Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

ATGAILOS IR MALDŲ DIENA

(Trečiadienis prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį)
Audite coeli
BIBLIJOS VOTUMAS

Teisumas išaukština tautą, o nuodėmė pažemina (Sal.pat.14,34).

ĮŽANGINIS PRIEGIESMIS

Klausykitės, dangūs! Išgirsk, žeme! Tai Viešpats kalba: *
Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane!
Jie paliko Viešpatį, atmetė Izraelio Šventąjį, *
Atsuko jam nugarą.
(Ps) Jei tu, Viešpatie, paisysi nuodėmių, *
Tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. *
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir taip per amžių amžius. Amen.
(Iz.1,2.4b; Ps.130,3)

[Klausykitės, dangūs! Išgirsk, žeme! Tai Viešpats kalba: *
Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane!
Jie paliko Viešpatį, atmetė Izraelio Šventąjį, *
Atsuko jam nugarą.]

DIENOS MALDA

Šventasis Dieve, gailestingasis Tėve, tu esi geros širdies, malonus ir kantrus, nusidėjėliams sugrįžtant tu atleidi jų nuodėmes ir kaltes; atleisk mums, Viešpatie Dieve, mūsų nuodėmes ir per Jėzų Kristų leisk patirti tavo malonę, kad jį tikėdami gautume išteisinimą, gyvastį ir išganymą; meldžiame to per tą patį tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

Maloningasis Dieve Tėve, tu Jėzuje Kristuje pasigaili visų atgailaujančių; gaileistingai atleisk mums visas nuodėmes ir atnaujink mus per šventąją Dvasią, kad parodytume tinkamų atsivertimo vaisių ir vaikščiotume pagal tavo įsakymus per visą amžių; meldžiame to per tą patį tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

ŠVENTO RAŠTO SKAITINIAI

Senasis test.: Iz.1, 10-17 III Mt.12, 33-35 (36-37) IV
Laiškas: Rom.2, 1-11 II Apr.3, 14-22 V
Evangelija: Lk.13, (1-5) 6-9 I Lk.13, 22-27 (28-30) VI

SENASIS TESTAMENTAS

Klausykitės Viešpaties žodžio, Sodomos valdovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko, Gomoros žmonės! “Negi man reikia jūsų aukų gausybės? ­ sako Viešpats. ­ Man jau įgriso jūsų deginami avinai ir penimų veršių taukai; neteikia man malonumo jaučių, avių ir ožių kraujas.
Kai ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? Netrypkite daugiau mano prieangių! Liaukitės aukoti bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo, iškilmių su piktais darbais aš negaliu pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi; jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos kruvinos! Nusiplaukite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą.”

Iz.1, 10-17

LAIŠKAS

Taigi esi nepateisinamas, kad ir kas būtum, žmogau, kuris teisi kitus. Juk, teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai teisia tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai, žmogau, teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsiąs Dievo teismo?! Kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? Deja, savo užkietėjimu bei neatgailojančia širdimi pats sau kaupi rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus: tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gera, ­ amžinuoju gyvenimu, o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, ­ pykčiu ir rūstybe. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro bloga, pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gera, pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas.

Rom.2, 1-11

AMEN POSMAS

Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis arti! Amen!

EVANGELIJA

Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: “Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.”
Jėzus pasakė palyginimą: “Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’ Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi.’”

Lk.13, (1-5) 6-9