jaunikis tepalieka savo kambarį, o jaunoji ­ savo pavėsinę. Tarp prieangio ir aukuro teverkia kunigai, Viešpaties tarnai. Tesako: “Pasigailėk, Viešpatie, savo tautos, nepadaryk savo paveldo pajuoka, priežodžiu tautoms. Kodėl tautos turėtų sakyti: ‘Kurgi jų Dievas?’” Viešpats karštai susirūpino savo kraštu ir pasigailėjo savo tautos.


Atsakydamas savo tautai, Viešpats tarė: “Tikėkite manimi, atsiųsiu jums grūdų, naujo vyno, aliejaus, ir būsite sotūs. Niekuomet nebedarysiu jūsų pajuoka tautoms.

Jl.2, 12-18 (19)

LAIŠKAS

Malonė ir ramybė tegausėja jums su Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai.


Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe ­ pažinimą, pažinimu ­ susivaldymą, susivaldymu ­ ištvermę, ištverme ­ maldingumą, maldingumu ­ brolybę, o brolybe ­ meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę.

2Pt.1, 2-11

AMEN POSMAS

Padėk mums, Dieve, ir gelbėk mus dėl savo vardo garbės! Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes dėl savo vardo! Amen! (Ps.79,9)

EVANGELIJA

Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai; jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.


Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.

Mt.6, 16-21