Ekumenija

Po ekumeninių pamaldų prie Vilniaus arkikatedros-bazilikos 2001 m. Iš kairės: J.E. stačiatikių Arkivyskupas Chrizostomas, J.E. katalikų kardinolas Audrys Juozas Bačkis, J.E. Evangelikų liuteronų Vyskupas Jonas Kalvanas.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia palaiko artimus ekumeninius ryšius su Lietuvos Romos katalikų, stačiatikių, evangelikų reformatų ir kitomis šalies tradicinėmis krikščioniškomis bendruomenėmis. Ši ekumeninė veikla yra koordinuojama Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos.

Bažnyčia nuo 1968 m. yra Pasaulinės liuteronų Sąjungos (PLS) narė, jungiančios pasaulio liuteroniškas bažnyčias, Europos bažnyčių konferencijos ir Baltijos jūros šalių krikščioniškų bažnyčių konferencijos Theobalt narė.

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia pasirašė bendrystės sutartis su trimis liuteronų bažnyčiomis ir Porvoo bažnyčių deklaraciją, kuri jungia Didžiosios Britanijos bei Airijos anglikonų ir Šiaurės bei Baltijos šalių evangelikų liuteronų bendruomenes. Bendradarbiavimas su šiomis organizacijomis, bažnyčiomis ir konferencijomis rodo, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia ekumeniniam bendradarbiavimui teikia ypatingą reikšmę.

1992 m. rugsėjo 27 dieną buvo pasirašyta bendrystės sutartis su Vokietijos Evangeliškos Bažnyčios Lipės krašto Liuteronų Sinodu . Šis partnerystės aktas apjungė abiejų bažnyčių parapijas tikėjime ir gyvenime, atvėrė galimybes dvasiniam ir materialiam bendradarbiavimui. 2002 metais šiai bendrystei suėjo dešimt metų. Lipės krašto bažnyčia palaiko aktyvius darbinius ryšius su LELB nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomynės dienų: remia diakoninę veiklą, bažnyčinių pastatų restauraciją, organizuoja teologinius susitikimus, rengia pažintinius bei darbo vizitus. Ši partnerystė jau atnešė pastebimus bendradarbiavimo vaisius. Artimi partnerystės ryšiai palaikomi su Vokietijos Šiaurės Elbės krašto liuteronų Bažnyčia. Pastaroji ypač ženkliai prisidėjo prie sovietiniais laikais nuniokotų bažnyčių restauracijos, iki šiol remia daugelį Lietuvos liuteronų Bažnyčios projektų. Šiaurės Elbės Bažnyčios aukų dėka buvo restauruota liuteronų bažnyčia Vilniuje.

1994 m. liepos 3 dieną buvo pasirašyta bendrystės sutartis su Amerikos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Grand Canyon Sinodu . Šios sutarties pagrindu abi bažnyčios pasiryžo remti viena kitą evangeliškoje misijoje, skatinti ir puoselėti tarp jų dvasinę bedrystę (koinonia), dalintis dvasinės tarnystės patirtimi skelbiant Kristaus evangeliją pasauliui. Grand Canyon‘o sinodas, jungiantis JAV Arizonos ir Nevados liuteronų parapijas, aktyviai bendrauja su Lietuvos liuteroniškomis parapijomis, įgyvendina socialinius-diakoninius projektus. Bažnyčios tarpusavyje rengia pažintinius vizitus, dalyvauja darbinėse konferencijose, keičiasi krikščioniškos tarnystės patirtimi.

