Kelionės, vizitai

Pasaulio Liuteronų Sąjungos vadovas aplankė Lietuvą

2015 Kovo mėn. 14 d.

Lietuvoje pirmą kartą lankėsi Pasaulio Liuteronų Sąjungos vadovas. Čia sausio 26-29 d. oficialų vizitą Baltijos valstybėse pradėjo dabartinis PLS prezidentas, Jordanijos ir Šventosios Žemės ev. liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Munibas A. Younanas.

Palestinietis vyskupas PLS prezidentu septynerių metų kadencijai buvo išrinktas 2010 m. liepos 24 d. PLS XI asamblėjoje Štutgarte, Vokietijoje. Jis yra dvyliktas PLS prezidentas nuo jos įkūrimo 1947 m. Iki išrenkamas prezidentu, ėjo įvairias pareigas PLS, aktyviai dalyvavo ekumeninėje veikloje.

Munibas A. Younanas gimė 1950 m. rugsėjo 18 d. Jeruzalėje. Užaugęs palestiniečių krikščionių pabėgėlių šeimoje, vyskupas turi Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros (UNRWA) pabėgėlio statusą, tai jį įgalina aktyviai veikti Vidurio Rytų regione ir tarptautiniu mastu, skatinant ekumeninius ryšius ir tarpreliginį dialogą. Jis yra vienas iš ekumeninės pagalbos programos Palestinai ir Izraeliui (EAPPI) įkūrėjų, nuo 1985 m. aktyvus Vidurio Rytų Bažnyčių Tarybos narys. Be to jis yra vienas iš Šventosios Žemės Religinių Institucijų Tarybos (CRIHL) kūrėjų, pastaroji organizacija vienija aukščiausius Šventosios Žemės krikščionių, judėjų ir musulmonų atstovus.

Vidurinį išsilavinimą įgijęs Palestinoje, nuo 1969 iki 1972 m. M. A. Younanas studijavo diakonijos mokykloje Jarvenpoje, Suomijoje. 1976 m. magistro laipsniu baigė liuteronų teologijos studijas Helsinkio universitete. Vėliau žinias gilino JAV.

Kunigu ordinuotas Jeruzalėje 1976 m., dvylika metų kunigavo parapijose, dirbo sielovados, jaunimo tarnystės ir švietimo srityse. 1990 m. tapo Jordanijos ir Šventosios Žemės ev. liuteronų bažnyčios Sinodo prezidentu, o 1998 m. sausį buvo išrinktas ir konsekruotas vyskupu.

Kelionėje į Baltijos valstybes PLS prezidentą lydėjo PLS Europos regiono sekretorė kun. dr. Eva Sybille Vogel-Mfato. Pirmadienį atvykę į Vilnių, svečiai susitiko su LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu ir Konsistorijos nare Milita Poškiene. Antradienį, sausio 27 d., lydimi vyskupo M. Sabučio, PLS vadovai aplankė liuteronų parapijas ir diakonines organizacijas Šakiuose (išsamiau žiūr. p. 10, o t.p. čia), Jurbarke ir Skirsnemunėje.

Jurbarko ev. liuteronų bažnyčioje svečius priėmė kun. Mindaugas Kairys. PLS prezidentas domėjosi parapijos vykdomais socialiniais projektais, Skirsnemunėje įsikūrusiais Sirijos karo pabėgėliais, rajono socialine ir ekonomine padėtimi. Susitikime dalyvavo rajono savivaldybės meras Ričardas Juška ir administracijos direktorius Petras Vainauskas. Rajono vadovai garbiesiems svečiams įteikė knygas apie Jurbarko kraštą.

Sausio 28 d. rytą PLS vadovus, lydimus vysk. M. Sabučio, priėmė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prezidentūroje valstybės vadovė su PLS vadovu kalbėjosi apie taikos ir humanitarines misijas, žmonių teisių pažeidimus, tikinčiųjų pagalbą skurdžiausių pasaulio regionų gyventojams, kovą su terorizmu. Prezidentė pabrėžė, kad bažnyčios vaidmuo ypač svarbus ne tik šviečiant žmones, bet ir padedant jiems konfliktų ir karo nuniokotose zonose.

