Bažnyčia išeivijoje

Paminėtas vaisingas kunigo Liudo Miliausko tarnystės dešimtmetis „Tėviškėje“

2015 Lapkričio mėn. 26 d.

Kaip visada šilta, tik iškilmingiau ir šurmulingiau buvo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje praeitą sekmadienį – saulėtą, rudeniškomis spalvomis žėrinčią spalio 25-ąją. Švęsti buvo dviguba proga – Reformacijos šventė ir kunigo Liudo Miliausko tarnystės šioje parapijoje dešimties metų sukaktis.

Šventinę nuotaiką kūrė, žinoma, pačių parapijiečių nusiteikimas ir meilė savo kunigui, bet taip pat vargonų, violončelės (latvė Mara Leonard) ir fortepijono (Loreta Mieštininkienė) muzika, šventiškai papuoštas altorius, prie kurio šįkart kunigas Liudas Miliauskas buvo ne vienas – jam talkino evangelikų reformatų kunigė diakonė Erika Brooks ir iš Toronto, Kanados, specialiai į šventę atvykęs Lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos kunigas Algimantas Žilinskas.

Kaskart kai vyksta Sekmadieninė mokyklėlė, kunigas Liudas prieš pamaldų pradžią tradiciškai sukviečia prie altoriaus vaikus ir su jais kalbasi. Šįkart – apie darbą ir šventimą, vieną iš Dievo įsakymų, kurio esmė – prieš švenčiant reikia dirbti, ir dirbti gerai – tada bus priežastis švęsti. Išklausę trumpo pamokslėlio ir sukalbėję maldelę, simboliškai „prisegę” prie altoriaus savo širdeles, vaikai nuėjo į klasę.

Kunigas Liudas pasidžiaugė, kad štai dešimt metų kartu kūrę Tėviškę, kuri buvo ant praradimo slenksčio, ir jis, ir parapijiečiai dabar gali pasidžiaugti bendro darbo vaisiais. Jis priminė istoriją apie vieną kunigą, kuris suruošė savo parapijos laidotuves. Priėję prie karsto pasižiūrėti kaip gi atrodo ta parapija, kurią jie laidoja, kiekvienas žmogus išvydo savo atvaizdą, nes karsto dugne buvo padėtas veidrodis...

Pamaldose dalyvavusi kunigė diakonė Erika Brooks ne tik skaitė skaitinius, bet ir perdavė sveikinimus kunigui Liudui nuo Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos bei Lietuvių evangelikų reformatų išeivijoje bendruomenės.

Pamokslą sakė svečias iš Kanados – kunigas Algimantas Žilinskas. Jis prisiminė, kaip prie dešimt metų kunigui Jonui Liorančui nutarus grįžti į Lietuvą, jis matė tik vieną tinkamą kandidatą užimti tai vietai – Lietuvoje tuomet klebonavusį jauną kunigą Liudą Miliauską. „Džiugu matyti šiandien sutartines pastangas ir jų rezultatus – gyvą, pulsuojančią Tėviškės parapiją”, džiaugėsi svečias iš Toronto. Kunigas Žilinskas prisiminė, kad prieš daug metų, jam studijuojant Čikagoje, Tėviškė buvo ir jo parapija. Kita pamokslo dalis buvo skirta prisiminti Martynui Liuteriui ir Reformacijos esmei. „Mes esame dvasiškai suaugę, esam žmonės reformuoti pagal Dievo norą”, – kalbėjo kunigas Žilinskas.

Tėviškės parapijos pirmininkė Irena Kleinaitienė perskaitė keletą sveikinimų kunigui Liudui, tarp jų – iš Evangelikų liuteronų vyskupo Vilniuje Mindaugo Sabučio. Motiniškai šiltas buvo jos pačios žodis. ,,Dauguma žmonių eina gyvenimo keliu net nesusimąstydami, ar jis juos veda ten, kur jie norėtų atsidurti, – kalbėjo ji. – Ir nors kunigas Liudas net negalvojo apie išvyką iš Lietuvos ir mažai žinojo apie Tėviškės parapiją, Jo vedamoji ranka parodė kelią į Tėviškę. ...Jo pasirinkimas pakeitė ne tik mūsų gyvenimus, bet ir jo. Ir esame be galo dėkingi Dievui už tokią gražią dovaną”.

Parapijos pirmininkė labai gražiai apibūdino kunigo Liudo tarnystės esmę: ,,Jis tiesiog perduoda kitiems truputėlį savęs – kilnų aktą, naudingą idėją, padėkos žodį, paramą sunkią akimirką, supratimą, laiku išsakytą pasiūlymą ar humorą. Tarsi paima kažkokią savo proto dalelę, papuošia ją savo širdies taurumu ir įdeda tai į kito žmogaus protą ir širdį”.

I. Kleinaitienė padėkojo kunigui Liudui už ,,jo energiją ir meilę”, už tai, kad ,,ištikimai, kas sekmadienį įkvepi mums Dievo dvasios malonę”, kad ,,esi su mumis, kad esi mūsų dvasinis mokytojas ir vedėjas”, kad ,,sugebi atlikti tiek daug gerų darbų”, kad ,,gali vis vesti mus arčiau prie Dievo žodžio ir Jo meilės.”

Parapijiečių vardu I. Kleinaitienė įteikė kunigui Liudui simbolinę širdutę ir patepimo aliejų – krizmą. „Tai dovana, kurią tu pats išsirinkai”, – sakė ji.

Čikagos lituanistinės mokyklos vardu kunigą Liudą tarnystės dešimtmečio proga sveikino jos direktorė Laima Apanavičienė ir buvusi direktorė Jūratė Dovilienė. Už gražią tarnystę, atnaujintą sekmadieninę mokyklėlę ir kitus per dešimtmetį nuveiktus darbus kunigui Liudui Miliauskui dėkojo vyskupas emeritas Hansas Dumpys.

 

RAMUNĖ LAPAS

 

“Draugas” 2015 spalio 27 d.