1989 m. prasidėjo aktyvus bendradarbiavimas tarp Skandinavijos šalių liuteronų ir Didžiosios Britanijos bei Airijos anglikonų bažnyčių. Įsijungti į šį procesą neužilgo buvo pakviestos ir trys Baltijos šalių bažnyčios. Bendruose susitikimuose liuteronų ir anglikonų bažnyčios pripažino, kad tiek vienos, tiek kitos priklauso Vienai, Šventai, Visuotinei ir Apaštališkai Jėzaus Kristaus Bažnyčiai, ištikimai dalyvaujančiai visų Dievo žmonių apaštališkoje misijoje, jog šios bažnyčios bendrai išpažįsta apaštališkąjį tikėjimą, tiek vienų, tiek kitų ordinuoti dvasininkai yra Dievo siųsti jo malonės perteikimo įrankiai, turintys ne tik vidinį dvasios pašaukimą, bet ir atlieka Kristaus įpareigojimus per jo Kūną, Bažnyčią. Porvoo Bažnyčios pripažino, kad asmeninė, grupinė ir bendruomeninė vyskupo tarnystė yra įkūnytos įvairiose formose šiose bažnyčiose, apštališkojo gyvenimo tęstinume, misijoje ir kunigystėje, jog vyskupo institucija yra vertinama ir ją turi visos Porvoo bažnyčios, kaip akivaizdų ženklą, išreiškiantį ir tarnaujantį Bažnyčios vienybei bei apaštališko gyvenimo tęstinumui, misijai ir kunigystei. Tuo remiantis bažnyčios pasirašė Porvoo deklaraciją , kuri susivienijo Didžiosios Britanijos bei Airijos anglikonų ir Šiaurės bei Baltijos šalių evanelikų liuteronų bažnyčias. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia Porvoo deklaraciją pasirašė 1995 m. liepos 29 d. Visos Porvoo bažnyčios susitaria bendrai vykdyti misiją ir kunigystę, melstis drauge ir vienos už kitas, ir dalintis ištekliais, kviesti jų vyskupus dalyvauti uždedant rankas ordinuojant vyskupus, ugdyti bendrą diakoninės veiklos supratimą, įkurti tinkamas bendradarbiavimo ir konsultavimosi svarbiais tikybos, rango, gyvenimo ir darbo klausimais formas, skatinti bažnyčių atstovų konsultacijas, padėti sužinoti ir pasikeisti mintimis bei informacija teologiniais ir pastoraliniais klausimais. Deklaracijos pasirašymas yra pradinis žingsnis įgyvendinant bendrystę tarp liuteronų ir anglikonų - vienybę įvairovėje, kurioje stengiamasi žvelgti ne į tai, kas bažnyčias skiria, bet kas jas jungia.

Nuo 1992 metų Bažnyčia užmezgė artimus santykius su JAV Liuteronų Bažnyčia Missouri Synod . Ši Amerikos bažnyčia nėra Pasaulinės Liuteronų Sąjungos narė. Artimai bendradarbiaujant buvo pastebėta, kad tarp abiejų bažnyčių yra daug bendrų sąlyčio taškų. Jos laikosi bendro požiūrio moterų ordinacijos klausimu, tradicinės Šventojo Rašto interpretacijos, atmetančios istorinius kritinius Biblijos tyrimo metodus, vieningo požiūrio į Išteisinimo deklaraciją. 2000 m. LELB pareiškė norą vainikuoti šį bendradarbiavimą bendros komunijos sutartimi , kuri buvo pasirašyta 2001 m. liepos 15 dieną. Buvo sutarta bendradarbiauti ir dalintis ištekliais aukštojo teologinio išsilavinimo srityje, rengti programas padedančias abiejų bažnyčių parapijiečių nariams augti krikščioniškame tikėjime, įgyvendinti šį tikėjimą praktikoje, kartu dirbti diakonijos srityje, naudoti žiniasklaidos priemones ir literatūrą, bendradarbiauti su įvairiomis abiejų bažnyčių organizacijomis, palaikančiomis bažnyčių misijos darbą ir narių tikėjimo ugdymą. Abi bažnyčios aktyviai siekia įgyvendinti sutartyje numatytus tikslus. Tai rodo organizuojamos bendros konferencijos, keitimasis teologijos dėstytojais, bendri diakonijos bei leidybos projektai.

Tai atspindi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios atvirumą ir norą bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir pasaulio krikščioniškomis bažnyčiomis. Platus partnerystės spektras liudija, kad Bažnyčia visuomet yra atvira dialogui ir vertina ekumeniją kaip svarbią galimybę kartu skelbti Jėzaus Kristaus išpažinimą šiuolaikiniame pasaulyje.