Bažnyčia išeivijoje

Kun. Alfredas Franckaitis (1921 10 29 – 2013 03 06)

2013 Gegužės mėn. 30 d.

2013 m. kovo 6 d. Vėrbleke prie Zulingeno, Vokietijoje, mirė ev. liuteronų kunigas, rašytojas, poetas, publicistas, lietuvių literatūros vertėjas, visuomenės veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Alfredas Franckaitis.

Buvo gimęs Karaliaučiuje (1921 10 29), tačiau nuo kūdikystės gyveno Lietuvoje – Kybartuose, Virbalyje, o nuo 1926 m. – Kaune, kur 1940 m. baigė gimnaziją. 1941 m. sausį buvo repatrijuotas į Vokietiją. 1942 m. pašauktas atlikti karinę prievolę, tarnavo Vermachto daliniuose, buvo tris kartus sužeistas, karo pabaigoje Čekoslovakijoje amerikiečių paimtas į nelaisvę, iš kurios greitai buvo paleistas.

1946–1951 m. studijavo evangeliškąją teologiją Erlangeno ir Miunsterio universitetuose. Įšventintas 1952 m., iki pensijos 1984 m. kunigavo Freištate, Žemutinėje Saksonijoje, tarnavo diakonijos sielovadininku. Aktyviai dalyvavo Lietuvos vokiečių bendrijos veikloje, palaikė glaudžius ryšius su lietuvių išeivija. Buvo Baltų draugijos Vokietijoje narys, jos vokiečių-lietuvių skyriaus pirmininkas; Taravos Anikės bendruomenės narys. Skaitė paskaitas lietuviškosiose studijų savaitėse, lietuvių suvažiavimuose Vokietijoje. Paskutinį kartą Lietuvių kultūros instituto suvažiavime dalyvavo dar pernai. Leido ir redagavo Lietuvos vokiečių metraštį „Heimatgruß“ (nuo 1956 m. išėjo 43 numeriai).

Nuo mažens puikiai išmokęs lietuvių kalbą, dar gimnazijoje ėmė rašyti eilėraščius abiem – vokiečių ir lietuvių – kalbomis, Vokietijoje juos ėmė skelbti nuo 1952 m., Lietuvoje – prasidėjus Atgimimui: „Poezijos pavasario“ almanachuose, „Literatūroje ir mene“, „Dienovidyje“ ir kituose leidiniuose, 1999 m. išleido eilėraščių rinkinį „Meilės ir ilgesio eilės“. Nuo 1988 m. buvo nuolatinis „Poezijos pavasario“ festivalių dalyvis. Tačiau svariausiu jo nuopelnu laikomi lietuvių literatūros, daugiausia poezijos, vertimai į vokiečių kalbą. Jis yra vertęs daugiau kaip 130 lietuvių poetų kūrybą, Juozo Grušo ir Algirdo Landsbergio dramų. Išvertęs ir veik vien savo lėšomis Vokietijoje išleido Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, Maironio, Fausto Kiršos, Vinco Mykolaičio-Putino, Justino Marcinkevičiaus ir kt. eilėraščių rinktines. 1993 m. drauge su Jokūbu Skliutausku parengė ir išleido Jurgio Zauerveino poetinės kūrybos rinktinę „Rūgštaus vyno eilėraščiai“(su vertimu į vokiečių k.). A. Franckaičio lietuvių poezijos vertimai yra sulaukę šiltų atsiliepimų lietuvių ir vokiečių literatūrinėje spaudoje, už juos ir ilgametį lietuvių literatūros diegimą į Vakarų Europos kultūrą A. Franckaitis 1992 m. buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.

A. Franckaitis daug nuveikė skatindamas kultūros mainus, socialinių institucijų bendradarbiavimą. 1996 m. buvo apdovanotas Vokietijos Nuopelnų ordinu, 1998 m. Lietuvos Respublikos DLK Gedimimo IV laipsnio ordinu. Už ypatingus nuopelnus Joniškiui, užmezgant bendradarbiavimą su Vimerbio (Švedija) ir Zulingeno (Vokietija) savivaldybėmis, 2001 m. birželio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu A. Franckaičiui suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

Atsisveikinta su kun. Alfredu Franckaičiu kovo 9 d., šeštadienį, Zulingeno parapijos kapinių koplyčioje.

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.4-5