„Pagrindinis žmonijos tikslas yra taika, o esminė priemonė jai pasiekti – žmoniškumas. Todėl visų religijų lyderiai ir tikintieji turi dirbti išvien ir taip prisidėti prie taikos visame pasaulyje“, – sakė šalies vadovė. Prezidentė minėjo, jog evangelikų liuteronų indėlis į Lietuvos kultūrą, švietimą ir tautinį tapatumą padėjo sustiprinti valstybės pamatus.

Trečiadienį po pietų Vilniaus ev. liuteronų parapijos salėje susitikti su PLS vadovais susirinko dauguma LELB dvasininkų, buvo surengtas ekumeninis priėmimas, kuriame dalyvavo Vilniaus R. katalikų arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Ortodoksų arkivyskupijos kurijos atstovas kun. Vladimiras Seliavko. PLS prezidentas pabrėžė ekumeninės bendrystės svarbą. „Būti liuteronu – reiškia būti ekumenišku“, – kalbėjo PLS prezidentas. Jis pasidžiaugė pastaraisiais dešimtmečiais vykstančiu aktyviu dialogu su Romos katalikų, Rytų ortodoksų, anglikonų, reformatų, menonitų ir kitomis bažnyčiomis bei pasiektais konkrečiais ekumeniniais susitarimais, o taip pat priminė artėjantį Reformacijos 500 metų jubiliejų, kurį derėtų paminėti drauge. Susitikimo pabaigoje LELB vyskupas ir PLS prezidentas apsikeitė atminimo dovanomis.

Po kelių valandų svečias sakė pamokslą Vilniaus ev. liuteronų parapijos vakaro pamaldose, kurių liturgijai vadovavo kartu su klebonu vysk. M. Sabučiu ir parapijos antruoju kunigu Ričardu Dokšu. Pamaldose gausiai dalyvavo LELB dvasininkai. Tai dienai skirtą Evangelijos ištrauką svečias skaitė gimtąja arabų kalba. Pamoksle, kurio pagrindu imtas Evangelijos pasakojimas apie Jėzaus pagydytą šimtininko tarną (iš anglų k. vertė Kęstutis Pulokas), Šventosios Žemės vyskupas pabrėžė nesavanaudiškos tarnystės svarbą. Taip pat jis priminė, kad neseniai priespaudą išgyvenusios Lietuvos tikintiesiems turėtų būti gerai suprantama, ką šiandien tenka patirti neramių kraštų žmonėms. Po pamaldų pabendrauti su PLS atstovais galėjo kiekvienas jų dalyvis. Apie trečiadienio susitikimus išsamų reportažą parengė LRT televizijos laida „Kelias“.

Kukliomis žinutėmis apie PLS prezidento apsilankymą Lietuvoje vizito metu pranešė keletas didžiųjų mūsų valstybės žiniasklaidos priemonių. Norėdami, kad tokia ne vien mums svarbi informacija pasiektų platesniąją visuomenę, o susitikime aptartos temos būtų išsamiau viešai analizuojamos, pirmiausia apie tai kalbėtis turėtume su namiškiais, bičiuliais, bendradarbiais. Argi ne?

Sausio 29 d. rytą PLS atstovai išvyko į Latviją. Rygoje tarp kitų dienotvarkės punktų buvo ir vieša paskaita Latvijos universitete „Ką Europai ir Latvijai derėtų žinoti apie religinę padėtį Vidurio Rytuose ir kituose „karštuosiuose taškuose“?“. Vasario 1 d., sekmadienį, PLS prezidentas laikė iškilmingas pamaldas Rygos Šv. Jono ev. liuteronų bažnyčioje drauge su Latvijos arkivyskupu Janiu Vanagu ir parapijos kunigais. Tos pačios dienos vakare PLS atstovai oficialų vizitą pratęsė Estijoje, kur vasario 2 d. Talino katedroje dalyvavo konsekruojant Estijos ev. liuteronų bažnyčios naująjį arkivyskupą Urmasą Viilmą. Drauge meldėsi ir LELB vyskupas M. Sabutis, kitų liuteronų bažnyčių vadovai bei ekumeniniai svečiai.

Kęstutis Pulokas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.1-2