Konferencijos, seminarai

Seminaras „Vadovauk 2014“

2014 Rugsėjo mėn. 12 d.

Šių metų vasario 21-22 d. į seminarą „Vadovauk 2014“ „Pagėgių Sandoros“ namuose susirinko Klaipėdos, Katyčių ir Pagėgių parapijų tarybų nariai. Seminarą organizavo Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras ir tarybos pirmininkė Nerija Girdeikienė. Seminaro tikslas – suaktyvinti parapijų narius. Paskaitų metu žiūrėjome Pasaulinės lyderystės konferencijos filmuotą medžiagą. Nors kai kuriuos pranešimus keli tarybos nariai, kurie dalyvavo Pasaulinėje lyderystės konferencijoje, jau buvo girdėję, tačiau buvo naudinga dar kartą pasiklausyti ir įsigilinti į pranešimus.

Penktadienio vakare seminaras prasidėjo bendravimu, vakariene. Pirmoji paskaita – „Žmonės eina pas besaikį Dievą“. Pranešėjas Timas Keleris kalbėjo palyginimu apie sūnų palaidūną, skirtu bažnyčiai, religingiems žmonėms. Po paskaitos vyko pranešimo aptarimas, diskusija, dalinimas parapijos gyvenimo patirtimi. Vakaro maldą vedė kunigas R. Moras.

Šeštadienį pradėjome su ryto malda bei Šv. Vakariene Pagėgių ev. liuteronų bažnyčioje. Tada visų laukė pusryčiai, po kurių klausėmės paskaitų: „Šventas pyktis“ (Bill Hybels) ir „Teisingas titulas, bet ne ta karalystė“ (Chris Brown). Po pietų klausėmės paskaitos „Sunkus pašaukimas“, kurioje kalbėjo Wessas Stafordas, Mama Maggie Gobran ir Billas Hybelsas.

Seminarą užbaigėme malda ir giesmėmis. Buvimas kartu tiek giesmėje, tiek paskaitose, tiek diskusijose visus suartino. Seminare pasisėmėme idėjų, pasidalijome patirtimi, šlovinome Dievą bei bendravome. Džiaugiamės, kad seminare susririnko ne tik Klaipėdos, bet ir Katyčių, Pagėgių ev. liuteronų parapijos tarybos nariai. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio seminaro organizavimo, ir šeimininkėms už skanų maistą.

Marta Karaliutė, Klaipėdos ev. liuteronų parapijos tarybos narė

 

„Šis seminaras - tai neišsenkanti dvasinių jėgų dovana. Man tokiame renginyje teko dalyvauti pirmą kartą. Norėčiau nors dalelę to, ką išgirdau, išsaugoti ir tuo dalintis su kitais savo parapijos nariais. Visos temos labai aktualios šiandieninėje bažnyčioje. Vis mažiau žmonių nori aukoti savo laiką neatlygintiniems dalykams. Apatija, nenoras suprasti, kad Dievas ir dvasinis gyvenimas – tai mūsų didžiausia vertybė.

Labai patiko Mamos Megės žodžiai: „Tyloje galime pajusti amžinybės skonį.“ Per visą mūsų tokį bėgimą per gyvenimą kaip tik ir trūksta tos tylos, kad galėtume įsiklausyti į savo mintis, širdį, į savo dvasią.“

Jovita Armonienė, Katyčių ev. liuteronų parapijos tarybos narė

 

„Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis – tik Viešpats. Toks žmogus – tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina; jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūgsta sausros metų, nenustoja duoti vaisių“. (Jer. 17, 7 – 8)

Tokiais žmonėmis kaip aprašyta pranašo Jeremijo knygoje, mes visi trokštame būti. Ta intencija ir buvo suruoštas seminaras „Vadovauk 2014“. Tai buvo 3 parapijų tarybos narių palaimintas savaitgalis. Seminarui vadovavo Klaipėdos ev. liut. bažnyčios kun. Reinholdas Moras.

„Pagėgių Sandoros“ namų salė beveik dvi dienas buvo pripildyta maldos, diskusijų, giesmės ir malonaus bendravimo. O mintimis dalijosi ir savo džiaugsmus, rūpesčius ar nusivylimus išsakė visų trijų parapijų (Klaipėdos, Pagėgių ir Katyčių) atstovai.

Paskaitų metu buvo rodoma JAV filmuota medžiaga įvairiomis temomis... Tai ir „Šventas pyktis“ (Bill Hybels), „Teisingas titulas, bet ne ta karalystė“ (vyr. pastorius Chris Brown) ir „Sunkus pašaukimas“. Čia išskirčiau Mamos Megės Gobran liudijimą. Dar kitaip ji yra vadinama Kairo (Egiptas) Motina Teresė. Jos elegancija spinduliuoja iš vidaus. Ir tarnauti Dievui ji eina užsidėjusi meilės karūną. Per Kalėdas ji lanko sąvartynų vaikus, steigia įvairius pagalbos centrus. Tūkstančiai vaikų priėmė Jėzų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Mama Megė teigia, kad reikia turėti tyrą širdį ir pažinti Visagalį. Ir dar Mama Megė liudija apie tylą. Tyla - didelė paslaptis. Tai pirmas žingsnis į Dievo karalystės turtus. Kadangi aš pati jau 20 metų dirbu tikybos mokytoja, Mamos Megės liudijimas mano širdį palietė labiausiai.

Visų seminaro dalyvių vardu noriu širdingai padėkoti kunigui Reinholdui Morui. Viešpaties Angelas, kunige, Jus ir toliau tesaugoja ir tegloboja.

O visiems seminaro dalyviams – vadovams skiriu žodžius iš vienos žymiausių lietuvių rašytojos Vidmantės Jasukaitytės knygos „Golgotos vynuogės“.

Viešpatie „Degink mane kaip žvakę tamsai apšviesti. Paversk mane savo keliu, kurį mindytų einantys į Tave... Arba – burna, šaukiančia Tavo vardą, atgręžtą į ten, kur Tavęs nepažįsta.

Leisk man būti aliejumi Tavo žaizdoms tepti, kad žinotum – yra kas Tavęs niekada neišsigins ir ne veltui pasaulio naktyje baltai švytint, Tavo vienatvei Tu dalijaisi su muitininkais, fariziejais, moterimis, raupsuotaisiais, kūdikiais ir romėnais būsima naujo ryto šviesa“.

Erna Vaišvilienė, Pagėgių ev. liuteronų parapijos diakoninės organizacijos „Sandora“ darbuotoja

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 3