Bažnyčia išeivijoje

Tėviškės parapija šventė 60-metį

2012 Gruodžio mėn. 07 d.

Saulėtą rugsėjo 9 d. sekmadienio rytą į Tėviškės parapijoje vykusias šventines pamaldas, kuriose dalyvavo vyskupas Mindaugas Sabutis iš Lietuvos, susirinko gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų. Mat ir proga ne eilinė – buvo minimas parapijos 60-metis ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Iškilmingose pamaldose dalyvavo ir pamokslus sakė svečiai: vyskupas M. Sabutis, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas dr. Valdas Aušra, lietuvių evangelikų reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks.

Skambant varpams į bažnyčią įėjo minėti kunigai, vedini sekmadieninės mokyklos vaikučių. Vaikučių rankose – jų pačių padarytos širdelės – padėka parapijai už galimybę susirinkti sekmadieniais į mokyklėlę.

Prasmingą pamokslą pasakė vyskupas M. Sabutis, puikiai giedojo solistė Nida Grigalavičiūtė, parapijos choras, fortepijonu grojo Loreta Meištinaitienė, violančele griežė Mara Leonard.

Po pamaldų – sveikinimai. Ir ne tik parapijai ir parapijiečiams, bet ir kun. Liudui Miliauskui, švenčiančiam 10 metų tarnavimo Viešpačiui. Pirmosios kun. L. Miliausko pamaldos įvyko dar senojoje Tėviškės parapijos bažnyčioje, Čikagoje, 2005 m. lapkričo 27 d. Per tuos metus parapijiečiai pamilo kunigą, o Tėviškės parapija ne tik neužsidarė, kaip buvo pranašauta, bet jos veikla pagyvėjo, parapijos šeima gausėja.

Vyskupas M. Sabutis parapijai sukakties proga padovanojo žvakę, padarytą iš tikro bičių vaško, o kun. Liudui įteikė paveikslą su tėviškės vaizdu.

Tėviškės parapijos tarybos pirmininkė Irena Kleinaitienė trumpai apžvelgė prabėgusį parapijos 60-metį ir džiaugėsi, kad kun. L. Miliauskas – supranta parapijos veiklą ir jos žmones, kad jam svarbu apgaubti rūpesčiu ir dėmesiu kiekvieną parapijietį.

,,Dažnai, norint garsiai išreikšti pagarbą ir dėkingumą mums pritrūksta žodžių. Patys gražiausi padėkos žodžiai gimsta mūsų širdyse”, – sakė parapijos tarybos pirmininkė, įteikdama kun. Liudui lietuvišką tautinę juostą.

Sveikinimo kalbą pasakė vyskupas emeritas išeivijoje Hansas Dumpys. Tarp sveikintojų buvo Išganytojo parapijos Toronte, Kanada, atstovas Ernestas Steponas, E. Brooks, V. Aušra, parapijos choro vadovė L. Meištinaitienė. Čikagos lituanistinės mokyklos vardu parapijiečius ir Liudą Miliauską su gražiomis sukaktimis pasveikino ir šių eilučių autorė.

Šventiškai nusiteikę parapijiečiai rikiavosi bendrai nuotraukai, o nusifotografavę dalyvavo parapijos tarybos suruoštame piknike.

Skanus maistas, graži Broniaus Mūro muzika džiugino svečius. Pavalgę žmonės neskubėjo skirstytis, kalbėjosi, sukosi valso ratu, bendravo, džiaugėsi tokia gražia ir iškilia švente. O ir gamta, atrodo, džiaugėsi kartu: saulutėje spindėjo gelsvi, rausvi rudeniniai lapai, mėlynas dangus, rodės, siuntė savo sveikinimą garbingai parapijai, sulaukusiai 60 metų.

 

LAIMA APANAVIČIENĖ

 

,,Draugas”, 2012 m. rugsėjo 22, šeštadienis